15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE 73 – Üstün başarı nedeniyle terfi usul, esas ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

                Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan terfi şartlarını haiz olan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, üstçavuşların, kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine; başçavuşların ise, başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95 i ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içersinde; muharip sınıflarda mevcudu 12 ve daha az olan sınıflar ile yardımcı sınıflarda mevcudu 24 ve daha az olan sınıflar, sınıflarına bakılmaksızın birleştirilerek sıralanırlar.

            Bunlardan; sicil notu ortalaması aynı olanlar, hizmette bulundukları rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalamasına göre kendi aralarında sıralanırlar. Bu durumda da eşitlik varsa eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılarak sıralama tespit edilir. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde üstçavuşlardan, kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşlardan, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde; başçavuşlardan ise, başçavuşluk rütbesinde daha fazla sayıda ayrı birinci ve ikinci sicil üstünden sicil almış olanlar şeklinde sıralanırlar. Bu durumda dahi eşitlik bozulmaz ise bu Yönetmeliğin 62 nci maddesi hükümleri uygulanır.

                Bu şekilde EK-4'de yer verilen "Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu"na sıralanan astsubaylardan; sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak suretiyle kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için % 8'i, yardımcı sınıflar için % 4'ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Mevcudunun az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıflarda, sıralama sonucunda aynı sınıftan birden fazla personelin kontenjana girmesi hâlinde, bu sınıftan sadece bir personel üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye yükseltilebilir. Kontenjanın geri kalan kısmı ise, sıralamadaki sıraya göre diğer sınıflarda kullanılabilir. Ancak, mevcutlarının az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıfların toplam mevcudunun, muharip sınıflar için % 8'i, yardımcı sınıflar için % 4'ü, bir tam sayının altında küsuratlı çıkması hâlinde bu sayı, bir tam sayıya tamamlanarak dikkate alınabilir. Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, komando ihtisas kursu görmüş ve komando birliklerinde görev yapmış olan personele, iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif edilen personele, bulunduğu rütbede daha fazla süre kıta komutanlığı görevi yapan personele veya astsubaylıkta geçen hizmet süresi fazla olan personele Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca öncelik verilebilir.

                Müstakilen veya birleştirilerek hesaplanan sınıfların kontenjan tespitinde;

                a) Muharip sınıfların % 8'i, yardımcı sınıfların % 4'ü tam sayı çıkmadığı takdirde, küsuratın üst tama çevrilmesi,

                b) Rütbelerine göre muharip sınıfların ve yardımcı sınıfların küsuratının toplamı sonucu ortaya çıkan kontenjan artışının ilgili kategorideki sınıflara taksimi,

                Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca sınıf özellikleri ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak tespit edilir.

                Üstün başarı nedeniyle terfi edenlerin toplamı, o yıl rütbe bekleme süresinin bitimine bir yıl kalan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşlarda; kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için % 8'ini, yardımcı sınıflar için % 4'ünü; eğer bu oranlar küsuratlı çıktı ise üst tama çevrilmeleri sonucu bulunan tam sayıyı geçemez.

                Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı yukarıdaki esaslara göre sıralanmış olan astsubaylardan mahkemelerce veya disiplin amirlerince cezalandırılmış olanları, askerî veya adli mahkemelerde herhangi bir suçtan yargılanması devam edenleri seçmeyebilirler.

                Üstün başarı nedeniyle terfiden, üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşluk ve başçavuşluk rütbelerinde birer defa olmak üzere, en fazla üç defa yararlanılır.”

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.