27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması ve yapılan plana uygun olarak etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması, plana uygun olarak numara kullanım hakkının verilmesi, kullanım hakkı verilen numaraların etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konularda uygulanacak usul ve esaslar ile ITU tarafından tanımlanan küresel uluslararası numaralandırma planlarında ülkelerin düzenlemeleri gereken hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4, 6, 8, 9, 11, 12 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

             b) Arama planı: Ulusal numaralandırma planında kullanılan yöntemi tanımlayan, çağrı sonlandırmasını sağlayacak şekilde önek ve ek bilgilerin kullanımını içeren, ondalık rakamlar, semboller ve ek bilgilerin kombinasyonunu veya dizinini,

             c) Birincil tahsis: Numara ve/veya numara bloklarının Kurum tarafından ilgili mevzuat uyarınca tahsis edilmesini,

             ç) Doluluk oranı: Aynı numara türünde hizmete verilmiş numaraların tahsis edilen numara sayısına oranını,

             d) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

             e) Hizmete veriliş: Münferit olarak tahsis edilen numaralarda numaranın şebekede tanımlanarak kullanıma açılmasını, blok olarak tahsis edilen numaralarda ise numara bloğundan en az bir numaranın aboneye tahsis edilmek suretiyle kullanıma açılmasını,

             f) ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini (International Telecommunication Union),

             g) İkincil tahsis: Birincil tahsis yapılan işletmecinin, kendisine tahsis edilmiş numaraları abonelerine ve/veya ilgili mevzuat uyarınca diğer işletmecilere tahsisini,

             ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

             h) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             ı) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

             i) Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen hakkı,

             j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             l) Numara: Şebeke ve/veya şebeke sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusu noktaya ses, veri ve görüntünün yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yere göre abone, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ile ilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

             m) Numara bloğu: Ulusal numaralandırma planında 1.000, 10.000, 100.000 veya 1.000.000 adet numara olacak şekilde ardışık numara dizinini,

             n) Numara kullanım hakkı ücreti: Numara türüne göre Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen asgari değerden az olmamak üzere birincil tahsiste alınan kullanım hakkı ücretini,

             o) Numara tahsisi: Numara ve/veya numara bloklarının kullanım hakkının verilmesini,

             ö) Paralel çalışma: Ulusal numaralandırma planı değişikliklerinde veya numara değişikliği kapsamında Kurumca gerekli görülen diğer durumlarda, eski ve yeni numaraların önceden belirlenmiş sınırlı bir süre için birlikte yürürlükte ve çalışır durumda olmasını,

             p) Şebeke sonlanma noktası: Elektronik haberleşme şebekesinde aboneye erişimin sağlandığı fiziksel noktayı, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden şebekelerde ise abone numarası veya ismi ile ilişkilendirilebilen özel bir şebeke adresiyle tanımlanan noktayı,

             r) Taşıyıcı: Bir çağrının başlatılması, sonlandırılması veya taşınması hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını sunan işletmeciyi,

             s) Taşıyıcı seçim kodu: Taşıyıcılara, taşıyıcı seçimi amacıyla Kurumca tahsis edilen kodu,

             ş) Taşıyıcı seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemini,

             t) Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan, yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

             u) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Başvuru Usul ve Esasları

             İlkeler

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki temel ilkeler gözetilir:

             a) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, niceliksel ve niteliksel devamlılık, adil, ayrımcı olmama, düzenlilik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların etkin kullanılması,

             b) Millî güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi,

             c) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemelerine uyulması,

             ç) Kullanımı kolay ve kamu menfaatine yönelik uygulamaların teşvik edilmesi,

             d) Tüketici haklarının korunması,

             e) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması ve devamlılığına yönelik uygulamaların teşvik edilmesi.

             Numara kullanım hakkı ücreti

             MADDE 6 – (1) Numara tahsislerinde tahsis edilecek numara sayısı ile orantılı olacak şekilde ilgili mevzuat uyarınca numara kullanım hakkı ücreti alınır.

