27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15073

             5 Kasım 2008 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (BMSKÖ) arasındaki Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi (UHETEM) Projesi’nin süresinin 31 Aralık 2010’a kadar uzatılmasına dair ekli Protokol’ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/5/2009 tarihli ve HUMŞ/512 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

         E. GÜNAY                                  B. ATALAY                               A. BABACAN                                M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                                  N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAÎ KALKINMA

ÖRGÜTÜ (BMSKÖ) ARASINDAKİ ULUSLARARASI HİDROJEN

ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİNİN KURULMASI VE

İŞLETİLMESİ (UHETEM) PROJESİNİN SÜRESİNİN

31 ARALIK 2010'A KADAR UZATILMASINA

DAİR PROTOKOL

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (BMSKÖ);

             TF/INT/03/002 rumuzlu Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi (UHETEM) Projesiyle ilgili 21 Ekim 2003 tarihinde imzalanan Güvence Fonu Anlaşmasına (GFA) dayanarak;

             GFA'nın 5 yıllık bir dönemi kapsamasına rağmen UHETEM Projesinin bu süre içerisinde tamamlanamayacağını göz önünde bulundurarak;

             a) Hidrojen enerjisinin gelecekte önemli bir rol oynayacağına dair genel mutabakata rağmen hidrojen enerjisi hala deneysel düzeyde olup, ciddi bir ticari seçenek olabilmesi için uzun bir zamana gereksinim olduğunu; somut sonuçların alınması için uzun bir zamana ihtiyaç bulunduğunu; ancak, UHETEM'in gelişmekte olan ülkelerin yararı için gelecekte hidrojen teknolojilerinde bir uzmanlık merkezi olması hedefleniyorsa, gerekli zaman ve yatırımların şimdiden taahhüt edilmesinin gerektiğini;

             b) Hidrojen teknolojilerinin nispeten yeni bir alan olması ve ilerleme yolunda tecrübe edildiği üzere, bu alanda ürün, uygulama ve iş ortaklıkları geliştirmenin uzun zaman almakta olduğunu; bu sürecin, yabancı ortaklarla daha da karmaşıklaştığını;

             c) Uzman sayısının kısıtlı olması nedeniyle, uzman tefriki ve istihdamının planlananın oldukça gerisinde kaldığını; projenin geliştirmeye yönelik doğası nedeniyle teçhizatın teknik özelliklerinin saptanmasının ve satın alma işlemlerinin de tahmin edilenden çok daha uzun sürdüğünü;

             d) UHETEM'in sürekli yerleşkesi için arsa tespiti ve inşaat programı için gerekli izinlerin alınması sürecinin ciddi bir şekilde geciktiğini ve henüz sonuçlanmadığını;

             e) UHETEM Projesinin yönetim yapısının, 2007 yılında UHETEM Merkezi Başkanı ve BMSKÖ Proje Müdürü pozisyonları da dâhil olmak üzere köklü bir değişim yaşadığını; nitekim Projenin, sonuç odaklı ve dinamik bir yönetimle ilk Yönlendirme Komitesi toplantısının düzenlendiği 2007 Mayıs ayı itibarıyla esas vizyon doğrultusunda yeni bir başlangıç yaptığını

             not ederek;

             UHETEM'in, her bir projedeki gecikmeleri telafi eden, proje yöneticisi, proje ekibi ve katılımcıları belli olan ve projelerin gereğince izlenip kontrol edildiği etkili proje ve ürün geliştirme yöntemlerini uygulamaya koyduğunu takdirle kaydederek;

             a) GFA ile taahhüt edilen toplam miktarı arttırmaksızın UHETEM Projesinin süresini 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatmak ve

             b) Ödeme planını aşağıda belirtilen şekilde düzenlemek konusunda anlaşmışlardır: