27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15088

             27 Şubat 2009 tarihinde Bamako’da imzalanan ekli “Türkiye-Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2009 tarihli ve HUMŞ-517 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

          E. GÜNAY                                 B. ATALAY                               A. BABACAN                                M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                  V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

 

       M. M. EKER                               Ö. DİNÇER                                 N. ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-MALİ

TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU

I. DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

(Bamako, 25, 26 ve 27 Şubat 2009)

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Mart 1999 tarihinde Bamako’da imzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın IX. Maddesi uyarınca kurulan, Türkiye-Mali Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu’nun I. Dönem Toplantısı, 25-27 Şubat 2009 tarihleri arasında Bamako’da gerçekleştirilmiştir.

             Türk Heyetine, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Mali Heyetine ise, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Moctar OUANE başkanlık etmiştir.

             Her iki heyet üyelerinin listesi ekte yer almaktadır.

             Çalışmalar çerçevesinde, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Cumhurbaşkanı Sayın Amadou Toumani TOURE ve Başbakan Sayın Modibo SIDIBE tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Ekipman ve Ulaştırma Bakanı ve İç Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Açılış Töreni’ne her iki Heyetin başkanları başkanlık etmiştir.

             Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirmiş, tarım, ulaştırma, sanayi, müteahhitlik ve müşavirlik, sağlık ve turizm alanlarında işbirliğinin önemine değinmiştir. Ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesinde özel sektörün önemli rolünü vurgulamıştır.

             Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Moctar OUANE açılış konuşmasında öncelikle tüm Türk Heyetine iyi dileklerini sunmuş, bilahare Karma Komisyon’un Birinci Toplantısı’nın çalışmalar için ideal bir çerçeve olmanın yanı sıra, verimli bir işbirliğinin temelinin atılması için değerli bir araç olduğunu ve zor uluslararası mali duruma rağmen ülkelerimiz arasında güçlü ve dinamik bir ortaklık kuracağını ifade etmiştir.

             Bakan Moctar OUANE Türkiye’nin Mali’ye ve Afrika kıtasına ilgisini vurgulamış ve iki ülke uzmanlarını, iki ülke ekonomilerinin hayati sektörlerinde işbirliği imkanlarını karşılıklı çıkar temelinde, gerçek potansiyelleri dikkate alarak belirlemeye ve derinleştirmeye davet etmiştir.

             Uluslararası planda, Sayın Moctar OUANE, Türkiye ve Mali’nin uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda benzer görüşlere sahip olduğunun altını çizmiş ve Türkiye’nin 2009-2010 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiş olmasını kutlamıştır.

             Açılış Oturumunda, Heyet Başkanları Türkiye ile Mali arasındaki iyi düzeyde seyreden ilişkilerin altını çizmişler, her iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) kapsamında oynadıkları role işaret etmişlerdir ve Türkiye-Afrika İşbirliği’nin güçlenmekte olduğunu memnuniyetle ifade etmişlerdir. 

             Mali Tarafı, Türk Tarafının 2009 yılında Bamako’da bir Büyükelçilik açılması kararını memnuniyetle not etmişlerdir.

             Heyetler arasındaki görüşmeler, iki ülkenin dostane ilişkileri ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha da geliştirmek arzusunu yansıtan samimi bir ortam içerisinde gerçekleşmiştir.

             Taraflar, görüşmeler neticesinde aşağıda yer alan hususlar üzerinde anlaşmışlardır:

I –TİCARİ İLİŞKİLER

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişler ve son yıllarda kaydedilen artışa rağmen, ikili ticaret hacminin Türkiye ve Mali’nin gerçek potansiyellerini yansıtmadığını belirtmişlerdir.

             Taraflar, bu amaçla ikili ticaretin iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler seviyesine çıkarılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almayı kararlaştırmışlardır.

             Bu çerçevede Taraflar, ülkelerinin ekonomi ile ilgili birimleri arasındaki doğrudan ilişkileri ve iki ülkede düzenlenen ticari fuar ve sergilere karşılıklı katılımı teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Türk tarafı, Mali tarafını İzmir Enternasyonal Fuarı’na düzenli olarak katılmaya davet etmiştir.

