27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aşamasında sertifika gerekli değildir, ancak faaliyetin yürütülmesi için sertifika alınması zorunludur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Kuruma yapılacak sertifika başvurularına  60 (altmış) gün içinde cevap verilir.”

             “İç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurularına 30 (otuz) gün içinde cevap verilir. Sertifika verilmesinin uygun görülmesi halinde, sertifika alma bedelinin ödenmesini müteakip sertifika verilir. Dağıtım şirketinin alacağı sertifika hizmet bedelinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yatırılmaması halinde sertifika başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinin ikinci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez.”

             “Aynı şekilde, ayrılmış olan kaynakçı veya tesisatçının yerine  yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan personele ilişkin alanda faaliyette bulunamaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 8 – Sadece akredite edilmiş kuruluşlarca verilen doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi ile çelik ve polietilen boru kaynakçı belgelerine ilişkin hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi 1/1/2010’dur.

              Akredite olmamış kuruluşlarca 1/1/2010 tarihinden sonra düzenlenen yetkili mühendis ve kaynakçı belgeleri sertifika alma, tadil ve vize başvurularında kabul edilmez. Ancak, bu tarihten önce düzenlenmiş belgeler sertifika alma, tadil ve vize başvurularında 31/12/2011 tarihine kadar kullanılabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ündeki “Açıklamalar” bölümüne ekteki 6 ncı madde eklenmiştir.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

             EK:

             “6. Kurumdan “Proje; Mekanik”, “Kontrol ve Denetleme; Mekanik” ve/veya “Yapım/Bakım ve Onarım; Mekanik” faaliyet konuları ve kategorilerinde yapım ve hizmet sertifikası alan firmalar, bu konulara karşılık gelen “Proje”, “Müşavirlik-Kontrol-Denetim” ve/veya “İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım”  faaliyet konularında  iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurusunda bulunmaları halinde, EK-3’ün 2 nci  fıkrasının  2.1 inci bendinin 2.1.2. nci ve 2.1.8 inci alt bentleri ile  2.2. nci bendinin 2.2.2. nci ve 2.2.8 inci alt bentleri kapsamındaki belgeleri sunmazlar.”