15 Temmuz 2009 Tarihli ve 27289 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15196     Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15197      Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2009/15198      Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar

2009/15200      Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/15201      Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar

2009/15202      Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15203     Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/8)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/39)

—  Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Başka  Firmalar  Adına  (Fason)  Alkollü  İçki  Üretiminin  Yapılamayacağına  İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 4832)