27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15052

             17 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5867 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2009 tarihli ve HUMŞ/511 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                               M. AYDIN                               A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                                 E. GÜNAY                                      F. N. ÖZAK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                             Devlet  Bakanı V.

 

          E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                     V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı V.

 

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                                  M. DEMİR                                       R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOLOMBİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaklardır) eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde,

             İki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek arzusuyla,

             Her iki ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduğunu teslim ederek ve

             Tarafların ticaret ve ekonomik işbirliğini karşılıklı fayda temelinde teşvik etmekteki ortak çıkarlarını dikkate alarak,

             aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

MADDE I

TİCARİ İŞBİRLİĞİ

             Taraflar, ilgili kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde, iki ülke arasında ticareti ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla uygun tüm önlemleri alırlar.

MADDE II

EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE MUAMELESİ (MFN)

             Taraflar, iki ülke arasında ürünlerin ithalat ve ihracatında gümrük vergileri ve diğer harçlar hususunda, birbirlerine en çok kayrılan ülke muamelesini uygulayacaktır.

             Bu madde hükümleri, üçüncü ülkelere serbest ticaret alanı, gümrük birliği, diğer bölgesel anlaşmalar, gelişme yolundaki ülkelerle özel düzenlemeler ve sınır ticareti çerçevesinde halihazırda verilmiş olan veya gelecekte verilecek olan imtiyaz ve avantajlara uygulanmaz.

MADDE III

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

             Taraflar, ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının sergi, fuar ve diğer teşvik edici faaliyetlere katılmasını destekler, aynı zamanda karşılıklı ticaret ve işadamları heyeti ziyaretlerini teşvik eder.

             Tarafların her biri, kendi ülkesinde diğer tarafın ulusal fuarlarını mümkün olduğu ölçüde kolaylaştıracaktır.

             İşbu Anlaşma çerçevesinde üzerinde mutabakat sağlanan ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili projelerin uygulanması, her iki ülkenin ilgilenen işletme, kuruluş ve kamu kurumları arasında, bütçe olanaklarına göre imzalanacak olan kontrat ve düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilir.

MADDE IV

ÖDEME USULÜ

             İki ülke arasında değişime konu olan mal ve hizmetler için ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan kambiyo kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, konvertibl paralarla yapılır.

MADDE V

GEÇİCİ İTHALAT

             Taraflar, yürürlükteki ulusal mevzuatları çerçevesinde, fuar, sergi, heyet ve seminer gibi ticareti teşvik edici faaliyetlerde kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilecek mal ve teçhizatları, bu mal ve teçhizatın ticari işleme konu olmaması şartıyla, gümrük resim ve vergisinden muaf tutmak hususunda anlaşmışlardır.

MADDE VI

BİLGİ DAĞITIMI

             Taraflar, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek ve çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla, özellikle mevzuatları ve ekonomi programları ile ilgili bilgi değişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, ticaret ve ekonomik işbirliğinde bulunan firma ve kuruluşlar arasında temasları teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

MADDE VII

ORTAK KOMİTE

             Taraflar, Bakanlar veya üst düzey temsilcilerinin başkanlık ettiği bir Ortak Ticaret Komitesi kurarlar. Sözkonusu Komite, gerekli hallerde, ilgili diğer Bakanlık ve kurumların temsilcilerini de kapsayabilir. Komite, bu Anlaşmanın uygulanmasını izler ve ticareti teşvik etmek ve geliştirmek ve bu çaba sırasında ortaya çıkabilecek güçlükler ile uğraşmak amacıyla gerekli önerilerde bulunur. Komite, gerekli görülen zamanlarda sırasıyla her iki ülkede toplanır.

             Komite, gerekli görülen hallerde, alt komiteler kurabilir ve uzman ve danışmanları Komite toplantısına davet edebilir. Alt komiteler, faaliyetleri hakkında Komite'ye karşı sorumludur.

MADDE VIII

KURALLARA UYUM

             Taraflar arasında işbu Anlaşma çerçevesindeki işbirliği, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, tarafların kendi ülkelerinde yürürlükte bulunan ilgili kanun, kural ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE IX

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

             İşbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, dostane danışma ve müzakerelerle, gecikilmeksizin çözüme kavuşturulur.

MADDE X

DEĞİŞİKLİKLER

             Anlaşma yürürlüğe girdiği andan itibaren, tarafların her biri Anlaşmada herhangi bir değişiklik veya düzeltme önerebilir. Değişiklikler, yazılı bildirimle, ortak mutabakatla kabul edilerek taraflarca onaylanır. Değişiklikler, tarafların ilgili iç onay prosedürlerinin tamamlandığının resmi olarak, Diplomatik Nota yoluyla bildirilmesinin ardından otuz (30) gün sonra yürürlüğe girerler.

MADDE XI

YÜRÜRLÜK

             Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki şartların tamamlandığına ilişkin, Diplomatik Nota yolu ile bilgilendirileceklerdir. İşbu Anlaşma, her bir Tarafın ilgili onay prosedürünü tamamladığına dair yapılacak bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girer.

             İşbu Anlaşma beş (5) yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve geçerlilik süresinin bitiminden altı (6) ay önce Taraflardan biri yazılı fesih ihbarında bulunmadığı takdirde, geçerlilik süresi kendiliğinden birer (1) yıllık dönemler itibariyle uzayacaktır.

             İşbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, hükümleri ve işbu Anlaşma çerçevesinde imzalanan ayrı protokollerin, sözleşmelerin ve anlaşmaların hükümleri, bu bağlamda üstlenilmiş ya da başlanmış olan mevcut yükümlülüklere ve projelere uygulanmaya devam edecektir. Bu durum, sözkonusu yükümlülükler ya da projeler tamamlanıncaya kadar sürdürülecektir.

             Aşağıda imzaları bulunan her iki ülke Hükümetinin tam yetkili temsilcileri işbu Anlaşmayı imzalamıştır.

             Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dilinde, üç asıl metin halinde Ankara'da 17 Mayıs 2006 tarihinde hazırlanmış ve imzalanmış olup, tüm metinler eşit düzeyde geçerlidir. Herhangi bir yorum ayrılığı durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                   TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                              KOLOMBİYA CUMHURİYETİ

                         HÜKÜMETİ ADINA                                                                             HÜKÜMETİ ADINA

 

                              Abdullah Gül                                                                                       Carolina Barco

                            Dışişleri Bakanı                                                                                   Dışişleri Bakanı

                     ve Başbakan Yardımcısı