27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15045

             18 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5//2009 tarihli ve HUMŞ-198666 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                               M. AYDIN                               A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                                 E. GÜNAY                                      F. N. ÖZAK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                             Devlet  Bakanı V.

 

          E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                      V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı V.

 

       M. M. EKER                            Ö. DİNÇER                                  M. DEMİR                                       R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır.),

             Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti arasında var olan geleneksel dostluk bağlarından ilham alarak,

             Ekonomik, sınaî, teknik ve teknolojik işbirliğini, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak geliştirme ve yoğunlaştırma arzusuyla,

             Türk-Hırvat ilişkileri için, iki ülkedeki geçerli mevzuat ve düzenlemelere uygun, yeterli bir yasal çerçeveye ihtiyacın mevcudiyetinin bilincinde olarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Amaçlar

             Taraflar, her bir ülkede yürürlükte olan kanunlar ve düzenlemelere uygun olarak Anlaşmanın amaçlarının;

             (a) ikili ekonomik, teknik ve teknolojik işbirliğinin artırılması için karşılıklı sektörlerin faaliyetlerinin teşvik edilmesi;

             (b) iş temaslarının ve imkânların desteklenmesi ve geliştirilmesi;

             (c) ikili yatırımın artırılmasının ve ülkelerindeki ekonomik fırsatlar ile yatırım imkânlarının belirlenmesinin kolaylaştırılması;

             (d) ekonomik kalkınma ile ilgili, karşılıklı olarak ilgi duyulan alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesi;

             (e) iki  ülke   arasındaki ekonomik ilişkinin bütün olarak artırılması için işbirliğinin güçlendirilmesi

             olduğu hususlarında mutabık kalırlar.

MADDE 2

Ekonomik İşbirliği

             Taraflar, yürürlükte olan mevzuatları çerçevesinde, karşılıklı ilgi ve menfaate dayandığı addedilen tüm alanlarda ekonomik işbirliğini mümkün olan en geniş temelde geliştirmek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterir. Taraflar, serbest piyasa ekonomisi prensiplerine olan bağlılıklarını paylaşırlar. Netice itibariyle,  her bir ülkede yürürlükte bulunan yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kamu ve özel kuruluşları arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşırlar. Bu amaçla, Taraflar:

             (a) iki ülke arasında, ekonomik kalkınma ve ikili ticarete ilişkin bilgi değişimi yapılması;

             (b) özel sektör kuruluşlarındaki yatırım imkânlarının belirlenmesi ve kolaylaştırılması;

             (c) ekonomi ve yatırım heyetlerinin, pazar analizlerinin, ticari ve pazarlama bilgisi değişiminin, iş ve kurumsal bağlantılar ile potansiyel iş ortaklarını bir araya getiren diğer girişimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi;

             (d) ticari fuarlar, sergiler, girişimci heyetleri ve diğer tanıtım faaliyetlerine ilişkin mevcut imkânlar hakkında birbirlerine bilgi verilmesi;

             (e) uzman değişiminin kolaylaştırılması;

             (f) üçüncü ülkelerde ortak iş imkânlarının araştırılması ve teşvik edilmesi;

             (g) özel ve kamu sektörlerinin sınaî, teknik ve teknolojik işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi

             hususlarında anlaşırlar.

MADDE 3

Karma Ekonomik Komite

             1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarını gerçekleştirmek için bir Karma Ekonomik Komite (bundan böyle “Komite” olarak adlandırılacaktır.) kuracaktır.

             2. Komitenin toplantıları, Taraflardan birinin talebi üzerine, karşılıklı muvafakatle dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyetinde ve Hırvatistan Cumhuriyetinde gerçekleştirilecektir.

             3. Komitenin görevleri, özellikle, aşağıdakileri kapsayacaktır:

             (a) ekonomik işbirliği için genel ilkelerin saptanması;

             (b) gelecekte ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesi amacıyla yeni imkanların  belirlenmesi;

             (c) her iki ülke kuruluşları arasındaki ekonomik işbirliğine yönelik koşulların iyileştirilmesi amacıyla öneriler hazırlanması; ve

             (d)  işbu Anlaşmanın başarıyla uygulanması ve yürütülmesi için tavsiyelerde bulunulması.

             4. Komite, iki Tarafın uzmanlarından ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacaktır.

MADDE 4

Diğer Uluslararası Anlaşmalar ile İlişkiler

             1. İşbu Anlaşmada yer alan hiçbir hüküm, Taraflardan birinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

             2.  İşbu Anlaşmanın hükümleri, Hırvatistan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma’nın yanısıra, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Ortaklık Anlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleri geçersiz kılacak veya diğer bir biçimde etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

MADDE 5

Yürürlüğe Giriş

             1. İşbu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe konulması için gerekli olan iç yasal prosedürlerin tamamlandığına dair Tarafların birbirlerini diplomatik kanallar yoluyla bilgilendirdikleri son yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer.

             2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında 12 Şubat 1996 tarihinde Zagreb’de imzalanmış olan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması feshedilecektir.

MADDE 6

Fesih

             İşbu Anlaşma yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre için geçerli olacak ve süresinin bitiminden üç (3) ay önce Taraflardan biri Anlaşma’yı sona erdirme niyetini, diplomatik kanallar yoluyla diğer Tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, birer (1) yıllık süreler için uzatılacaktır.

MADDE 7

Anlaşmazlıkların halli

             Taraflar arasında, işbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili her türlü ihtilaf, makul olmayan gecikmelere mahal verilmeksizin, dostane danışmalar ve müzakereler ile çözümlenecektir.

MADDE 8

Değişiklikler

             1.  İşbu Anlaşmaya yönelik her türlü değişiklik 5. Madde’nin 1. paragrafına uygun olarak yürürlüğe girecektir.

             2. İşbu Anlaşmanın tadili veya feshi, bu Anlaşmaya göre akdedilmiş bulunan düzenleme ve sözleşmelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

             Ankara’da, 18 Şubat 2009 tarihinde Türkçe, Hırvatça ve İngilizce, her biri eşit düzeyde geçerli, ikişer orijinal metin olarak düzenlenmiştir. İşbu Anlaşmanın yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                       TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                     HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ

                             HÜKÜMETİ ADINA                                                                     HÜKÜMETİ ADINA

 

                              Tuncer KAYALAR                                                                        Gordan BAKOTA

                           Dış Ticaret Müsteşarı                                                           Hırvatistan Cumhuriyeti’nin

                                                                                                                              Olağanüstü ve Tam Yetkili 

                                                                                                                        Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi