2 Temmuz 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27276

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spektrumun planlanması ve yönetimi, frekansların tahsisi, ulusal ve uluslararası koordinasyonu ve tescili ile frekansların etkin ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansın geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, spektrum yönetimi kapsamında temel ilke ve esasları, Millî Frekans Planının hazırlanması ve güncellenmesini, frekans tahsisi ile ulusal ve uluslararası koordinasyonu ve tescilini, tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AB: Avrupa Birliğini,

             b) Band genişliği (Channel bandwidth): Yan kanallardaki uygulamalar için koruma aralığının da dâhil olduğu tanımlı frekans bandı veya bir haberleşme kanal kapasitesini,

             c) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

             ç) Detay frekans planı (Allotment): Genel frekans planına uygun olarak belirli bir frekans aralığının ülke geneli veya bölgesel olarak belirli şartlar dâhilinde karasal ve uzay telsiz haberleşme hizmetine mahsus kullanımını sağlamak üzere Millî Frekans Planına işlenmesini,

             d) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

             e) Elektronik haberleşme alt yapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dâhil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,

             f) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dâhil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

             g) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

             ğ) Frekans aralığı (Frequency range): Bir frekanstan diğer frekansa kadar olan frekans aralığı veya bir radyo ekipmanının ayarlanabileceği frekans aralığını,

             h) Frekans bandı (Frequency band): Frekans planlarında tanımlanan frekans bandlarını,

             ı) Frekans tahsisi (Assignment): Detay frekans planına uygun olarak Kurum tarafından bir telsiz istasyonuna frekans veya frekans kanalları, çıkış gücü, yayın süreleri de dâhil belirli şartlar altında kullanmak üzere izin verilmesini,

             i) Genel frekans planı (Allocation): ITU tarafından dünya genelinde tanımlanan frekans bölgelerine göre yapılan frekans planlarına uygun olarak belirli bir frekans bandının bir veya daha çok sayıda karasal ve uzay telsiz haberleşme hizmetleri ile radyoastronomi hizmetleri tarafından belli şartlar dâhilinde kullanılması amacıyla Millî Frekans Planına işlenmesini,

             j) GHz: Giga Hertzi,

             k) Hz: Hertzi,

             l) ICAO (International Civil Aviation Organization): Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

             m) IMO (International Maritime Organization): Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

             n) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

             o) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

             ö) İzin verilebilir elektromanyetik girişim (Permissible interference): Telsiz sistemlerinin teknik düzenlemelere ve tahsis şartlarına uygun olarak kullanımı durumunda oluşması muhtemel ve müsaade edilebilen elektromanyetik girişimi,

             p) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

             r) Kanal aralığı (Channel spacing) : Komşu kanal merkez frekansları arasındaki aralığı,

             s) kHz: Kilo Hertzi,

             ş) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             t) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın telsiz haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

             u) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             ü) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             v) MHz: Mega Hertzi,

             y) Radyo ve televizyon yayını: Karasal, kablo, uydu ve diğer ortamlar üzerinden, şifreli veya şifresiz olarak kitle haberleşmesi amacıyla yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan görüntü ve/veya ses iletimini,

             z) Spektrum: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz in üzerindeki frekanslar da dâhil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını,

             aa) Telsiz kurma ve kullanma izni: Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

             bb) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,

             cc) Telsiz ruhsatnamesi: Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

             dd) Ulusal tescil: Tahsis edilen frekansların, kullanıcı tarafından kullanıma başlandığının bildirilmesini müteakip Kurum veritabanına kaydedilmesi işlemini,

             ee) Uluslararası tescil: Tahsis edilen frekansların kullanıma başlandığının bildirilmesini müteakip söz konusu frekans kullanımının üyesi bulunulan uluslararası kuruluşların veri tabanlarına kaydının sağlanması işlemini,

             ff) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

             gg) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Spektrum Yönetiminde Temel İlke ve Esaslar

             Temel ilke ve esaslar

             MADDE 5 – (1) Kurum, Spektrum Yönetiminde;

             a) Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin sağlanması ve ayrımcılık gözetilmemesi, şeffaflığın sağlanması, spektrumun etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması, telsiz yayınlarının zararlı elektromanyetik girişime sebebiyet vermeden kullanılması ve uygulanmasını,

             b) Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve politikalar ile ülkemizin hâlihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını,

             c) Elektronik haberleşme alanında ITU, IMO, ICAO ve CEPT gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin kararları, ikili ve çok taraflı anlaşmaları ve AB müktesebatını,

