21 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27295

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/1/2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı dışındaki fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin eğitim- öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kayıt yenileme süresi bir hafta olup, ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine; ilgili birimin yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Birinci öğretimde, katkı payını akademik takvimde belirtilen sürede ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Katkı payı borcu olan öğrenci bu borcunu, kanuni gecikme faizi ile birlikte ödedikten sonra kaydı yenilenir. Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, genel ve bütünleme sınavlarına giremez; kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.”

             “İkinci öğretimde, öğrenim ücretinin ikinci taksitini bir aylık ek süre içinde kanuni gecikme faizi ile birlikte ödemeyen öğrencilerin, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

             “a) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmiş oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemlerinde kullanmaya başlar.Yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği ders ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarının toplam sayısı beşten fazla olan öğrenciler bu ek sınav hakkından yararlanamaz. Bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

             “b) Ek sınavlar sonunda, mezun olabilmeleri için toplam beşten fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları ders sayısını beş veya beşten daha aza indirenlere, ilgili derslerin verildiği üç yarıyıl içinde kullanmak üzere devam ve sınav hakkı tanınır. Ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrencilere; bu derslerin verildiği dört yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde kullanmak üzere devam ve sınav hakkı tanınır. Mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmedikleri derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına katılmak zorundadır. Mezun olabilmek için üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, ilgili derslerin açıldığı yarıyıl/yıl içinde kullanmak üzere sınırsız sayıda sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına katılmak zorundadır.”

             “d) İzledikleri programdaki bütün derslerden en az DD aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2.00 genel not ortalamasını (GNO) sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem veya son sınıf öğrencilerine; GNO’larını 2.00’a yükseltmek üzere, diledikleri son dört yarıyıl/iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır.”

             “Ek sınav hakkı kullanan öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirdikleri derslerin ara sınavlarına girmeleri zorunlu değildir. Girmeyenlerin son ara sınav notları geçerlidir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarı yıldan oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Bir sonraki öğretim yılının başlama tarihi her yıl Haziran ayında, Senato tarafından kararlaştırılarak ilan edilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Her ders için, bir yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılır.”

             “b) Ara sınavın başarı notuna katkısı %40’dır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             “e) Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60’dır. Yarıyıl/yıl sonu sınavında 100 üzerinden; meslek yüksekokulları için en az 35, diğer tüm akademik birimler için 50 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az yukarıda belirtilmiş olan puanı alamayan öğrenciler FF başarı notu ile değerlendirilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – Genel sınavda başarısız olan öğrencilere her yarıyılın/yılın sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında bir bütünleme sınavı açılır.

             Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını sağlamış olmak zorunludur. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede interaktif olarak kayıt yaptırmak şartıyla, bütünleme sınavına, DD ve DC aldığı derslerden de girebilir. Genel sınavda FF almış olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmez. Son ara sınav notu bütünleme sınavında da geçerlidir. Bütünleme sınavında meslek yüksekokulları için en az 35, diğer tüm akademik birimler için 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.                               “MADDE 20 – Yarıyıllık derslerin bitiminde süresi iki hafta, yıllık derslerin bitiminde ise süresi en az iki hafta olan bir genel sınav yapılır. Bağıl değerlendirme sistemine geçmeyen birimlerdeki bütünleme sınavları, kendi birimlerine ilişkin esaslar doğrultusunda yapılır. Genel sınavda başarısız olan öğrencilere, her yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında bir bütünleme sınavı açılır. Bütünleme sınavları, genel sınavların bitiminden en erken bir hafta sonra başlatılır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl yapılacağı Senato tarafından tespit edilir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile genel ve bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen başarı notlarından biri verilir:”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “DNO, bir yarıyıl/yılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GNO ise, tüm yarıyıl/yıllarda ilgili birimin ders programında bulunan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi şeklinde elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlanır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan FF ve D olan dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alır. Başarısız öğrenciler ise; Hazırlık sınıfları hariç, lisans öğreniminde dördüncü yarıyıl (ikinci yıl) ön lisans öğreniminde ise ikinci yarıyıl (birinci yıl) sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrencilerdir. Bu öğrenciler; üst yarıyıl/yıldan ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle FF ve sırasıyla, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, GNO’su 1.80 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarına yardımcı olmakla ve GNO hesaplarına göre, kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarları ile GNO’larını, belirtilen not değerlerine eşitleyen veya bu notların üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğrenim süresinden sayılır.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, o derslerin açıldığı yarıyılda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz. Ancak öğrenciler, tekrar aldığı dersin ara sınavına katılmak zorundadır. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir. Başarısız öğrenciler, GNO’sunu yükseltmek için başarı notu CC ve üstünde olan dersleri tekrar alamaz.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 29 – Bir yarıyıl veya yılda tüm derslerini almak, önceki yarıyıl veya yıllardan FF notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile; o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu CC ve DNO’su 3.51-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencileri, DNO’su 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler ise onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Yüksek onur ve onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl veya yıl sonunda Rektörlük tarafından ilan edilir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 37 – Çift ana dal ve yan dal programları Senatoca belirlenen uygulama esaslarına göre düzenlenir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Üniversitenin Devlet Konservatuarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.