27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15065

             7 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5872 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2009 tarihli ve HUMŞ-543 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                            A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

          C. ÇİÇEK                                  F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                  F. ÇELİK

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                            B. ATALAY                                     M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                               Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                      Ö. DİNÇER

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) KAÇAKÇILIK VE GÜMRÜK SUÇLARI VERİ BANKASININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİNE

DAİR ANLAŞMA

GİRİŞ

             Bundan sonra "Taraflar" şeklinde anılacak olan Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetinin Hükümetleri:

             Gümrük kanunlarına karşı işlenen suçların kendi ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

             Devlet gelirlerinin korunmasının yanı sıra, Gümrük vergilerinin ve ithalatta veya ihracatta alınan diğer vergilerin doğru tahakkukunun ve yasaklama, kısıtlama ve kontrol tedbirlerinin düzgün bir şekilde uygulanmasının sağlanmasının önemini dikkate alarak;

             Uluslararası Gümrük suçlarının ve bilgi teknolojisindeki hızlı değişikliklerin, Gümrük idarelerini büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını dikkate alarak;

             Gümrük kanunlarının uygulanması ve icrasına ilişkin konularda çok taraflı işbirliğinin gerekli olduğunu kabul ederek;

             Bölgenin elverişsiz coğrafi şartları dolayısıyla kaçakçılık olaylarının ve Gümrük suçlarının sık meydana gelişinin, EİT ülkelerini risk kriterleri belirlemeye ve yasadışı faaliyetlere ilişkin değerlendirme çalışmalarına katılım sağlamaya zorladığını dikkate alarak;

             Kaçakçılık ve Gümrük suçlarıyla mücadelede ulusal faaliyetlere ek olarak uluslararası işbirliğinin ve ayrıca uluslararası işbirliğinde de bölgesel işbirliği çabalarının önemini kabul ederek;

             Ulusal ve uluslararası işbirliği sayesinde belirlenecek risk kriterlerinin doğru değerlendirilmesiyle yasadışı faaliyetleri önlemenin ve halihazırdaki yakalamaların ışığında bir sonraki yasadışı olayı tahmin ederek zamanında önlem almanın mümkün olduğunu kabul ederek;

             Ülkeler arasında bilgi alışverişi vasıtasıyla Gümrük idareleri arasında karşılıklı destekleyici ilişkiler kurulması sayesinde kaçakçılık ve Gümrük suçlarına karşı mücadelenin daha verimli hale getirilebileceğine ve bir Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının bilgi alışverişinde elzem bir araç olduğuna inanarak;

             EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Türkiye'de kurulması fikrinin 27-28 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'da yapılan EİT Gümrük İdareleri Başkanları Konseyinin birinci toplantısında uygun görülmüş olduğunu dikkate alarak;

             EİT ülkelerince 9 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan "Kaçakçılık ve Gümrük Suçlarına karşı İşbirliği konulu Mutabakat Zaptı”nı göz önünde bulundurarak;

             Başta 5 Aralık 1953 tarihli Karşılıklı İdari Yardım Tavsiye Kararı olmak üzere, Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilgili belgelerini ve spesifik eşyalara ilişkin yasaklama, kısıtlama ve özel kontrol tedbirleri içeren uluslararası sözleşmeleri göz önünde bulundurarak;

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE I

TANIMLAR

             Bu Anlaşmada geçen:

             1) "Veri Bankası" deyimi, eşyalara, olaylara, kişilere, araçlara, kaçakçılık yöntemlerine ve kaçakçılıktaki trendlere ve uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticareti de dahil olmak üzere EİT bölgesinde cereyan eden Gümrük suçlarına ilişkin bilgilerin irtibat büroları vasıtasıyla ve bir bilgisayar sistemi çerçevesinde entegrasyonunu ve alışverişini öngören EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası;

             2) "Üye" deyimi, anlaşmaya akit taraf olan EİT üye ülkelerinden herhangi biri;

             3) "Merkez" deyimi, Veri Bankasını kuracak ve IV. Madde'de bahsedilen irtibat memurlarından oluşan bir İcra Komitesi yoluyla tarafların aktif katılımıyla yönetilecek olan, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ofis;

             4) "Gümrük suçu" deyimi, Üyelerin Gümrük mevzuatının her türlü ihlali veya ihlal teşebbüsü;

             5) "Bilgi" deyimi, işlenmiş veya analiz edilmiş olsun veya olmasın her türlü veri ve elektronik veya tasdik veya tevsik edilmiş kopyalar da dahil olmak üzere her türlü formattaki belge, rapor ve diğer yazışmalar;

             6) "Kişisel veri" deyimi, kimliği belirli veya belirlenebilecek olan bir gerçek veya tüzel kişi hakkındaki tüm veriler

             anlamına gelir.