             Mali Tarafı da, Türk Tarafını iki yılda bir düzenlenen Bamako Sergi Fuarı FEBAK’a katılmaya davet etmiştir.

             Ayrıca Taraflar, ticari ve ekonomik mübadeleleri teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir.

             Türk tarafı, 13-15 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü” Programına Mali’den bir heyetin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mali tarafını, 1-6 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Türkiye-Dünya Dış Ticaret Köprüsü” Programına katılmaya davet etmiştir.

             Mali Tarafı, bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir.

             Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesinde ortak proje ve programların finansmanı için, özellikle İslam Kalkınma Bankası olmak üzere, finansman kuruluşları nezdinde ortak girişimde bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, Mali’de bir serbest bölge kurulması hususunda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Mali tarafı bu öneriyi memnuniyetle not etmiş ve Taraflar, bu alandaki işbirliğini, uzman, belge ve deneyim değişimi yoluyla geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerinin yasal altyapısını iyileştirmeye karar vermişlerdir. Bu alanda Taraflar, mümkün olan en kısa süre içinde, karşılıklı çıkarlara dayalı ve iki ülkenin uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu bir Serbest Ticaret Anlaşmasını akdetme isteklerini yinelemişlerdir. Bu çerçevede, Türk Tarafı sözkonusu anlaşmanın taslağını diplomatik yolla iletmeyi taahhüt etmiştir.

             Mali Tarafı, sosyal dayanışma çerçevesinde kimsesiz çocukların, yaşlıların ve özürlülerin bakımı gibi sosyal alanlarda Türk Tarafının uzmanlığından yararlanmak istediğini ifade etmiştir.

             Türk Tarafı, Mali Tarafının bu isteklerinin ilgili Türk kuruluşlarınca inceleneceğini taahhüt etmiştir.

II. İKİ ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

             Mali Tarafı, Türk Tarafına üzere üç (3) Anlaşma Taslağı sunmuştur;

             1) Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması Protokol taslağı,

             2) Mali Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik pasaport ile Hizmet pasaportu sahiplerinin vizeden muaf tutulması hakkında Anlaşma taslağı,

             3) Mali Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik temsilcilikler tarafından kullanılmak üzere arazi tahsis edilmesine ilişkin Anlaşma taslağı.

III. EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             Taraflar, ekonomik, sınai ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             1. Tarım

             Taraflar, aşağıda belirtilen alanlarda, ilgili kuruluşları arasındaki işbirliğinin, karşılıklı uzman ziyaretleri, eğitim amaçlı stajların düzenlenmesi, inceleme ziyaretleri ile bilimsel ve teknik belge değişimi yoluyla geliştirilmesini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır:

             - Kırsal kredi,

             - Balıkçılık ve su ürünleri,

             - Sulu tarımın düzenlenmesi,

             - Eğitim,

             - Hayvan yetiştiriciliği,

             - Tarımsal ürünlerin değişimi, saklanması ve ticarete konu edilmesi.

             2. Sınaî İşbirliği

             Taraflar, ekonomilerinin gelişmesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oynadığı önemli rolü dikkate alarak, Türkiye’den Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve muadili Mali kuruluşu Yatırım Destek Ajansı (API) arasında, KOBİ’lerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin işbirliğinin tesisi hususunda mutabık kalmışlardır. Türk Tarafı, bu alanlarda Malili uzmanlara eğitim imkanları ile Mali’ye teknoloji ve bilgi (know-how) transferi sağlamayı taahhüt etmiştir.

             Ayrıca Türk Tarafı, Mali Tarafına KOSGEB’in “Eşleştirme Merkezi Modeli”ne ilişkin bilgi vermiş ve KOSGEB ile API arasında bu model çerçevesinde işbirliğinin tesisi için çalışmalar başlatmayı önermiştir. Mali tarafı bu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve katılım vaadinde bulunmuştur.

