21 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27295

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programına, lisans mezuniyet notu, ALES puanı ve mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

             (2) Doktora programına; lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi, ALES puanı, ÜDS veya eşdeğer sınavların puanı ve mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programına, lisans mezuniyet notu ve ALES puanı değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

             (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına müracaatta; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55 olma şartı aranır. Yabancı dil şartı ve mezuniyet not ortalaması aranmaz.

             (5) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ilgili alanda bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı ile ÜDS (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan 55 almaları gerekmektedir. Bunlardan;

             a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ den en az 70 ve lisans mezuniyet notunun en az %75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması,

             b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; mezuniyet not ortalamasının en az %80 ve lisans mezuniyet ortalamasının en az %60, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.40/4.00 olması,

             c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun %65, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması şartı

             aranır.

             (6) ALES puanı yerine, Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar da geçerli sayılır. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunan adaylardan yeniden ALES puanı istenmez.

             (7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının, ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları, temel tıp puanının en az 50 olması veya ALES sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’ un temel tıp bilimleri testi-I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             (8) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri için gerekli finansman kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden karşılanır.

             (9) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuru için asgari başarı düzeyleri tespit edilir. Bu durum ilanda belirtilir.

             (10) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçevesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak sınavsız olarak kabul edilirler.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Sınav ve mülakat jürilerine ilişkin işlemler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir, Enstitü Müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.

             (2) Enstitü Yönetim Kurulu; mülakat yapmak üzere o anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının programında görevlendirilebilecek öğretim üyeleri arasından üç ya da beş kişi asil, iki kişi de yedek olmak üzere jüri seçer. Mülakat sınavı bir tutanakla kayıt altına alınır.

             (3) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için mülakat notunun en az 50/100 olma şartı aranır.

             (4) Lisansüstü eğitim programlarına girmek için başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için yapılacak değerlendirmede;

             a) Tezli yüksek lisans programlarında; ALES puanının %55, mezuniyet notunun % 30, mülakat notunun %10, varsa yabancı dil puanının %5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             b) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun % 40’ı alınıp, aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             c) Doktora programlarında; ALES puanının %50, mezuniyet notunun %20, mülakat notunun %20 ve ÜDS notunun %10 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı notu 65 puandır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                        Tarihi                                                                                     Sayısı

4/4/2006

26129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                                        Tarihi                                                                                     Sayısı

29/11/2007

26715

4/1/2009

27100