             Numara tahsis başvurusu

             MADDE 7 – (1) Numara tahsisi için işletmeciler veya işletmeci adayları başvurabilir. İhale usulü ile yapılacak yetkilendirmelerde, yetkilendirme mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

             Başvurunun yapılması

             MADDE 8 – (1) Başvurunun yapılmasına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

             a) Yetkilendirme ile birlikte başvuru: Numara tahsisi gerektiren bir elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısını kurmak ve işletmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak Kuruma başvuruda bulunanlar, talep edilen numara kaynağına göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ilgili başvuru formunu da doldurur. Yetkilendirme başvurusu ile birlikte yapılacak numara tahsis başvuruları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirme başvuruları ile paralel olarak değerlendirilir.

             b) İşletmecilerin başvurusu: İşletmeci, Kurum düzenlemelerine uygun faaliyetleri kapsamında talep ettiği numaralar için bu Yönetmeliğin ekindeki ilgili başvuru formunu eksiksiz doldurarak Kuruma başvurur. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler, bu Yönetmeliğin ekinde numara türüne göre düzenlenen başvuru formlarında gösterilmektedir. Başvurular, Kurumca gerekli görülen haller dışında, tahsisi talep edilen numaraların planlanan hizmete veriliş tarihinden önceki altı ay içerisinde yapılır.

             Başvurunun değerlendirilmesi

             MADDE 9 – (1) Kurum yapılan başvuruları inceler, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibinden bu eksikliklerin giderilmesini ister. Eksikliklerin Kurum tarafından başvuru sahibine bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

             (2) Kuruma eksiksiz yapılan başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınır ve otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Ancak, Kısa Numaralar başlıklı EK-A5 e istinaden yapılan numara tahsislerinde ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması ve benzeri hallerde, bu süre aşılabilir. Başvuru sırasının tespitinde, başvurunun Kuruma eksiksiz yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ile acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilir.

             (3) Kurum, başvurunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Talep edilen ek bilgi ve belgelerin, Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde, başvuru sahibi başvuru değerlendirmesinde öncelik sırasını kaybeder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numara Tahsisi ve Kullanımı

             Tahsis koşulları

             MADDE 10 – (1) Numara tahsisinde aşağıdaki koşullar aranır:

             a) Başvuruda belirtilen numara tahsis talebinin ulusal numaralandırma planına uygun olması,

             b) Talep edilen numaraların tahsis edilebilir durumda olması,

             c) Talep edilen numaraların, ilgili olduğu hizmetin tanımı ve coğrafi kapsamıyla uyumlu olması,

             ç) Talep edilen numara sayısına uygun teknik kapasitenin yeterliliği, abone sayısını destekleyecek pazar tahminlerinin ve yatırım planının olması,

             d) Kurum tarafından gerekli görülen diğer koşulların sağlanması.

             (2) İlave numara tahsislerinde, başvuru sahibinin tahsisini talep ettiği numara kaynağına uygun yetkilendirmenin bulunması ve tahsisli numaralarda istenilen doluluk oranına erişilmiş olması koşulu da aranır.

             Numara tahsisinin yapılması

             MADDE 11 – (1) Numara tahsis talebinin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde numara tahsisi yapılarak, tahsis edilen numaralar başvuru sahibine bildirilir.

             Numara tahsis talebinin reddedilmesi

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun olmayan numara tahsis talepleri reddedilir. Yetkilendirme kapsamındaki numara tahsis talepleri, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri, tahsis edilmesi gereken kaynakların yetersizliği ve ihale aşamasında belirlenen yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedilebilir.

             Kısmi tahsis

             MADDE 13 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde, talep edilen numaraların yalnız belirli bir kısmını tahsis edebilir.

             Tekrar tahsis

             MADDE 14 – (1) Herhangi bir nedenle kullanımına son verilmiş numara veya numara blokları, istisnai haller dışında, kullanımına son verildiği tarihten itibaren, en erken altı ay sonra tekrar tahsis edilebilir.

             Tahsisli numaraların kullanım süresi

             MADDE 15 – (1) Tahsisli numaraların kullanım süresi, ilgili yetkilendirme süresi ile sınırlıdır. Yetkilendirmesi herhangi bir şekilde sona erenlerden, ilgili yetkilendirme kapsamında kendilerine tahsis edilmiş numaralar geri alınmış sayılır.

             Kullanım koşulları

             MADDE 16 – (1) Tahsis edilen numaraların kullanımında aşağıdaki koşullar aranır:

             a) Tahsis edilen numaralar bu Yönetmelik hükümlerine ve başvuruda belirtilen amaca uygun olarak kullanılır.

             b) İkincil ve müteakip tahsisler, birincil tahsisin amacına uygun olarak yapılır.

             c) Tahsis edilen numaralar, rekabeti bozacak, tüketici haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz.