             ç) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının teşvik edilmesini,

             d) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve doğal afetler ile olağanüstü haller gibi acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesini,

             e) Frekans planlaması ve tahsisi yapılırken komşu ülkelerle sınırlarda oluşabilecek zararlı elektromanyetik girişim etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve spektrumun karşılıklı olarak etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasını

             dikkate alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Millî Frekans Planının Hazırlanması ve Güncellenmesi, Frekans Tahsisi, Tescili,

Değişikliği, Koordinasyonu, Tahsisli Frekansların Geri Alınması, İptali

             Millî Frekans Planının hazırlanması ve güncellenmesi

             MADDE 6 – (1) Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan frekans aralığı; 9 kHz den 3000 GHz ye kadar olan aralık olup, uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz nin üzerindeki frekanslar da bu aralığa dâhil edilir.

             (2) Millî Frekans Planında frekans aralıkları her biri Tablo-1 de belirtilen dokuz frekans bandına bölünür. Frekans birimi Hz olduğundan, frekanslar;

             a) 3- 3000 kHz ye kadar (3000 kHz dâhil), kHz,

             b) 3- 3000 MHz ye kadar (3000 MHz dâhil), MHz,

             c) 3 - 3000 GHz ye kadar, GHz

             cinsinden ifade edilir.

 

Tablo-1: Frekans Bandları Tablosu

Band No

Sembol/Açıklama

Frekans Aralığı

(Alt limit hariç, üst limit dâhildir)

4

  VLF (Çok Düşük Frekans)

3 - 30 kHz

5

  LF (Düşük Frekans)

30 - 300 kHz

6

  MF (Orta Frekans)

300 - 3000 kHz

7

  HF (Yüksek Frekans)

3 - 30 MHz

8

  VHF (Çok Yüksek Frekans)

30 - 300 MHz

9

  UHF (Ultra Yüksek Frekans)

300 - 3000 MHz

10

  SHF (Süper Yüksek Frekans)

3 - 30 GHz

11

  EHF (Ekstra Yüksek Frekans)

30 - 300 GHz

12

 

300 - 3 000 GHz

 

             (3) Millî Frekans Planı, 5 inci maddede yer alan temel ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır. Millî Frekans Planı; genel ve detay frekans planı, planlanan sistemler için kanal aralığı, çıkış gücü, yetkilendirme prosedürü, referans bilgiler, kısa notlar gibi açıklamalardan oluşur. Spektrum yönetiminde kullanılan ve Millî Frekans Planında da yer alan telsiz hizmetleri, telsiz istasyonları ve sistemleri, uygulama terimleri, frekansın ortak kullanımı ve uzay ile ilgili teknik terimler ve kısaltmalar Millî Frekans Planı ile birlikte yayımlanır.

             (4) Millî Frekans Planında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak frekans bandları ile yayın amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kullandırılacak frekans bandları ayrıca belirtilir.

              (5) Millî Frekans Planı ile planın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun internet sayfasında yayımlanır ve uygun olması veya gerekmesi halinde üyesi olunan ITU ve CEPT gibi uluslararası ve bölgesel idarelerin internet sayfasında da yayımlanabilir.

             Frekans tahsisi

             MADDE 7 – (1) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis işlemlerini yaptırmak zorundadır. Ancak, Kurum tarafından yayımlanan Yönetmeliklerde herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılacağı belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için tahsis işlemi yapılmaz. Herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri, Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadan kullanılır ve bu cihaz ve sistemlerin kullanıcıları tahsis ve tescil edilmiş frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin çalışmasından kaynaklanabilecek elektromanyetik girişimi de kabul etmek zorundadırlar.

             (2) Frekans tahsislerinde, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile acil durum ihtiyaçlarına öncelik tanınır.

             (3) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Millî Frekans Planı çerçevesinde Kurum tarafından kendilerine tahsis edilen frekans bandlarında frekans planlamasını yapar ve uygular.