MADDE II

EİT KAÇAKÇILIK VE GÜMRÜK SUÇLARI VERİ BANKASI

             1) Merkez, Ankara-Türkiye'de yerleşik olacaktır.

             2) Veri Bankası, Merkez tarafından kurulacaktır.

MADDE III

MERKEZİN GÖREV VE YETKİLERİ

             1) Merkez; bir veritabanı oluşturulması, işletilmesi ve güncellenmesi yolundaki çabaların koordinasyonunu sağlayacaktır.

             2) Merkez; uyuşturucuların, psikotrop maddelerin ve prekürsörlerin yasadışı ticareti de dahil olmak üzere gümrük suçları alanındaki yeni veya özel yöntemler, trendler, çalışma teknikleri ve diğer hususlar hakkında bilgi toplayacak ve bilgiyi analiz ederek dağıtımını yapacaktır.

             3) Merkez; irtibat bürolarınca nakledilen bilgileri analiz ederek bu bilgileri aylık raporlar halinde üyelerin irtibat ofislerine iletecek ve güvenli İnternet bağlantısı yoluyla irtibat bürolarının Veri Bankasına erişimini sağlayacaktır.

             4) Merkez; proje çalışanları, irtibat büroları, irtibat memurları ve ilgili diğer konulardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilecek ve bu bilgiyi üyelere iletecektir.

             5) Bilginin çekilmesi ve EİT dışında paylaşımı, İcra Komitesi'nin ön iznine tabidir. Ancak, Merkez; belirli bir üyeye ilişkin bilgileri sadece o üyenin rızasıyla diğer uluslararası, bölgesel ve ulusal veri bankalarıyla mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde paylaşabilir.

             6) Hiçbir bilgi alışverişi, üyelerin ulusal mevzuatına veya taraf bulundukları ulusal anlaşmalara aykırı olamaz. Bilgiler, girişin yapıldığı takvim yılının sonunu takiben en az 5 yıl Veri Bankasında saklı tutulur.

MADDE IV

İRTİBAT BÜROLARI

             1) Kaçakçılık ve Gümrük suçlarına ilişkin bilgilerin temini amacıyla üyelerin her birinde birer irtibat bürosu oluşturulacaktır.

             2) Karşılıklı işbirliğine uygun olarak, Üyelerdeki kaçakçılık ve Gümrük suçlarına ilişkin gelişme ve bilgiler, irtibat memurlarınca Mutabakat Zaptı çerçevesinde Merkeze aktarılacaktır.

             3) Her üye, bir irtibat bürosu kurulması amacıyla uygun bir yer ve uzman personel temin edecektir. Bu personelin isim, unvan ve adresleri Merkeze bildirilecektir.

             4) 1. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca kurulacak İcra Komitesi, Veri Bankasının faaliyetlerini ve gelecekteki çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla Merkezde veya taraflardan herhangi birinin topraklarında en az yılda bir kez toplanacaktır.        

MADDE V

MERKEZİN İRTİBAT BÜROLARIYLA BAĞLANTISI

             1) Her üye, kendi irtibat bürosundaki bilgisayar sistemini kullanarak, Merkez tarafından kurulacak güvenli Web sitesi kanalıyla Veri Bankasına İngilizce bilgi girişi yapacaktır.

             2) İrtibat büroları kanalıyla Merkezle kurulacak bağlantıyı ve üyelerin irtibat bürolarındaki bilgileri muhafaza etmek için tesis edilecek bilgisayar donanımının listesi, Merkez tarafından temin edilecektir.

MADDE VI

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

             1) Bu Anlaşma kapsamında edinilen bilgiler gizli bilgi muamelesi görecek ve Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine Karşı Bireylerin Korunması Hakkındaki 28 Ocak 1981 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesinin gereklerine en azından eşit olacak bir kişisel veri koruma seviyesine tabi tutulacaktır.