             ç) Tahsisli numaralar, Kurumun izni olmadan başka bir işletmeciye kullandırılamaz ve/veya devredilemez.

             d) Birleşme veya devralmalarda, tahsisli numaralara ilişkin düzenlemeler ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından yapılır.

             e) Tahsis edilen numaralar, numara türleri ile ilişkili tarife düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

             f) Tahsis edilen numaralar, tahsis tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde hizmete sunulur. Bu süre Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde uzatılabilir. İşletmecilerin süre uzatım talepleri, bir yıllık sürenin dolmasından en az bir ay önce yapılır.

             g) Kurum tarafından tahsis edilmiş numaralar dışında ulusal numaralandırma planından numara kullanılamaz.

             ğ) Tahsisli numaralar, ulusal numaralandırma planında bulunan numaralarla karışıklığa neden olacak şekilde kullanılamaz.

             h) Arama planına uygun olarak bir numaraya yapılan çağrılar, çağrı yönlendirme ve benzeri durumlar hariç, aynı noktada sonlanır.

             (2) Kurum, birinci fıkradaki koşullara ilave olarak, hizmet veya numara türüne özel koşullar getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Numaraların Değiştirilmesi, İadesi ve Geri Alımı

             Tahsisli numaralarda değişiklik

             MADDE 17 – (1) Kurum;

             a) Millî güvenlik, kamu düzeni ve acil durum ihtiyaçlarının gerektirmesi halinde,

             b) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda,

             c) Ulusal numaralandırma planında yapılacak değişiklikler doğrultusunda,

             ç) İşletmecinin talep etmesi ve Kurumun bu talebi uygun bulması halinde,

             d) Kurum tarafından gerekli görülen diğer durumlarda

             tahsis edilen numaralarda değişiklik yapabilir.

             (2) Tahsis edilen numaralarda yapılacak değişikliklerde, Kurum ilgili tarafların görüşlerini alır ve değişikliğe yönelik kararını makul bir süre öncesinden bildirir.

             Tahsisli numaraların iadesi

             MADDE 18 – (1) Tahsis edilen numaralar Kuruma iade edilebilir. İade edilen numaralar için Kurumdan numara kullanım hakkı ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.

             Tahsisli numaraların geri alınması

             MADDE 19 – (1) Kurum, tahsis edilen numaraları aşağıdaki hallerde, kısmen veya tamamen geri alabilir:

             a) Millî güvenlik, kamu düzeni ve acil durum ihtiyaçlarının gerektirmesi,

             b) İlgili numara kaynağına yönelik yetkilendirmenin herhangi bir nedenle sona ermesi,

             c) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması,

             ç) Taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemelerine uyum gerekliliği,

             d) Tahsis edilen tüm numaraların hizmet dışı bırakılması,

             e) Tahsis edilen numara veya numara bloklarının tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hizmete verilmemesi,

             f) İlave numara kapasitesi ihtiyacının zorunlu kılması,

             g) Kurum düzenlemelerinin veya ulusal numaralandırma planında yapılacak değişikliklerin gerektirmesi,

             ğ) Numara tahsisine dayanak teşkil eden koşulların geçerliliğini yitirmesi,

             h) Numara tahsisinin dayanağını teşkil eden bilgi veya belgelerin yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi.

             (2) Birinci fıkranın (a), (ç), (f) ve (g) bentlerine dayanılarak geri alınan numaralar için Kurum tarafından yeni tahsis yapılabilir. Bu durumda, ilgili numaralar için numara kullanım hakkı ücreti alınmaz.

             (3) Tahsisli numaraların geri alınmasında aşağıdaki prosedür izlenir:

             a) Tahsisli numaraların geri alınmasına yönelik karar ilgili taraflara bildirilir. Gerek görülmesi halinde, ilgili tarafa geri alıma kadar belirli bir süre verilir. Söz konusu süre; geri alınacak numaraların sayısı, elektronik haberleşme sektörüne etkileri, teknik zorluklar gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir.

             b) Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde (a) bendine göre ilgili taraflarca gerekli düzenlemeler yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri

             İşletmecinin hakları

             MADDE 20 – (1) Tahsisli numaralara ilişkin işletmecinin hakları, mülkiyet hakkı olmayıp kullanım hakkıdır.

