27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15076

             20 Şubat 2009 tarihinde Nairobi'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Resmi, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2009 tarihli ve HUMŞ/654 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

         E. GÜNAY                                  B. ATALAY                               A. BABACAN                                M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                                  N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KENYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK, RESMİ, HİZMET VE

HUSUSİ PASAPORT HAMİLLERİ İÇİN VİZENİN

KARŞILIKLI OLARAK KALDIRILMASINA

DAİR ANLAŞMA

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kenya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır.)

             İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ederek;

             Mükemmel ikili ilişkilerin mevcudiyetinin Akit Tarafların menfaati açısından çok önemli olduğunu kabul ederek;

             İki ülkenin diplomatik, resmi, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlayarak;

             Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

Genel Hükümler

             a. Akit Tarafların, her bir Akit Tarafın tespit ettiği giriş gerekliliklerini yerine getiren geçerli diplomatik, resmi, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanan doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit maksadıyla vize almaları gerekmeden girebileceklerdir.

             b. Her bir Akit Tarafın ülkesine sadece uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş sınır kapılarından, havalimanı veya deniz limanından giriş yapılacaktır.

             c. Her iki Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde doksan (90) günü aşacak bir süre için ikamet edecek, çalışacak ve öğrenim görecek geçerli diplomatik, resmi, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları (işbu Maddenin d ve e fıkrasında atıfta bulunanlar hariç olmak üzere), vize itası için gerekli formalitelere riayet edeceklerdir.

             d. Her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafa akredite geçerli diplomatik, resmi, hususi ve hizmet pasaportu hamili misyon şefleri ve diplomatik ve konsüler personeli ile bunların aile bireyleri, diğer Akit Tarafın ülkesine giriş-çıkış yapmak ve görevleri süresince orada kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacaktır.

             e. 1. maddenin (d) fıkrası hükümleri, her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde yerleşik uluslararası kuruluşların mensubu olan geçerli diplomatik, resmi, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları ile bunların 1. maddede belirtilen pasaport hamili aile bireyleri için de görevleri süresince uygulanacaktır.

             "Aile bireyleri" tabiri ile sadece eş, 22 yaşın altında çocuklar ve emeklilik yaşına varmış olma veya tıbbi veya diğer maluliyet nedeniyle bakım altında bulunan baba ve anneye atıfta bulunulmaktadır.

MADDE 2

Seyahat Belgelerinin Teatisi

             a. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın ülkesine vizesiz seyahat ederken vatandaşlarının kullanacağı seyahat belgelerinin örneklerini işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra en geç altmış (60) gün içinde diğerine ileteceklerdir.

             b. Akit Taraflar, yeni seyahat belgelerinin kullanıma girmesi ve mevcut belgelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda diğerini haberdar edeceklerdir. Bu belgeler örneklerinin diğer Akit Tarafa verilmesinden otuz (30) gün sonra kullanım için geçerli olacaktır.

MADDE 3

Vize Harcından Muafiyet

             1. Maddenin (c) fıkrasında zikredilen vize itası için gerekli formaliteler, tüm harç ve vergilerden bağımsız ve muaf olacaktır.

MADDE 4

Anlaşmazlıkların Çözümü

             İşbu Anlaşmanın yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık diplomatik kanallardan çözülecektir.

Madde 5

Diğer Kanunlar

             a. İşbu Anlaşma, her bir Akit Tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşlarını diğer Akit Tarafın ülkesinde yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğundan azat etmez.

             b. İşbu Anlaşma, her bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın 1. Maddenin (a) fıkrasında belirtilen geçerli pasaport hamili vatandaşlarından herhangi birinin girişini reddetme veya ikamet süresini kısaltma hakkını sınırlamaz.

MADDE 6

Tadil Etme ve Askıya Alma

             a. İşbu Anlaşmanın tadil edilmesi veya gözden geçirilmesi her bir Akit Tarafın Anlaşmayı tadil etmek veya gözden geçirmek niyetini diğerine diplomatik kanallardan yazılı olarak bildirmesiyle yapılacaktır. Bununla beraber işbu Anlaşmanın tadil edilmesi veya gözden geçirilmesi diplomatik notaların teatisi suretiyle Akit Tarafların ortak rızasını gerektirecektir.

             b. Her bir Akit Taraf işbu Anlaşmayı tamamen veya kısmen askıya alma hakkını muhafaza eder. Bu durumda, Akit Taraf altmış (60) gün içinde diğer Tarafa bildirimde bulunacaktır. Benzer bir bildirim askıya alma kaldırıldığı zaman da yapılacaktır.

MADDE 7

Yürürlüğe Girme ve Sona Erme

             a. İşbu Anlaşma Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden otuzuncu (30.) gün yürürlüğe girecektir.

             b. İşbu Anlaşma süresiz olarak geçerli olacaktır ve Akit Taraflardan birisinin Anlaşmayı feshetme niyetini diğer Akit Tarafa diplomatik yoldan bildirdiği tarihten sonraki doksanıncı (90.) güne kadar yürürlükte kalacaktır.

             İşbu Anlaşma, Hükümetleri tarafından tam yetki verilmiş aşağıda imzası bulunanlar tarafından imzalanmıştır.

             İşbu Anlaşma Nairobi'de, 20 Şubat 2009 tarihinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın yorumlanmasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                       KENYA CUMHURİYETİ

                                 HÜKÜMETİ ADINA                                                                 HÜKÜMETİ ADINA

 

                                Ahmet Ünal Çeviköz                                                                  Moses Wetangula

                                 Dışişleri Bakanlığı                                                                     Dışişleri Bakanı

                                Müsteşar Yardımcısı