23 Temmuz 2009 Tarihli ve 27297 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

2009/15228     Vakıflar Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2009/15229     Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İta Edileceği Hakkında 17/7/1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2009/15230     Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15158     Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele, 2009 Yılında 5.500 Saate Kadar Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına, 1,10 TL Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

2009/15165     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7113 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15173     Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2009/15175     Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yer Alan 2 Adet Şube Müdürlüğünün Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığına Bağlanması Hakkında Karar

2009/15191     Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar

2009/15205     Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

2009/15206     Kırıkkale İli, Bahşılı İlçesi, Karaahmetli Beldesi Hudutları Dahilinde Bulunan Alanın “Karaahmetli Tabiat Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2009/15214     Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15217     Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Akseki Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2009/15218     İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15219     Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendisilik ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15232     İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15233     1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi Hakkında Karar

2009/15239     Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Aydın Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15241     Ayakkabı İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—     Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Stajiyer Öğretmenlerin Yetiştirilmelerine ve Stajiyerliklerinin Kaldrılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

—   Sağlık Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitapları ile Eğitim Araçları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—     İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/11)

 

DÜZELTME: (21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İlgili)