             (2) İşletmeci, kendisine tahsisli numaralar kapsamında, numara türüne göre, ikincil tahsis yapabilir. İkincil tahsisin mümkün olduğu numara türleri bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir.

             (3) İşletmeci, kendisine tahsisli numaraları Kurumun izni ile veya ilgili mevzuatta belirlendiği şekilde, başka bir işletmeciye kullandırabilir. Bu durumda, söz konusu numara ile hizmetin kullanıcılara sunumundan kaynaklanan sorumluluk numarayı kullanan işletmeciye ait olmakla birlikte, bu durum numarasını kullandıran işletmecinin, numara tahsisinden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

             İşletmecinin yükümlülükleri

             MADDE 21 – (1) İşletmecinin, yetkilendirmeye ilişkin mevzuatta belirtilenlere ilave olarak tahsisli numaralara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) İşletmeci, bu Yönetmelik hükümlerine, ulusal numaralandırma planına ve numaralandırma konusunda Kurumun yapacağı düzenlemelere uyar.

             b) İşletmeci, ulusal numaralandırma planına uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

             c) İşletmeci, numara tahsisine dayanak teşkil eden koşulların değişmesi halinde, bu durumu değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma bildirir.

             ç) İşletmeci, kendisine münferit veya blok olarak tahsis edilen numaraları, hizmete verilmesini müteakip bir ay içerisinde Kuruma bildirir.

             d) İşletmeci, ulusal numaralandırma planında veya kendilerine tahsisli numara değişikliklerinde, iadesinde ve/veya geri alınmasında bu durumdan etkilenecek abonelerine uygun süre öncesinden bildirimde bulunur, eski ve yeni numaranın paralel çalışmasını sağlar ve eski numaraya yapılan aramalarda Kurumun belirleyeceği şekil ve süre ile yeni numarayı bildirecek şekilde kullanıcılara sesli anons hizmetini ücretsiz verir.

             e) İşletmeci, kendisine tahsisli tüm numaralarla ilgili Kurumun talebi halinde bir önceki yıla ilişkin yazılı rapor verir. Rapor asgari aşağıdaki hususları içerir:

             1) Her bir numara türündeki abone sayısı ile numara türüne göre düzenlenmiş şekilde abonelere tahsisli bulunan toplam numara sayısı,

             2) Her bir numara türündeki tahsis edilebilir numara sayısı,

             3) Gelecekte verilecek hizmetler için boş tutulan numaraların sayısı,

             4) Abonelere tahsis edilenler dışında kullanılan numaralar ve kullanım amaçları,

             5) Numara kullanımına ilişkin gelecek üç yıllık plan,

             6) Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması

             MADDE 22 – (1) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni veya acil durumların gerektirdiği haller, taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya numara kapasitesi ihtiyacı nedeniyle ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Planda yapılacak değişikliklerde işletmecilerin görüşleri alınır. Değişikliklerin uygulanması amacıyla işletmecilere uluslararası normlara uygun süre verilir. İşletmeciler bu değişiklikleri uygular ve gerekli önlemleri alır. İşletmeciler, ulusal numaralandırma planındaki değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için Kurumdan veya abonelerden herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

             (2) Ulusal numaralandırma planında yapılacak değişikliklerin ITU ya bildirimi Kurum tarafından yapılır.

             Alfanümerik karakter kullanımı

             MADDE 23 – (1) Tahsis edilen numaraların alfanümerik olarak gösteriminde ve kullanılmasında ITU-T E.161 Tavsiye Kararı esas alınır. Buna göre, harf-rakam ilişkisi aşağıda gösterildiği şekildedir.

 

1

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

 

0

 

 

             Ulusal numaralandırma planı ve tahsisli numaraların yayınlanması

             MADDE 24 – (1) Kurum, aksi yönde bir millî güvenlik gerekçesi olmadığı sürece ulusal numaralandırma planını ve tahsisli numaraları internet sitesinde yayımlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İdari yaptırımlar

             MADDE 25 – (1) İşletmecinin faaliyetlerinin numaralandırma şartlarına ve mevzuata aykırı olması durumunda Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca idari para cezası veya diğer yaptırımlar uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 26 – (1) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Atıflar

             MADDE 27 – (1) 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             Tahsisli numaralar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış numara tahsisleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik 10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.