             Taraflar, standardizasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bu çerçevede Taraflar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Mali Ulusal Sanayi İdaresi (MLIDNI) arasında tesis edilmiş olan işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             Türk Tarafı, bu alandaki işbirliğine yeni bir dinamizm kazandırmak amacıyla, TSE ile MLIDNI arasında yeni bir işbirliği anlaşması imzalanmasını önermiştir. Türk Tarafı bu konuda yeni bir anlaşma taslağını Mali Tarafına iletmeyi taahhüt etmiştir.

             3. Teknik İşbirliği

             Türk Tarafı, Mali’ye, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla teknik destek sağlamayı taahhüt etmiştir.

             Türk Tarafı, Mali Tarafının arzusu çerçevesinde, Mali’ye belediye hizmetlerine yönelik makinelerin hibe edilmesi, uzmanlara çeşitli sektörlerde eğitim programları öngörülmesi ve tarımsal ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve pazarlanması alanında teknik destek verilmesine yönelik niyetini ifade etmiştir.

             4. Ulaştırma

             - Hava Ulaştırması

             Hava ulaştırması alanında iki ülke arasında işbirliği yapılmasına ilişkin olarak, Türk Tarafı, iki ülke arasında bir Hava Ulaştırma Anlaşması imzalanması için müzakerelere en kısa zamanda başlanmasına yönelik isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Türk Tarafı, 27 Ağustos 2008 tarihinde Mali Tarafına iletilmiş olan Anlaşmanın taslağının sonucunun beklendiğini ifade etmiştir.

             - Karayolu Ulaştırması

             Türk Tarafı, ticari malların karayolu ile taşınmasında kullanılan ulaşım araçlarının yenilenmesine yönelik olarak iletilen Mali taleplerini incelemeyi taahhüt etmiştir.

             - Kuru Liman

             Türk Tarafı, Mali’de kuru liman hayata geçirilmesine yönelik olarak iletilen Mali taleplerini incelemeyi taahhüt etmiştir.

             5. Sağlık

             Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmak için ilgili kurum ve kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır:

             - Ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması,

             - Sağlık eğitimi,

             - İlaç ve eczacılık ürünleri,

             - Uzmanların eğitimi,

             - Sağlık ekipmanı ve altyapısı.

             Türk Tarafı, Mali taleplerinin takibini taahhüt etmiştir.

             6. Madenler, Enerji ve Su

             Mali Tarafı, maden ve petrol tetkiki ve aranması alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini talep etmiştir.

             Mali Tarafı, bu bağlamda, Türk Tarafına konuya ilişkin proje taslakları iletmiştir. Ayrıca Mali Tarafı, Türk tarafının talebi üzerine Mali madencilik ve petrol yasalarının birer örneğini sunmuştur.

             Mali Tarafı ayrıca, yenilenebilir elektrik enerjisi ve biyoyakıt alanında işbirliğinin geliştirilmesini talep etmiştir.

             Mali Tarafı, su kaynaklarının yönetiminde işbirliği yapmak, kuyu açma konusunda işbirliğini geliştirmek konusunda hazır olduğunu vurgulamıştır.

             Mali tarafı, Türk Tarafına proje taslakları sunmuştur.

             Türk Tarafı, Türkiye’nin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) muhatabı Mali kuruluşu ile altın başta olmak üzere çeşitli maden filizleri araştırmalarına ilişkin ortak projeler geliştirmesi ve bu projelerin gerektirdiği altyapının (laboratuar, pilot ekipman) oluşturulması hususunda istekli olduğunu ifade etmiştir.

             Mali tarafı, Türk Tarafını 30 Mart 2009 tarihinde Bamako’da gerçekleştirilmesi öngörülen “Mali Maden Günleri”ne davet etmiştir.

             Türk Tarafı bu daveti kabul etmiştir.

             7. Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri

             Türk Tarafı, Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının uluslararası pazarlardaki yeri, deneyimleri ve teknik kapasiteleri konularında Mali Tarafını bilgilendirmiştir.