             (4) Frekans tahsislerindeki kanal planlaması ITU, IMO, ICAO, AB ve CEPT gibi uluslararası organizasyonların kararları dikkate alınarak yapılır.

             (5) Yetkilendirmeye tabi işletmecilere frekans tahsisleri, kullanım hakkı yetki belgesinde belirtilen süreden fazla olmamak üzere yapılır.

             (6) Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz sistemi kullanıcılarına frekans tahsisleri, en fazla beş yıl olmak üzere ve gerekmesi halinde ortaklaşa kullanım esasına göre telsiz sistemi kurma ve kullanma izni ile birlikte yapılır. Tahsis edilen frekansların kullanım süresi, verilen sistem kurma ve kullanma izin süresi kadardır. Süresi sonunda sisteme olan ihtiyacını belgelendiren telsiz sistemi kullanıcılarının talepleri değerlendirilerek uygun görülenlerin frekans kullanım süresi uzatılır.

             (7) Sistem kurma, kurdurma ve kullanma izinleri ile ruhsatlandırma işlemleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme ve seyir güvenliği cihaz ve sistemleri için tahsis edilecek frekanslar Kurum tarafından belirlenir.

             (8) Frekans tahsislerinde, telsiz haberleşme ihtiyacının yeterince karşılanmasını sağlamak üzere tahsis edilecek frekans sayısı veya miktarında asgari kısıtlayıcı tedbirler alınabilir. Ayrıca, tahsis edilen frekanslar için sistemin kullanım yeri, verici gücü, anten tipi, anten yönü ve anten yüksekliği gibi teknik parametre değerlerine Kurum tarafından gerekli sınırlamalar getirilebilir.

             (9) Kurum, kullanım hakkı kapsamında işletmeciye tahsis ettiği frekansların temiz ve zararlı elektromanyetik girişimsiz olmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.

             Frekans tescili

             MADDE 8 – (1) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Ancak, Kurum tarafından yayımlanan Yönetmeliklerde herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılacağı belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için tescil işlemi yapılmaz.

             (2) Tahsisi yapılan frekansların;

             a) İşletmecilerin elektronik haberleşme alt yapısını veya şebekesini kurup işletmeye almasını müteakip Kuruma yapacağı bildirimden sonra,

             b) Yetkilendirmeye tabi olmayan telsiz sistemi kullanıcılarına telsiz sistemi kurma ve kullanma izninin verilmesini müteakip,

             c) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli frekansların, kurdukları sistemlere ilişkin Kuruma yapacağı bildirimi müteakip

             ulusal tescilleri tahsis süresi dikkate alınarak yapılır.

             (3) ITU nezdindeki uluslararası frekans tescil işlemleri Kurum tarafından yapılır. ICAO nezdinde yürütülen uluslararası frekans tescil işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülür.

             Frekans değişikliği

             MADDE 9 – (1) Tahsis edilen frekanslarda haberleşme ortamının sağlanamaması veya teknik düzenlemelere rağmen elektromanyetik girişimin giderilememesi durumunda tahsis edilen frekans ve frekans bandları Kurum tarafından değiştirilebilir. Ayrıca, teknolojide meydana gelen gelişmeler, spektrumun etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Kurumun yapacağı düzenlemeler veya taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde Millî Frekans Planında yapılacak olan değişikliklere paralel olarak, işletmeciye veya kullanıcıya tahsis ve tescil edilmiş frekanslar mümkün olduğu ölçüde korunmak ve Kurumca gerekli görüldüğü takdirde işletmecinin veya kullanıcının görüşü alınmak suretiyle, işletmeciye veya kullanıcıya tahsis ve tescil edilen frekanslarda iptal dâhil her türlü değişiklik Kurum tarafından yapılabilir. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı sahibi işletmecinin frekanslarının değiştirilmesinde ilaveten ihale şartnamesi ve kullanım hakkı yetki belgesindeki hükümler dikkate alınır.

             (2) İmtiyaz sözleşmeleri bakımından, tahsis edilen frekans kaynağının geri alınması, değişiklik yapılması ve ilave frekans tahsisi konularında, ilgili ihale şartnamesi ve/veya sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.

