21 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27295

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

             b) Akademik Yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılı ile güz dönemini kapsayan ve izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

             c) ALES: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             ç) Anabilim/Anasanat Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

             d) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması yöneten, ilgili anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

             e) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarını, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler ve komite/jüri karar/raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

             f) Bilim/Sanat Dalı: 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

             g) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan enstitüleri,

             ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy hakkı olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile Konservatuar Müdürünün katılabileceği Kurulu,

             h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan Kurulu,

             ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             i) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftada bir saatlik teorik ders veya haftada 2-6 saatlik uygulama karşılığını,

             j) Lisansüstü eğitim: Doktora, tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve tezsiz yüksek lisansa yönelik programlardan oluşan eğitimi,

             k) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

             l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisini,

             m) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,

             n) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans yerine hazırlayacakları yazılı raporu,

             o) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,

             ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine, sanatta yeterlik eseri çalışması ile ilgili olarak hazırlayacakları yazılı raporu,

             p) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırladıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

             r) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

             s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

             ş) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

             t) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

             u) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı,

             ü) Uzmanlık alan dersi: Öğrenci danışmanının konusunda öğrenciye bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

             v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             y) Üniversite: Batman Üniversitesini,

             z) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Yürütülmesi, Derslerin ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi ve Öğretim Dili

             Öğretim programlarının açılması

             MADDE 4 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; enstitü anabilim/anasanat dalları esas alınarak ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim dalı bulunmayan programların teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır.

             (2) Program açma teklifleri; açılacak programda yarıyıllar itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçmeli olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat dalları için başvurularda, ALES’e girme şartı aranmaz.

             (3) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kapsama dâhil yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

             Program açma ölçütleri

             MADDE 5 – (1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak enstitü kurulu tarafından karara bağlanır:

             a) Programlar enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

             b) İlk defa açılacak programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.

             Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

             MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; başvuru ve sınav tarihleri ile diğer başvuru şartları birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

             Lisansüstü ikinci öğretim programları

             MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılmaz.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programları ücretli olarak açılır. Programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

             MADDE 8 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği akademik anabilim/anasanat kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

             (2) Dersler, öncelikle ilgili anabilim/anasanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu takdirde anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

             Öğretim dili

             MADDE 9 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

             Lisansüstü programlar için dil hazırlığı

             MADDE 10 – (1) Enstitüler; enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.

             (2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

             Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

             MADDE 11 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü giriş ve tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve tez izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ve danışmanlarının listesini akademik anabilim/anasanat kurulunun görüşlerini de alarak enstitü müdürlüğüne teklif eder. Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

             Anabilim/anasanat dalı

             MADDE 12 – (1) Anabilim/anasanat dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, anabilim/anasanat dalları akademik kurullarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             Derslerin açılması ve ders sorumluları

             MADDE 13 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

             (2) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar.

             (3) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

             Danışmanlar

             MADDE 14 – (1) Danışmanlar; enstitüde kayıtlı öğrenciye ders vermek ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması döneminde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Danışman; anabilim/anasanat dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim/anasanat dalındaki kadrolu öğretim üyeleri arasından önerilir. Atama, danışmanın bağlı bulunduğu akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinden birisi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

             (2) Danışmanların görev ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

             (3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür ve bunlardan;

             a) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, ikinci yarıyılın sonuna kadar da tez/sanat eseri raporu danışmanı önerilir.

             b) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, dönem projesinin açıldığı yarıyılda da dönem projesi danışmanı önerilir.

             c) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, dersler başarıyla tamamlanıncaya kadar da tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanı önerilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabul ve Kayıt

             Lisansüstü programlarına başvuru şartları

             MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

             (2) Lisansüstü programlara başvurularda ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavına girmiş olmak kaydıyla aşağıdaki şartlar aranır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

             b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

             c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

             ç) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar anasanat dalları hariç ALES’in sözel kısmından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

             d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının TUS’dan en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             e) Adayların sahip olması gereken asgari yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

             f) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.

             g) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

             ğ) Aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

             h) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

             Jüriler

             MADDE 16 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

             Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi

             MADDE 17 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Üniversitenin not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır.

