27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15029

             5 Mart 2008 tarihinde Riyad’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Turizm Yüksek Komisyonu Arasında Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/5/2009 tarihli ve HUMŞ-593 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                        B. ARINÇ                         A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           C. ÇİÇEK                                      F. N. ÖZAK                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                  F. ÇELİK

     Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                      S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                                  B. ATALAY                        B. ATALAY                                     M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                            İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                    M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                   Ö. DİNÇER                         N. ERGÜN                                     Ö. DİNÇER

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                     E. GÜNAY                                                                              V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                          Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI TURİZM YÜKSEK KOMİSYONU

ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Turizm Yüksek Komisyonu (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır), her iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda turizm alanında iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacı ile ve Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına bağlı olarak,

             Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;

MADDE (1):

             Taraflar turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması amacı ile bilgi ve deneyim değişiminde bulunacaklardır.

MADDE (2):

             Taraflar ülkelerindeki turizm sektörü temsilcileri için çalışma grupları, eğitimler ve seminerler organize ederek ve birbirleriyle karşılıklı uzman değişiminde bulunarak teknik bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

MADDE (3):

             Taraflar turizm ve yatırım planlaması, turizm alanlarının geliştirilmesi, turizm tesislerine ruhsat verilmesi, turizm projelerinin faaliyete geçirilip geliştirilmesi gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Taraflar aynı zamanda turizm sektöründe istihdam edilen insan kaynakları ve turizm eğitimi müfredatı ile turizmle ilgili çalışmalar ve araştırmaların geliştirilmesi konularında işbirliği içerisinde olacaklardır.

MADDE (4):

             Taraflar turizm uzmanları, gazeteciler ve medya temsilcileri için tanıtım gezileri düzenleyerek turizm pazarlaması konusunda işbirliği yapacaklardır. Taraflar her iki ülkedeki turizm potansiyellerini ve gezilecek yerleri tanıtan etkinlik ve festivallere iştirak edeceklerdir.

MADDE (5):

             1. İşbu Mutabakat Zaptı her iki taraf da ülkelerindeki gerekli prosedürlerin tamamlandığı hususunda birbirlerini diplomatik kanallar yolu ile bilgilendirdiği tarihten sonra 30 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Mutabakat Zaptındaki herhangi bir değişiklikte de bu uygulanacaktır.

             2. İşbu Mutabakat Zaptı beş (5) yıl için yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri bitim tarihinden 6 ay önce yazılı bir bildirimle feshi diplomatik kanallardan diğerine ihbar etmedikçe kendiliğinden otomatik olarak beşer yıllık (5) yeni süreler için yenilenecektir.

             İşbu Mutabakat Zaptı Riyad'da, 5/3/2008 (27/2/1428 H) tarihinde ikişer orijinal kopya halinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hepsi eşit derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                          TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                            SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

                  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI                                  TURİZM YÜKSEK KOMİSYONU

                                           ADINA                                                                                   ADINA

 

                                    Ertuğrul GÜNAY                                                  Prens Sultan Bin Salman Bin Abdulaziz

                                             Bakan                                                                               Genel Sekreter