             Türk Tarafı, altyapı projeleri başta olmak üzere müteahhitlik hizmetleri alanında Mali ile işbirliğini geliştirmeye olan ilgisini ifade etmiştir. Bu kapsamda Türk Tarafı, Mali’deki altyapı projeleri hakkında bilgi sahibi olma, ayrıca, bu tür projelerin gerçekleştirilmesinde yer alma arzusunu ifade etmiştir. Mali Tarafı, kamu ihalelerine katılım yöntemleri hakkında Türk Tarafını bilgilendirmiştir.

             Taraflar, iki ülke arasında, müteahhitlik, yerel malzemelerin değerlendirilmesi, teknik mühendislik birimleri arasında deneyim değişimi alanlarında düzenli istişarelerde bulunmak amacıyla ortak bir mekanizma oluşturmak için müzakerelere başlanması hususunda anlaşmışlardır. Bu amaçla, Türk Tarafı, Mali Tarafına müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında düzenli görüşmeler yapılması amacıyla bir mekanizma kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı taslağı tevdi etmiştir.

             Taraflar, anılan Mutabakat Zaptı’nın 2009 yılının ilk yarısında imzalanması için ilgili makamlarını teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             8. İstihdam ve Mesleki Eğitim

             Mali Tarafı, istihdam ve mesleki eğitim alanlarında Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istediğini ifade etmiştir. Bu bağlamda Mali Tarafı, Türk Tarafından ham ve işlenmiş deri ve marangozluk (metal, tahta ve dokoratif) sanayilerinin geliştirilmesinde teknik yardım ve gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımlarının düzenlenmesi ve istihdam yaratılması konularında deneyim değişimi yapılmasını istemiştir.

             Bu bağlamda Mali Tarafı, Türk Tarafına bir anlaşma taslağı iletmeyi taahhüt etmiştir.

             9. Gençlik ve Spor

             Mali Tarafı, uzman değişimi alanında işbirliği ilişkilerinin kurulmasını talep etmektedir. Mali Tarafı, 2010 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Basketbol Şampiyonasına hazırlık çerçevesinde iki ülke milli basketbol takımları arasında dostluk maçlarının yapılmasını istemiştir.

             10. İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri

             Mali Tarafı,  Bilgi Teknolojisi ve Haberleşme Ajansı (AGETIC) ile muhatabı Türk kuruluşu arasında deneyim değişimi için çerçeve oluşturulmasını ve fiber optik bağlantılarının tesisinde Türkiye’nin uzmanlığından yararlanmayı talep etmektedir.

             11. Orta ve Yüksek Öğrenim ile Bilimsel Araştırma

             Mali Tarafı, lisans ve yüksek lisans eğitim bursları tahsisi, Bamako Üniversitesi ile Türk Üniversiteleri arasında eğitim ve eşleştirme programları ve üniversite altyapısına yönelik ekipman temini ve inşaatı konularında işbirliği yapılmasını talep etmiştir.

             12. Çevre ve Islahı

             Mali Tarafı, çölleşme, nehirlerin kuruması, toprağın bozulmasıyla mücadele ile hayvan ve bitki örtüsünün korunması konularında Türk Tarafının deneyimlerinden faydalanmayı talep etmiştir.

             13. El Sanatları ve Turizm

             Mali Tarafı, Türk Tarafına turizm ve el sanatları alanında bir işbirliği anlaşması taslağı tevdi etmiştir.

             Bu alanda turizm personelinin eğitimi, istatistiki verilerin toplanması ve değerlendirilmesi yoluyla deneyim değişimi başlatılmasını istemiştir.

             14. Stratejik Çalışmalar

             Mali Tarafı, iki ülke arasında stratejik işbirliğini geliştirmek yönündeki arzusunu ifade etmiştir.

             Taraflar, Türkiye-Mali Karma Ekonomik Komisyonu’nun I. Toplantısı çalışmaları sırasındaki kardeşlik ortamından duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve iki yıl içinde Türkiye’de yapılacak olan bir sonraki toplantının tarihinin diplomatik yollar aracılığıyla belirlenmesini kararlaştırmışlardır.

