15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15196

             Ekli “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/5/2009 tarihli ve 1959 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

          E. GÜNAY                             B. ATALAY                           A. BABACAN                            M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                              V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA

OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN

NİTELİKLERİ VE BENZERİ DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE

DAİR ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN ESASLAR

             MADDE 1 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar”a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “Ek Madde 1 – Bu Esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılanlara haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödenir.”

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Esasları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2000

24268

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2006

26098