4 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27278

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

             b) Alt hizmet grubu: Hizmet grubu içindeki aynı düzey unvanlardan oluşan grupları,

             c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

             ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

             d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

             e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan üst görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

             f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlık veya Bakanlığın izin verdiği kurum tarafından verilecek eğitimi,

             g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

             ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde; mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

             h) Hizmet grupları: Benzer görevleri yapan, görev unvanlarından oluşan grupları, 

             ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             j) Mahalli idare: İl özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları,

             k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılan atamaları,

             l) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları yazılı sınavı,

             m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

             MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

             a) Yönetim hizmetleri grubu;

             1) Müdür,

             2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi

             b) Hukuk hizmetleri grubu;

             1) Hukuk müşaviri,

             c) Bilgi işlem hizmet grubu;

             1) Çözümleyici,

             ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

             1) Uzman,

             d) İdari hizmetler grubu;

             1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,

             2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, koruma ve güvenlik görevlisi,

             3) Şoför.

             (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

             a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleentolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru,

             b) Antropolog, bakteriolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni,

             c) Sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu, çocuk rehberi ve gözetimcisi.

             Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

             MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

             a) Son yılın sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

             b) Görevde yükselme eğitimini tamamlayarak, sınavında başarılı olmak.

             c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı mahalli idarede çalışmış olmak. Ancak, yeni kurulan mahalli idarelerde görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı mahalli idarede bu süre şartı aranmaz.

             Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

             a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

             2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             4) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere yapılacak atamalar dışında, diğer müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle üç yılı uzman, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrosunda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak, 

             b) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak,

             3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

             4) Son müracaat tarihi itibariyle üç yıl koruma güvenlik şefi olarak çalışanlara  (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki süreler birer yıl eksik uygulanır.

             c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak,

             3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

             4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmak, (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan unvanlardan birini ihraz etmiş olmak, 

             ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak,

             3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl süre ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak,

             d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

             1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

             2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

             e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

             2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

             f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

             1) Dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

             2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendine göre on yıllık hizmeti bulunmak, 

             g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının ise, en az beş yıl hizmeti bulunmak,

             ğ) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az üç yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, meslek ve teknik lise mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak,

             h) Bando şefi kadrosuna atanabilmek için;

             1) İki yıllık yüksekokul mezunlarının üç yıl, ortaöğrenim mezunlarının beş yıl bandocu olarak hizmeti bulunmak, 

             ı) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

             2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca veya bu Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

             i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

             2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

             (2) Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan kadrolardan;

             a) Baştabiplik kadrosuna; uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olmak,

             b) Baştabip yardımcısı kadrosuna; uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabibi olmak,

             c) Başhemşirelik kadrosuna; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup mesleklerinde en az 10 yıl çalışmış olmak,

             şartıyla görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi olmaksızın atama yapılabilir.

             Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

             MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

             a) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

             b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             c) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

             Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

             MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

             a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleentolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biyolog, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sosyolog, kütüphaneci, çocuk rehberi ve gözetimcisi kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

             1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

             c) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

             2) KPDS’de (A) düzeyinde başarılı olmak,

             ç) Hemşire, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, kaptan, ressam, programcı, kameraman kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             d) Teknik ressam, topograf, teknisyen, ölçü ve ayar memuru kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

             f) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az ortaöğrenim mezunu olmak ve özel mevzuatında öngörülen sertifikaya sahip olmak,

             g) İmam kadrosuna atanabilmek için;

             1) İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve başvuru

             MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ve son başvuru tarihi ile eğitimin yeri ve zamanı görevde yükselme eğitim programının başlamasından en az bir ay önce bütün teşkilat birimlerine duyurulur.

             (2) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, ilgili birimler vasıtasıyla yetkili ve görevli birime iletilir. Aylıksız izinde bulunan kurum personeli, başvuru tarihinin son günü itibarıyla görevlerine dönmek istediklerine ilişkin dilekçe vermeleri halinde duyurulan kadrolar için başvuruda bulunabilir.

             (3) Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları görevli birim tarafından incelenir ve eğitime katılması uygun görülen adaylara bu Yönetmeliğin ekinde yer alan fotoğraflı EK–3’de düzenlenen Eğitime Katılma Belgesi verilir. Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülmeyenlere ise durumu yazı ile bildirilir.

             (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1’de düzenlenen Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

             (5) Daha önce atanmak istediği kadro için düzenlenen görevde yükselme eğitimine katılan ve başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, yeniden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmadan ilan edilen boş kadrolara atanamaz.               