                Türk Heyeti Bamako’da bulunduğu süre içinde sıcak ve kardeşçe karşılamalarından dolayı Mali halkına ve yetkililerine içten teşekkürlerini ifade etmiştir.

             Bamako’da 27 Şubat 2009 tarihinde Fransızca dilinde iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

                               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                     MALİ CUMHURİYETİ

                                     HÜKÜMETİ ADINA                                                             HÜKÜMETİ ADINA

 

 

                                Prof. Dr. Mehmet AYDIN                                                            Moctar OUANE

                                          Devlet Bakanı                                               Dışişleri ve Uluslar arası İşbirliği Bakanı

 

 

TÜRK HEYETİ

 

             Prof. Dr. Mehmet AYDIN                          :      Devlet Bakanı

                                                                                          Heyet Başkanı

 

             Bahri Can ÇALICIOĞLU                          :      Genel Müdür Yardımcısı

                                                                                          Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                                          Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Emine ŞENDİL                                           :      Daire Başkanı

                                                                                          Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                                          Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

             Gülay TANRIYAPISI                                 :      Daire Başkanı

                                                                                          İhracat Genel Müdürlüğü

                                                                                          Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

MALİ HEYETİ

 

             Moctar OUANE                                  :     Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı

                                                                                 Heyet Başkanı

 

             Al Maamoun Baba Lamine KEITA  :     Müsteşar

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Mamounou TOURE                           :     Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı

            

             Sékouba CISSE                                 :     Siyasi İşler Genel Müdürü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Boubacar Gouro DIALL                     :     Hukuki İşler Genel Müdürü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Seydou COULIBALY                         :     Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Daouda CAMARA                              :     Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Oumar CAMARA                               :     Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Drissa TRAORE                                 :     Kurum Yetkilisi

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Moulaye Kalil ASCOFARE              :     Baş Müfettiş Yardımcısı

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Albay Lamine DIABIRA                    :     Stratejik Çalışmalar Merkezi Müdürü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Idrissa SIDIBE                                    :     Hukuki İşler Müdürlüğü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Moussa DOLLO                                 :     Hukuki İşler Genel Müdürlüğü

                                                                                 Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

            

             Nonsé TRAORE                                 :     Mali Sanayi ve Ticaret Odası

             Boubacar DEM                                   :     Mali Ulusal İşverenler Konseyi

            

             Sidi SIDIBE                                        :     Sağlık Bakanlığı

            

             Sounkalo TOGOLA                          :     Kurum Yetkilisi

                                                                                 İç Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanlığı

            

             Bréhima N’DIAYE                             :     Tarım Bakanlığı

            

             Amadou BA                                         :     Zanaat ve Turizm Bakanlığı

            

             Albay Chaka DIARRA                       :     Teknik Danışman

                                                                                 Savunma ve Gaziler Bakanlığı

            

             Mohamed Y. DIALLO                        :     Teknik Danışman

                                                                                 İstihdam ve Profesyonel Eğitim Bakanlığı

            

             Moussa TALL                                     :     Ortaöğrenim, Yükseköğrenim ve Bilimsel

                                                                                 Araştırma Bakanlığı

            

             Passani DEMBELE                             :     Ulaştırma ve Ekipman Bakanlığı

            

             Habitika Ag ASSAMADO                :     Kurum Yetkilisi

                                                                                 Çevre ve Islah Bakanlığı

            

             Gaoussou CISSE                                :     Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

            

             Yaya KONE                                        :     Afrika’nın Bütünleşmesi ve Yurtdışındaki

                                                                                 Malililerden Sorumlu Bakanlık

            

             Dr. Issa TOURE                                  :     Teknik Danışman

                                                                                 Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı

            

             Alfousseyni SIDIBE                           :     Kurum Yetkilisi

                                                                                 Haberleşme ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı

            

             SY Fatoumata BABY                         :     Teknik Danışman

                                                                                 Gençlik ve Spor Bakanlığı

            

             Habib SISSOKO                               :     Kurum Yetkilisi

                                                                                 Enerji, Madenler ve Su Bakanlığı