             (2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının %70’i, lisans not ortalamasının %30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puan üzerinde puan belirleyebilir.

             b) Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

             c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile başvuran Tıp Fakültesi mezunları için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

             ç) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

             (3) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen usullere göre başarı değerlendirilmesine tabi tutulur:

             a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısının ve başarı puanının hesaplanması enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Ancak, ALES’in başarı puanına etkisi %50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olmaz. Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.

             b) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

             Enstitüye kayıt

             MADDE 18 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

             (2) Asil ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

             Yatay geçişle öğrenci kabulü

             MADDE 19 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

             (2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.

             b) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BB olması gerekir.

             c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olması gerekir.

             ç) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.

             d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

             e) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılmaz.

             f) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

             g) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 20 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

             b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

             (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

             (4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

             (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 21 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü arttırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

             (2) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla oniki kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

             (3) Özel öğrencilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda katkı payı alınır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz.

             (4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

             Yabancı uyruklu öğrenciler

             MADDE 22 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler; Türkiye’deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

             (2) Türkçe sınavında başarısız olan yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 23 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında Senato tarafından belirlenen süreler içinde öğrenci katkı payını ödemek ve kaydını yenilemek zorundadır.

             (2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını yaptırabilir. Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini enstitüye bildirmeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin ilgili enstitüden kaydı silinir.

             İzinli ayrılma

             MADDE 24 – (1) Öğrencilere; aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayanarak, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren enstitü yönetim kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa izin verilebilir. İzin taleplerinin ilgili yarıyılın ders kayıtlarının başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Bunlardan;

             a) Hastalık izni; Bir ay veya daha uzun süreli sağlık sorunları olan öğrenciye, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla verilebilir. Hastalığın izin talebinden sonra ortaya çıkması durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitüye başvurulması ve olayın gerekli belgelerle kanıtlanması sonucu yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, izin süresinin devamsızlık sınırını aşması durumunda öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Ancak, ruhsal sağlık sorunları nedeniyle izin alanlardan devamsızlığı iki yılı aşanların, lisansüstü öğrenime devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirmeleri gerekir, getirmedikleri takdirde kayıtları silinir. Bu izin süreleri eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

             b) Askerlik izni; öğrencilerin askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması veya tecilinin kaldırılarak askere alınması halinde verilebilir. Askerlik izin talebi; öğrencinin izin talep süresinde veya yarıyıl süresi içinde, dilekçe ekinde askerlik şubelerinden alacakları sevk evrakları ile birlikte enstitüye başvurması halinde değerlendirilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

             c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin; Ölüm, doğal afet veya benzer durumlarda verilebilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

             ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

             d) Öğrencilere, ikili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde yurt içinde veya yurt dışında belirli bir süre için öğrenim amacıyla izin verilebilir. Bu öğrencilerden ders ve tez döneminde olanların durumları danışmanları, doktora programında tez döneminde olanların durumları ise tez izleme komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu önerilen rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yurt içinde ve yurt dışında geçirilen sürenin, öğrencinin öğrenim süresinden düşülüp düşülmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

             (2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

             (3) İzni sona eren öğrenci, en geç bir ay içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını açtırmazsa kaydı silinir. Öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kayıtları, Kredi Sınırları, Muafiyet, Devam, Sınavlar ve Değerlendirme

             Ders kayıtları

             MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışmanlarınca/tez danışmanlarınca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usullere göre kayıt yaptırmak zorundadır.

             (2) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından ders alabilir.

             (3) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders alabilirler.

             (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alınabilecek derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz. Ancak, doktora veya sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuranlarda bu kredi sınırı en fazla onsekiz olabilir.

             Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

             MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, Senato tarafından belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılmaz.

             Kredi sınırları

             MADDE 27 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

             (2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             Bir alt programdan ders alma

             MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

             Kredi toplamı

             MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç otuz altı krediden az olmamak koşuluyla en az on iki adet ders alınması ve başarılması gerekir. Tezli yüksek lisans programında ise tez dönemine geçebilmek için tezli yüksek lisans semineri dersi hariç 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders alınması ve başarılması gerekir.

