15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15201

             Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2009 tarihli ve 325 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                          E. GÜNAY                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                               R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                              E. GÜNAY                                                              V. EROĞLU

                                   Kültür ve Turizm Bakanı                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE

GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üreticiler ile ruhsatsız alanlarda fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Alan bazlı gelir desteği

             MADDE 2 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan Fındık Üretici Belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için 150 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

             (2) Üretici başvuruları 2009, 2010 ve 2011 yıllarının Eylül-Aralık döneminde yapılır.

             (3) Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri, ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

             Telafi edici ödeme

             MADDE 3 – (1) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, 1 inci, 2 nci ve % 6’dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek, alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticilere, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak telafi edici ödeme yapılır.

             (2) Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları, 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde, Eylül- Haziran ayları arasında yapılır.

             (3) Birinci fıkra kapsamındaki üreticilerden;

             a) 2009-2010 döneminde başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllar için 150 TL/da olmak üzere 3 yılda toplam 600 TL/da,

             b) 2010-2011 döneminde başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere 2 yılda toplam 450 TL/da,

             c) 2011-2012 döneminde başvuranlara 300 TL/da,

             telafi edici ödeme yapılır.

             Orman ve Hazine arazileri

             MADDE 4 – (1) Orman ve Hazine arazilerinde fındık üretimi yapan üreticiler bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanamazlar. Söz konusu fındık bahçelerinin sökümünde 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 5 – (1) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler ait olduğu yılların Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

             Denetim, sorumluluk ve cezai hükümler

             MADDE 6 – (1) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelere konu olan uygulamaların bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygunluğunun ve sökümün gerçekleştirildiği ve desteklemeye konu olan alternatif ürünün ekiminin yapıldığı gibi hususların denetimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             (2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

             (3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 7 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarımda Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 8 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (l) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.