27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

YÖNETMELİK

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından:

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MUHASEBE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/1/2007 tarihli ve 26414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Nakden veya mahsuben yapılan harcamalar ile diğer işlemler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 “Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tahsil Fişi”, EK-2 “Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tediye Fişi” ve EK-3 “Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mahsup Fişi" ile muhasebeleştirilir.”

             “(5) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebeleştirme belgesiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebeleştirme belgesine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra hesap yılı işlemlerinin kaydına başlanır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamuoyunun da” ibaresi “ilgililerin” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-2 ve EK-3 eklenmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı yürütür.

 

EK-1

 

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TAHSİL FİŞİ

 

TARiH         :    /   /

 

FİŞ NO        :1-                                                                                                                     SAYFA    :

 

 

HESAP KODU

 

 

HESAP ADI VE AÇIKLAMA

 

DETAY

 

BORÇ

 

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

 

 

YALNIZ

 

 

EKLER

 

HAZIRLAYAN

 

KONTROL

YETKİLİ İMZALAR

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TEDİYE FİŞİ

 

TARiH         :    /   /

 

FİŞ NO        :2-                                                                                                                     SAYFA    :

 

 

HESAP KODU

 

 

HESAP ADI VE AÇIKLAMA

 

DETAY

 

BORÇ

 

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

 

 

YALNIZ

 

 

EKLER

 

HAZIRLAYAN

 

KONTROL

 

YETKİLİ İMZALAR

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MAHSUP FİŞİ

 

TARiH         :    /   /

 

FİŞ NO        :3-                                                                                                                     SAYFA    :

 

 

HESAP KODU

 

 

HESAP ADI VE AÇIKLAMA

 

DETAY

 

BORÇ

 

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUN

 

 

 

 

YALNIZ

 

 

EKLER

 

HAZIRLAYAN

 

KONTROL

 

YETKİLİ İMZALAR

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                   Tarihi                                                                                     Sayısı

25/1/2007

26414