             (2) Doktora programına kayıt yaptırmadan önce ilgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri yeterlik sınavına girebilmek için, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders almak ve başarmak zorundadır. İlgili alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ise yeterlik sınavına girebilmek için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders almak ve başarmak zorundadır.

             (3) Bu maddede belirlenen kredi sınırları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla %50 arttırılabilir.

             Ders muafiyeti ve kredi aktarımı

             MADDE 30 – (1) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Ancak, aktarılacak veya muaf tutulacak derslerin toplamı 9 krediyi aşamaz. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlarda kredi sınırı aranmaz.

             (2) Uluslararası anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü program öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili anabilim/anasanat dalı ve enstitü yönetim kurulu kararları ile değerlendirilir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 31 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

             Ders tekrarı

             MADDE 32 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırıp başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Ancak, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile açılmış bulunan başka dersleri de alabilirler. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.

             (2) Tekrarlamak zorunda olduğu ya da yerine alacağı derse kayıt yaptırmayan veya tekrarladığı ya da yerine aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             Uzmanlık alan dersi

             MADDE 33 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerine bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırdığı teorik ve kredisiz bir derstir. Uzmanlık alan dersi danışman atanmasıyla başlar, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersine ilişkin başarı durumları ilgili yarıyılın yarıyıl sınav haftası içerisinde uzmanlık alan dersi değerlendirme tutanağı ile enstitüye bildirilir. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Yaz döneminde de uzmanlık alan dersinin devam edeceği göz önüne alındığında öğretim üyelerinin izinli olduğu dönemlerde ücretlendirme yapılmaz. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır. Her öğrenci tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ilgili yarıyılın son sınav haftası içerisinde uzmanlık alan dersi değerlendirme tutanağı ile enstitüye bildirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             (2) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü kurulunca belirlenir ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             Sınavlar

             MADDE 34 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre her ders için her yarıyılda en az bir genel sınav ve bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır. İkinci kez başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer almaması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

             (2) Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl genel sınavı yapılır. Öğretim üyesinin isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, öğrencilere yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu genel sınavına katkısı belirlenebilir.

             (3) Yarıyıl sonu genel sınavına girmeyen/giremeyen veya girmiş olup da başarısız olan öğrencilere, genel sınavın bitiminden en geç bir hafta içinde bir ek genel sınav hakkı verilir.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 35 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

             (2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim üyesi tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak başarı puanının karşılığı harf notu verilir: 

             a)   Puan                     Katsayı            Başarı Notu

                   90- 100                 4.00                  AA

                   85- 89                   3.50                  BA

                   80- 84                   3.00                  BB

                   75- 79                   2.50                  CB

                   70- 74                   2.00                  CC

                   65- 69                   1.50                  DC

                   60- 64                   1.00                  DD

                   50- 59                   0.50                  FD

                   00- 49                   0.00                  FF

             b) Ayrıca harf notlarından;

             1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

             2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

             3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan başarısız (DZ) notu verilir.

             4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına, tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

             5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

             6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, (a) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak şekilde aynı şekilde aktarılır.

             Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

             MADDE 36 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye teslim edilir ve enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav kâğıdının fotokopisi ile birlikte bir maddi hatanın olup olmadığını yeniden değerlendirmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İtirazın sonucu, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

             (2) Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da enstitüye teslim eder. Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde enstitüye teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 37 – (1) İlgili mevzuata göre öğretmen atamalarında kabul edilen alanlardan mezun olan ve tezsiz yüksek lisans programını bitiren öğrencileri; ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.

             Programlar

             MADDE 38 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir. Bunlar; öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programıdır.

             (2) Söz konusu programlar; giriş ve mezuniyet koşulları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ve üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan programlardır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla en az oniki ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

             (2) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

             (3) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile, tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

             Danışman atanması

             MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

             (2) Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim/anasanat dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

             (3) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı atanması için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.

             Süre

             MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 42 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise meslek unvanı yazılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, öğrenci danışmanının ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Süre

             MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısızlığı, danışmanın raporu ve anabilim dalı başkanlığının kararı ile tespit edilen bir öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

             (2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre tez danışmanı ataması yapılır. Ancak, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için bir tez konusu ve bu konunun ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte olması halinde ikinci bir danışmanı, tez dönemi başlangıcında ilgili enstitüye önerir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. İkinci danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

             (2) Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı değişikliği ile ilgili taleplerin gerekçeli olarak yapılması gerekir.

