15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BAŞKA FİRMALAR ADINA (FASON) ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNİN

YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TÜTÜN VE ALKOL

PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

             Karar No        : 4832

             Karar Tarihi  : 08/07/2009

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

             1 – Bira ve şarap haricindeki alkollü içkilerin üretimine ilişkin olarak, 4619 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 1 inci maddesinde yer alan; “…, üretici firmaların ise en az bir milyon litre yıl kapasiteli yeni teknoloji ile kurulmuş entegre tesis kurmaları şarttır. …” hükmüne istinaden distile alkollü içki üreticisi firmalar tarafından, başka firmalar adına (fason) distile alkollü içki üretimi yapılamayacağını,

             2 – 1 numaralı maddede belirtilen başka firmalar adına (fason) distile alkollü içki üretimine ilişkin düzenlemenin, bira ve şarap dahil olmak üzere her türlü alkollü içki üretimini kapsadığını,

             3 – Bu Kararın yayımlandığı tarihte başka firmalar adına (fason) üretim yapmakta olan alkollü içki üreticisi firmalar tarafından, bu Kararın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde başka firmalar adına yaptıkları üretimlerine ait mevcut stoklarının piyasaya arzının sonlandırılmasını; bu süre sonunda fason üretilmiş ürünlerin hiçbir surette piyasaya arz edilmemesini,

             4 – Yurt içinde kayıtlı bir firma adına yurt dışında fason olarak ürettirildiğini işaret eden bir ifadenin ürünün ambalajı üzerinde yer alması halinde, söz konusu ürünün bu karar kapsamında değerlendirilerek piyasaya arzına izin  verilmeyeceği,

             5 – Bu Karar hükümlerine aykırı hareket edenlere 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…. aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde süre verilmeksizin Kurumca verilen belgeler iptal edilir.” hükmü gereğince işlem yapılmasını,

             6 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmesini,

             Karar altına almıştır.