15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15202

             Ekli “Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2009 tarihli ve 328 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                               R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                              E. GÜNAY                                                              V. EROĞLU

                                   Kültür ve Turizm Bakanı                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

FINDIK ALIMI VE SATIMI HAKKINDA KARARIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – (1) 28/8/2006 tarihli ve 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alınan fındıkların tasfiyesine kadar, yürürlükten kaldırılan Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.