27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2009/15062

             14 Mart 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5861 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/5/2009 tarihli ve HUMŞ-650 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                    B.ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                                  F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

         E. GÜNAY                                  B. ATALAY                               A. BABACAN                                M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 V.EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır), ulusal ekonomilerinin gelişmesinde bilim ve teknolojinin önemini kavrayarak, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanarak gelişmesi ve güçlenmesi dileği ile, aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

             Akit Taraflar, bu Anlaşmanın şartlarına ve mevcut ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanarak özendirecek ve destekleyeceklerdir.

Madde 2

             İşbirliği, özellikle aşağıdaki biçimlerde gerçekleşecektir:

             a. Ortak araştırma ve geliştirme projeleri ve bunların sonuçlarının değişimi ile bilim insanı, uzman ve araştırmacıların değişimi;

             b. Ortak bilimsel toplantı, konferans, sempozyum, kurs, çalıştay ve fuarların düzenlenmesi ve bunlara katılım;

             c. Bilimsel ve teknolojik bilgi ve belge değişimi;

             d. Araştırma ve geliştirme donanımlarının ve bilimsel gereçlerin ortak kullanımı;

             e. Bilimsel ve teknolojik işbirliğinin, karşılıklı anlaşma sonucunda oluşturulabilecek diğer şekilleri.

Madde 3

             a. Bu Anlaşmanın uygulanması amacı ile, Taraflarca atanan temsilcilerden oluşan, bir Ortak Komite kurulacaktır.

             b. Ortak Komite'nin görevleri aşağıda belirtilmektedir:

             i. İşbirliği alanlarının her ülkenin kuruluşları tarafından aktarılan bilgiler ile bilim ve teknoloji ulusal politikaları göz önünde tutularak belirlenmesi;

             ii. Bu Anlaşmanın uygulanması için uygun koşulların yaratılması;

             iii. Ortak program ve projelerin uygulanmasının kolaylaştırılması;

             iv. İkili bilimsel ve teknolojik işbirliği sonucunda oluşan deneyimin paylaşılması ve işbirliğinin daha da gelişmesi için yapılan önerilerin incelenmesi;

             v. Mali düzenlemeler, fikri mülkiyet hakları vb. konularda işbirliğinin koşullarını tanımlayacak uygulama protokollerinin hazırlanması.

             c. Ortak Komite en az iki yılda bir, karşılıklı olarak başka türlü anlaşılmadığı takdirde, dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Sudan Cumhuriyeti'nde karşılıklı olarak uygun bulunan tarihlerde toplanacaktır. Ortak Komite yazışma yoluyla da çalışabilir.

             d. Ortak Komite kendi çalışma yöntem ve kurallarını geliştirebilir.

Madde 4

             Akit Taraflar kamu kuruluşları, araştırma kurumları, bilimsel dernekleri, yüksek öğretim kurumları ve diğer bilimsel teknik, endüstriyel kuruluşları arasında anlaşmaların yapılmasını teşvik edeceklerdir.

Madde 5

             Bu Anlaşma kapsamındaki uzmanı, bilim insanı ve diğer araştırmacıların değişimlerinin giderleri, aksine bir anlaşma yapılmadıkça, aşağıdaki şekilde karşılanacaktır:

             Gönderen Taraf uluslararası seyahat giderlerini karşılayacaktır.

             Kabul eden Taraf, her ülkenin mevcut yönetmeliklerine uygun olarak, iaşe ve ibate masrafları ile ülke içindeki seyahat masraflarını karşılayacaktır.

Madde 6

             a. Bu Anlaşma kapsamındaki işbirliği etkinliklerinden ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik sonuçlar ve diğer bilgiler, Akit Tarafların rızasıyla ve her iki Akit Tarafın taraf olduğu fikri mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara göre duyurulacak, yayımlanacak veya ticari olarak işletilecektir.

             b. Üçüncü ülkelerin veya uluslararası organizasyonların bilim insanları, teknik uzmanları ve kuruluşları, Akit Tarafların rızasıyla bu Anlaşma çerçevesinde yürütülen proje ve programlara katılmaya davet edilebilirler. Bu tur bir katılımın giderleri, Akit taraflarca aksine yazılı bir anlaşmaya ulaşılmadıkça, normal olarak üçüncü ülkeler tarafından ve uygun fonlara bağlı olarak karşılanacaktır.

Madde 7

             Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili herhangi bir ihtilaf, Ortak Komite’ye danışılarak veya Akit Taraflar arasındaki görüşmelerle giderilecektir.

Madde 8

             Anlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği etkinliklerinin yürütülmesi hususunda her bir Taraf, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak mümkün olan en iyi koşulları sağlamak amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

Madde 9

             Bu Anlaşma, Tarafların yaptığı diğer uluslararası antlaşma veya anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin geçerliğini veya yürütülmesini etkilemeyecektir.

Madde 10

             a. Bu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm ulusal mevzuatın tamamlandığını bildiren son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             b. Bu Anlaşma, beş yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve taraflardan biri bu Anlaşmanın sona erdirilmesine ilişkin niyetini yazılı olarak bildirmediği sürece, beş yıllık dönemler halinde otomatik olarak yenilenecektir. Sona ermesi söz konusu ihbar tarihinden altı ay sonra olacaktır.

             c. Bu Anlaşmanın sona ermesi, Anlaşmanın sona erdiği tarihte tamamlanmamış ve bu Anlaşma çerçevesinde yürütülen proje ve programları etkilemeyecektir.

             Yukardaki hususları tasdiken Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan ve aşağıda imzası bulunanlar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

             Ankara’da, 14 Mart 2007 tarihinde Türkçe ve İngilizce iki asıl nüsha halinde ve herbir metin aynı değerde geçerli sayılmak üzere imzalanmıştır.

 

                           Türkiye Cumhuriyeti                                                                   Sudan Cumhuriyeti

                               Hükümeti Adına                                                                           Hükümeti Adına

 

                                Kürşad Tüzmen                                                                     George Bureng Nyombe

                                  Devlet Bakanı                                                                           Dış Ticaret Bakanı