             2) Bu Anlaşma kapsamında elde edilen bilgiler yalnızca bu Anlaşmanın amaçları dahilinde kullanılır. Bir Üye; bilgilerin üçüncü taraflara ifşası da dahil olmak üzere, bu bilgileri diğer amaçlarla kullanmak istiyor ise, bilgiyi tedarik eden üyenin önceden yazılı rızasını alacaktır.

             3) Bilgiyi tedarik eden Üye aksini belirtmediği sürece, 2. Fıkra, bu bilgilerin herhangi bir adli veya idari işlemde kullanılmasına engel teşkil etmez. Üyeler, bu Anlaşma kapsamında elde ettikleri bilgileri delil tutanaklarında, raporlarında, ifadelerinde ve mahkeme dava ve işlemlerinde delil olarak kullanabilirler.

MADDE VII

EĞİTİM

             1) Merkez, teknik donanımın tesisi ve veritabanının yüklenmesi aşamasında eğitim kursları düzenleyecektir.

             2) Merkez, Veri Bankasının düzgün işleyişi amacıyla eğitim programları düzenlenmesi hususundaki önerilerini yıllık programlar kapsamında EİT Sekreterliğine sunacaktır.

MADDE VIII

MASRAFLAR

             1) Veri Bankasının kurulumuna ilişkin teknik masraflar (donanım ve yazılım) Merkez tarafından karşılanacaktır.

             2) Veri Bankasının düzgün işleyişine ilişkin diğer masraflar taraflarca karşılanacak veya diğer uygun kaynaklardan ödenecektir.

MADDE IX

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

             1) İmza koyan üye ülkelerden her biri bu Anlaşmayı kendi kuralları ve anayasal uygulamaları çerçevesinde onaylayacak ve EİT Sekreterliğini durumdan haberdar edecektir.

             2) Bu Anlaşma, en azından 4 üye ülke tarafından anlaşmanın imzalanıp onaylandığı ve tevdi makamı görevi görecek EİT Sekreterliğine onay belgelerinin teslim edildiği tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

             3) Herhangi bir EİT Üye Ülkesinin bu Anlaşmaya yürürlüğe giriş tarihinden sonra katılması halinde, EİT Sekreterliğine katılım veya onay belgesini teslim etmesinin hemen akabinde, sonradan katılan o ülke nezdinde Anlaşma yürürlüğe girecektir.

MADDE X

NİHAİ HÜKÜMLER

             1) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden 6 ay içinde, Merkez derhal Veri Bankasının kurulması için gereken donanımın tesisini ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirecektir. Veri Bankasının kurulumundan kaynaklanan teknik ve eğitsel ihtiyaçların karşılanmasını takiben 2 ay içinde taraflar bilgi temin etmeye başlayacaktır.

             2) Bu Anlaşmanın yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin olarak iki veya daha fazla taraf arasında ya da taraflardan biriyle Merkez arasında bir ihtilaf çıkması halinde, ilgili taraflar istişare ve müzakerelerde bulunur ve gerekirse, tarafların karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya vardıkları iki veya çok taraflı düzenlemeler yoluyla sorunlar çözümlenir.

             3) Bu Anlaşmada yapılacak herhangi bir değişikliğe dair taraflardan herhangi birince teklif verilebilecek olup, söz konusu değişiklikler EİT Bakanlar Kurulu'nun onayına tabidir.

             4) Bu Veri Bankasının kurulması, Merkeze iletilecek benzer bilgilerin herhangi bir Üye tarafından iki taraflı paylaşıma açılmasına engel teşkil etmez.

             5) Bu Anlaşma, 10 yıllık bir başlangıç dönemi için hazırlanmıştır. Taraflardan herhangi biri Anlaşmanın sona ereceği tarihin altmış gün öncesinde yazılı tebligat vermediği takdirde her yıl otomatik olarak yenilenir.

             6) Taraflardan herhangi biri, EİT Sekreterliğine altmış gün öncesinden tebliğ etmek suretiyle bu Anlaşmadan çekilebilir.

             7) İşbu Anlaşma, İngilizce dilinde bir orijinal nüsha halinde hazırlanmıştır.

             Bunun kanıtı olarak, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

             İkibinbeş yılının Temmuz ayının Yedinci günü İstanbul'da akdedilmiştir.

 

             AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA:

             AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ADINA:

             İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA:

             KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA:

             KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ADINA:

             PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA:

             TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA:

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA:

             TÜRKMENİSTAN ADINA:

             ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA: