15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

YÖNETMELİK

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda ön lisans düzeyinde ve İngilizce Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine, sınavlar ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

             c) Meslek Yüksekokulu (BLMYO): Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunu,

             ç) Müdür: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

             d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

             e) Öğrenci İşleri Birimi: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşleri Birimini,

             f) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslekî-teknik yükseköğretimi,

             g) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

             h) Yönetim Kurulu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

             ı) Yüksekokul Kurulu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Öğretim süresi

             MADDE 5 – (1) BLMYO’da; Hazırlık Sınıfı hariç normal öğretim süresi iki, azami öğretim süresi dört yıldır.  Bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişikleri kesilir. Azami öğretim süresini tamamladığı halde mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Öğretim dili

             MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçe’dir. BLMYO’da, YÖK’ün onayı ile öğretim dili İngilizce olan programlar açılabilir. Öğretim dili İngilizce olan programlarda, ilgili mevzuat gereği Türkçe okutulması zorunlu dersler ve seçmeli yabancı dil dersleri dışında öğretim İngilizce yapılır.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri yetmiş eğitim-öğretim gününden az olmamak üzere iki yarıyıldan oluşur. Ara sınavlar bu sürenin içindedir. Gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

             (2) Dersi veren birimlerce önerilen ve Müdür tarafından uygun görülen ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunda bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Birimince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve BLMYO tarafından kesin kayıtta istenilen belgelerle yapılır.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır.

             Ders kaydı

             MADDE 10 – (1) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu dersler öncelikli olmak üzere, o yarıyıl için öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimini yapar ve danışman öğretim elemanının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır. Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

             (2) İlk kaydını yaptıran birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı oldukları programda bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci; üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler dışında ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışman öğretim elemanının onayını almak koşulu ile, kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir. Ancak, daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

             Çift dal ve yan dal programı

             MADDE 11 – (1) Başarılı öğrenciler,  ÖSYM tarafından merkezî sistem ile yerleştirilerek kayıt yaptırdığı programla birlikte, kendi programı ile aynı bölüme bağlı programlardan olmak koşuluyla ikinci bir ön lisans programında çift dal programı veya yan dal programı öğretimi yapabilir. Çift ve yan dal programı öğretimi, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11/11/2002 tarihli kararı çerçevesinde ve Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

             Ders yükü

             MADDE 12 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin isteği, danışman öğretim elemanının onayı ile belirlenir. Ders yükü, çift ve yan dal eğitimi yapan öğrenciler hariç, haftada 30 krediden fazla olmaz.

             Zorunlu ve seçimlik dersler

             MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında belirtilen sayıda ve türde seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.

             Zorunlu yabancı dil dersi

             MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde zorunlu ders olarak belirtilen yabancı dil dersi için her dönem ayrı ayrı İngilizce muafiyet sınavı uygulanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler muafiyet alabilmek için bu sınavlara girmek zorundadır.

             İngilizce hazırlık sınıfı

             MADDE 15 – (1) Yüksekokulun yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur. Başarısız sayılan öğrenciler ise en az iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olur. İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan ve yıl sonunda başarısız olan öğrenciler; ikinci yılda da İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eder, ikinci yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir.

             (2) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edebilir. Bu öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti alınır. İngilizce Hazırlık Sınıfında geçen bir yıllık süre, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder. İngilizce Hazırlık Sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara İngilizce başarı sertifikası verilir.

             Derse devam zorunluluğu

             MADDE 16 – (1) Öğrenciler; derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

             Stajlar

             MADDE 17 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının, Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

             (2)  Normal öğretim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, her yarıyıl için öğrenim ücretinin ¼ ünü ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması için süre verilir. Bu süre azami öğretim süresini geçemez. Bu süre sonunda staj çalışmasını tamamlamayan öğrencinin Meslek Yüksekokulu ile ilişiği Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

             Eğitim-öğretim ücreti

             MADDE 18 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim süresini doldurduğu hâlde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında ek sınav hakkından yararlanan öğrenciler, ders kredi esasına göre ücret öder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

             Sınavlar

             MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşur.

             Ders başarısı ve değerlendirme esasları

             MADDE 20 – (1) Her dersin; ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde etki oranı ders müfredatında belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev ve benzeri çalışmalardan alınan notlarla, yarıyıl sonu sınavından alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 21 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak aşağıdaki harf notlardan biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir:

             Yarıyıl Ders Notu       Katsayısı

                       AA                           4.0

                       BA                           3.5

                       BB                            3.0

                       CB                            2.5

                       CC                            2.0

                       DC                           1.5

                       DD                           1.0

                       FD                            0.5

                        FF                             0

             (2) Transfer notunun intibakında; 4’lük not sistemi ile 100’lük not sistemi arasındaki geçişlerde, YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları ile ilgili kriterleri dikkate alınır.

             (3) Yukarıda belirtilen harf notlarının dışında aşağıdaki harf sembolleri kullanılır:

             a) (G) Geçer notu; kredisiz derslerin başarılması karşılığı verilir.

             b) (K) Kalır notu; kredisiz derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.

             c) (E) Eksik notu; öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu notu alan öğrenciler, eksikliklerini tamamlayarak, dersle ilgili bir başarı notu almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notuna dönüşür.

             ç) (V) Vazgeçilen ders notu; üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyılda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde, ilgili dersin öğretim elemanının uygun görmesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bırakılan en fazla iki dersi kapsar ve öğrenci transkriptine V olarak işlenir. Bu harf notu ortalamaya katılmaz. Ön koşullu dersler ile daha önce alınan ve başarısız olunan derlerden vazgeçme yapılmaz.

             d) (T) Transfer notu; başka bir yüksek öğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

             e) (DZ) Devamsız notu; yarıyıl içerisinde devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci için verilir.

             f) (M) Muaf notu; Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarında yabancı dil muafiyet sınavına girerek yabancı dil dersini başaran öğrencilerin almış olduğu başarı notu harfli nota dönüştürülerek öğrencinin transkriptine aktarılır.

             (4) Bir derste ham başarı notu 35 ve altında ve/veya yarıyıl sonu sınavı notu 35 ve altında gerçekleşen öğrencilere o dersin başarı notu olarak doğrudan FF verilir.

             Başarılı öğrenciler

             MADDE 22 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Ağırlıklı not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonunda başarı baraj notu 2.00’ın altında kalan ve derslerinin başarı notu DD ve DC olan öğrenciler ile yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan öğrenciler, derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle bu dersleri alırlar. Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte en son alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

             Notlara itiraz

             MADDE 24 – (1) Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, BLMYO’ca belirlenen esaslara göre yapılır ve sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

             Diploma

             MADDE 25 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır. Genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur, 3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

             Kayıt dondurma

             MADDE 26 – (1) Öğrencinin, Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle geçici olarak izinli sayılması durumunda Meslek Yüksekokulundaki kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin işlemler BLMYO’ca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

             Kayıt sildirme

             MADDE 27 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Birimine bir dilekçe ile başvurarak kayıt sildirme isteğinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenciler ile ilgili işlemler BLMYO’ca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

             İlişik kesme

             MADDE 28 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Meslek Yüksekokulundan çıkarma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Meslek Yüksekokulundan ayrılan öğrencilerin, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Disiplin

             MADDE 29 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre çıkarılan ve 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür. 

             Hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 31 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.