             (3) Herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim halinde, öncelikle işletmecilere tahsisli frekansların korunması esastır. Ayrıca, tahsisli frekanslarda herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim olması halinde ise ilk frekans tahsis ve tescili yapılan işletmecinin ve/veya kullanıcının frekansları korunur.

             (4) Kurum, frekans değişikliklerinde işletmeciye veya kullanıcıya makul bir süre verir. İşletmeci veya kullanıcı, Millî Frekans Planında yapılacak değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için Kurumdan veya abonelerden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

             Frekans koordinasyonu

             MADDE 10 – (1) Kara, hava, deniz, uydu ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde uluslararası frekans koordinasyon işlemleri komşu ve ilgili ülkeler ile ikili veya çoklu anlaşmalar, anlaşma mevcut olmaması halinde ise ITU ve CEPT prosedürleri çerçevesinde frekans koordinasyonu Kurum tarafından yapılır. ICAO nezdinde yapılan uluslararası frekans koordinasyonu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür.

             (2) İşletmeciler veya kullanıcılar tarafından komşu ülkelerde kullanılan sistemlerden kaynaklanan bir zararlı elektromanyetik girişimin bildirilmesi veya böyle bir girişimin tespit edilmesi halinde komşu ülkeler nezdinde sorunun çözülmesine yönelik işlemler Kurum tarafından yapılır.

             (3) İşletmeci, frekans tahsis ve tesciline ilişkin Kurum düzenlemelerine, Millî Frekans Planına ve bunlarda yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür. İşletmeci, Türkiye’de ve komşu ülkelerde diğer işletmeciler ile zararlı elektromanyetik girişimi önlemek amacıyla ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile öngörülen prosedür, ölçüt ve frekans koordinasyon parametreleri uyarınca gerekli bütün önlemleri alır. Bu kapsamda işletmeciler Kurum ile koordineli olmak ve Kurumdan görüş almak kaydıyla komşu ülkelerdeki diğer işletmeciler ile karşılıklı anlaşma yapabilir.

             Tahsisli frekansların geri alınması ve iptali

             MADDE 11 – (1) Teknolojik gelişmeler ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, Kurum, gerek görmesi halinde ilgili taraflarla da koordinasyon yaparak, devlet güvenlik ve istihbaratında veya yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesinde zafiyet yaratmayacak şekilde;

             a) Sayısı sınırlandırılmamış işletmeci ve kullanıcılara tahsisli frekansların,

             b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna tahsis edilen frekans bandlarının

             bir kısmını veya tamamını geri alabilir.

             (2) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı sahibi işletmecinin frekanslarının geri alımı hususu, ilgili ihale şartnamesinde ve kullanım hakkı yetki belgesi ile düzenlenir.

             (3) Sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeciler, yetkilendirme tarihinden itibaren bir yıl içinde hizmet sunmaya başlamaması durumunda, hizmet sunmaya başlamak için gerekçelerini belirtmek suretiyle Kurumdan ek süre talep edebilir. Kurum, bu işletmeciye altı ayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Kurum, tahsis edilen frekans kaynağını; işletmecinin, yetkilendirme tarihinden itibaren bir yıl içinde hizmet sunmaya başlamayıp herhangi bir ek süre talep etmemesi veya verilen ek süre içinde hizmeti sunmaya başlamaması durumunda aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça geri alır. Bu durumda Kurum, tahsisli frekans kaynağının geri alınmasına yönelik kararını, gerekçesi ile birlikte, geri alıma kadar belli bir süre verilecek şekilde işletmeciye bildirir. İşletmeci, Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde, bu fıkra hükümlerine göre gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

             (4) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilen kullanıcıların, süre uzatımı da dâhil verilen süre sonunda sistemini kurmaması halinde verilen izin ile birlikte tahsisli frekanslar da iptal edilir.

             (5) Tahsis edilen frekansların kullanımından vazgeçilmesi durumunda tahsis edilen frekanslar iptal edilir.

             (6) Kurum, frekansların iptal edilmesi veya geri alınmasında herhangi bir yükümlülük altına girmez.

             (7) Kurum, geri alınan frekansları mevzuat hükümlerine göre işletmecilere veya kullanıcılara kullandırabilir veya tahsis edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İdari yaptırımlar

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.