27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Adlî Tıp Kurumuna Tahlil ve Tetkik için gönderilecek materyallere ilişkin kolilerin yazısı, önceden Adlî Tıp Kurumuna gönderilir. Yazısı gelmeyen ve usulüne uygun gönderilmeyen koliler teslim alınmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (28) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “28) Adlî Tıp Kurumuna tahlil ve tetkik için gönderilecek materyallere ilişkin kolilerin yazısı, önceden Adlî Tıp Kurumuna gönderilir. Moleküler Genetik İnceleme yapılması istenilen materyallere ilişkin kolilerin yazısı ise, hakim kararı ile birlikte gönderilir. Yazısı gelmeyen ve usulüne uygun gönderilmeyen koliler teslim alınmaz.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “j) Adlî Tıp Kurumuna tahlil ve tetkik için gönderilecek materyallere ilişkin kolilerin yazısı, önceden Adlî Tıp Kurumuna gönderilir. Moleküler Genetik İnceleme yapılması istenilen materyallere ilişkin kolilerin yazısı ise, hakim kararı ile birlikte gönderilir. Yazısı gelmeyen ve usulüne uygun gönderilmeyen koliler teslim alınmaz.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.