27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15077

             2 Mayıs 2005 tarihinde Ramallah'ta imzalanan, 14/4/2009 tarihli ve 5888 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2009 tarihli ve HUMŞ/557 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                                  F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

         E. GÜNAY                                  B. ATALAY                               A. BABACAN                                M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 V.EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                                  N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ TARIM BAKANLIĞI ARASINDA TARIM ALANINDA

İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı, bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır;

             Tarihsel ve kültürel bağlarımız ve aynı zamanda ülkeleri arasında uzun süreden beri var olan dostluk ilişkisi ile, tarım alanındaki ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacı ile, Filistin'in gelişmesine destek sağlamak amacı ile, Türk ve Filistin delegasyonu arasında son günlerde yapılmış olan teknik toplantı uyarınca,

             Aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır:

Madde -1

             Taraflar kapasitenin arttırılması, teknoloji transferini kapsayan programlar hazırlanması ve uygulanması, inceleme gezileri ve eğitim kursları düzenlenmesi ve tarım sektöründe konu ile ilgili enstitülerin elemanlarının teknik vasıflarının geliştirilmesi için işbirliği yapacaktır. Bu amaçla Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliğini artırmak için gerekli önlemleri alacaktır;

             • Bitkisel ve hayvansal üretim,

             • Balıkçılık ve su ürünleri,

             • Tarımsal endüstri,

             • Su kullanımının etkinliği, havza yönetimi ve su temini,

             • Veterinerlik hizmetleri,

             • Hasat sonrası teknolojileri,

             • Coğrafi bilgi sistemi (CBS) ve uzaktan algılama teknikleri,

             • Doğal kaynakların yönetimi.

Madde - 2

             Taraflar, ilgili proje ve programları izleyip değerlendirecek, planlama ve politika analizleri, insan kaynaklarının planlanması programları alanlarında işbirliği yapacaktır.

Madde - 3

             Taraflar, ortak girişimler, tarımsal yatırımlar ve ikili tarımsal ticaretin geliştirilmesi yanı sıra Türkiye ve Filistin özel sektörü arasındaki ilişkileri geliştirmek için uzmanlık ve bilgi değişiminde bulunacaktır.

Madde - 4

             Taraflar, fakirliğin azaltılması ve gıda güvenliği konularına katkıda bulunan mikro projelere destek vererek Filistin Tarımsal orta vadeli kalkınma planının uygulanabilmesi için yardım sağlayacaktır.

Madde - 5

             Taraflar, doğal kaynakların yönetimi ve tarımsal konularda çalışmalar ve uygulamalı araştırmalar için yardım sağlayacaktır.

Madde - 6

             Taraflar, ikili iş birliği programlarını koordine etmek ve Mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla bir karma teknik komite kuracaktır. Bu komite, alternatifli olarak ilgili ülkelerde en az yılda bir kez toplanacaktır.

Madde - 7

             Taraflar, tarımsal konularla ilgili bölgesel ve uluslararası platformlarda kendi pozisyonlarını düzenleyecek ve bir birlerini destekleyeceklerdir.

Madde - 8

             Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan tarımsal konularla ilgili konferans, sempozyum ve fuarlara ilgili enstitülerin katılımını teşvik edecektir.

Madde - 9

             Türk tarafı, her iki ülkedeki tarımsal birlikler arasında bağlantı kurulmasına yardım edecek, böylece Filistin'deki tarımsal birliklerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini sağlayacaktır.

Madde -10

             Bu mutabakat zaptı imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve taraflardan birisi veya ikisi birden mutabakat zaptını sona erdirmediği sürece 5 yıl yürürlükte kalacaktır.

             2 Mayıs 2005 tarihinde Ramallah'ta İngilizce iki nüsha olarak hazırlandı.

 

                        Türkiye Cumhuriyeti Adına                                                         Filistin Ulusal Otoritesi Adına

 

                           Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ                                                                Dr. Walid ABED-RABBO

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı                                                                        Tarım Bakanı