             Görevde yükselme eğitimine katılacakların belirlenmesi

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme suretiyle atamalarının yapılması amacıyla, ilgili mahalli idareler her yılın Ocak ayı sonuna kadar görevde yükselme eğitimine tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir.

             (2) Valiliklere gelen listeler birleştirilerek tek liste halinde en geç 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

             (3) Görevde yükselme eğitiminin şekli, süresi, zamanı ve eğitim verecek kurum Bakanlık tarafından belirlenir.

             (4) Eğitime katılacakların listesi Bakanlık tarafından eğitimi verecek kuruma bildirilir.

             Görevde yükselme eğitiminin konuları

             MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

             a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları,

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve ulusal güvenlik,

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

             ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

             e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

             f) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 5393 sayılı Kanun, 23/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı Kanun, 11/6/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 7/4/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu, 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 22/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 29/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 15/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, Etik davranış ilkeleri ile atama yapılacak görevin alanı ve niteliğiyle ilgili konular.

             (2) Görevde yükselme eğitim programlarının en az yüzde altmışı birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

             (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, (75) saatten az olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılmaları zorunludur. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca, doğum, evlenme, ölüm ve hastalık sebebiyle verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde de toplam (10) saate kadar ayrıca izin verilebilir. Ancak, görevde yükselme sınavına katılabilmek için düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının yüzde altmışına katılmak şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme sınavı

             MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavı, görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlık tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.   

             (2) Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden, en az 70 puan alınması zorunludur.

             (3) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre iki ay içinde ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda puanların eşit olması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1’de düzenlenen Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

             (4) İlan edilen kadrolardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi; atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma; başka unvanlı kadrolara ya da diğer kurumlara naklen atanma, 

             sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, sınavı kazandıkları halde daha önce ataması yapılamayan personelin, aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

             Görevde yükselme sınavının şekli ve konuları

             MADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır.

             (2) Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan konulardan oluşur.

             Sınav kurulu ve görevleri

             MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin kurumunda işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.

             (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacak personelden öğrenim, görev veya unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

             (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımlarının katıldıkları sınav için oluşturulan sınav kurulunda görev alamazlar.

             (4) Sınav kurulu; görevde yükselme eğitimi ve/veya unvan değişikliği sınavına alınacakları tespit etmek, sınavla ilgili işlemleri düzenli şekilde yürütmek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesini düzenlemek, tutanakları düzenleyip imzalamak, başarı listesini ilan etmek ve ilgililere tebliğde bulunmak, itirazları inceleyip karara bağlamak ve sınavla ilgili diğer işleri yürütmekle görevlidir.

             (5) Sınav kurulu, mahalli idarenin kendi bünyesinde çalışanlardan oluşturulamadığı takdirde, ilgili mahalli idarenin talebi üzerine, mahalli mülki idare amiri tarafından görevlendirilecek üyelerin katılımı suretiyle oluşturulur.

             (6) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.

             Unvan değişikliği sınavı

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara; bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin ataması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır ve eğitim programı uygulanmaz.

             (2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Unvan değişikliği sınavı, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan belediyeler için büyükşehir belediyeleri tarafından; büyükşehir belediye teşkilatı bulunan özel idarelerde ise il özel idareleri tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

             (3) Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgili bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             (4) Yapılacak sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan alınması şarttır.

             Sınav sonuçlarının açıklanması ve belgelerin saklanması

             MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilmek üzere ilgili mahalli idarelere gönderilir.

             (2) Sınav sonuçları aynı görev ve unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

             (3) Sınava katılanların sınav sonuç belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.

             Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına itiraz

             MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yürütülmesine ilişkin işlemlere karşı ilgililer, işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir.

             (2) Sınav kurulu, itirazları en geç on beş gün içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

             (3) Sınavın, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması durumunda sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.

             Sınav sonuçlarının izlenmesi

             MADDE 19 – (1) Sınav sonucuna göre yapılan atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan ve EK–2’de düzenlenen Görevde Yükselme Formuna işlenmek suretiyle Bakanlığa gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hizmet grupları arasında geçişler

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

             a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma–planlama” ve “hukuk” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.

             ç) İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir.

             Zabıta ve itfaiye personeli

             MADDE 21 – (1) Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

             Kazanılmış haklar

             MADDE 22 –  (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadrolara atananların hakları saklıdır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 23 – (1) 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2009 yılı için ilgili mahalli idareler, Temmuz ayının sonuna kadar görevde yükselme eğitimine tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Ağustos 2009 tarihine kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bu listeleri birleştirerek eğitim verecek kuruma iletir.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.