             (3) Danışman, tez projesinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (4) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 46 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 45-90 dakika arasındadır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret veya düzeltme kararlarının gerekçeli olması gerekir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

             (5) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak gelmeyen öğrencinin kaydı silinir. Ancak tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye mazeretini bildiren öğrencinin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilirse öğrenciye bir sınav hakkı daha verilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 47 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü ve anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 48 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

             (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (3) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ayrı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             (4) Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

             (5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             (6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             Süre

             MADDE 49 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısızlığı, danışmanın raporu ve anabilim dalı başkanlığının kararı ile belirlenen bir öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir. Doktora programını tamamlama süresi altı yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de iki yarıyıldan az olamaz.

             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrenime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere devam hakkını elde edenlere yarıyılın başında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulunca bir danışman atanır. Atanan danışman, tez danışmanı olarak devam eder. Ancak, öğrencinin tez konusu ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte ise, tez izleme komitesi ikinci bir danışmanı ilgili enstitüye önerir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. İkinci danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir.

             (2) Danışman, enstitü yönetim kurulunca danışman atamasını izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

             (3) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Eylül-Ekim ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

             (2) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             (4) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, ÜDS veya KPDS’den 100 tam puan üzerinden en az 55 yada Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen TOEFL, IELTS veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği yabancı dillerin birinden Senatonun belirlediği puanı alması gerekir. Yabancı dilden yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar başarılı olamadığı takdirde ek süre verilmez ve kaydı silinir.

             (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır ve bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             (7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamadığı takdirde enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

             (2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 54 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

             Doktora diploması

             MADDE 55 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             (2) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Süre

             MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programlarını tamamlamada bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrenime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere devam hakkını elde edenlere, yarıyılın başında ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi enstitü yönetim kurulunca atanır.

             (2) Danışman, öğretim üyeleri veya doktor unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

             (3) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için; ÜDS veya KPDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen TOEFL, IELTS veya diğer yabancı dil sınavlarının birinden Senatonun belirlediği puanı almak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar.

             (2) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylar ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alanlar lisansüstü programına devam etme hakkı kazanır. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybeder.

             (3) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (4) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

             (5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre öngörülen unvanı belirleyen bir diploma verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mezuniyet

             MADDE 61 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası usul yönünden incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, son sınav tarihini izleyen otuz gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Sınavlarda başarılı olsa dahi mezuniyet için gerekli belgeleri bu süre içinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Diplomalar

             MADDE 62 – (1) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, doktora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise sanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

             (3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir.

             (4) Diplomalarda enstitü müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.

             Genel not ortalamasının hesaplanması

             MADDE 63 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak, derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not ortalamasına katılmaz.

             Mazeretler

             MADDE 64 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; doğal afet, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya hastalığında bu durumu belgelendirmesi halinde, enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

             (2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

             (3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

             Kayıt silme

             MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle, süresinde mazeretsiz olarak kayıt yenilememe veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması sebebiyle veya kendi isteğiyle ilişiği kesilecek öğrencilerin kaydı enstitü yönetim kurulu kararıyla silinir.

             (2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

             (3) Kredi ve seminer aşamasında kaydı silinip, tekrar aynı programa başvurarak yeniden öğrencilik hakkı kazanan öğrenci; bir yıldan önce yeterlik sınavına giremez, daha önce alıp da başarılı olduğu dersleri tekrar alamaz. Ancak, danışmanının önereceği yeni dersleri alabilir. Yeterlik sınavından başarılı olduktan sonraki dönemde kaydı silinip, tekrar aynı programa başvurarak öğrencilik hakkı kazanan öğrenci, kayıt silinme tarihinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmemişse öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Tezi reddedilerek kaydı silinen  öğrenci ise, yeniden aynı programda öğrencilik hakkını kazandığı takdirde tez aşamasına yeni baştan başlar.

             Tebligat

             MADDE 66 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

             Disiplin işleri

             MADDE 67 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.