19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

             “j) Girişimcilik programı: İş kurmayı düşündüğü alanda geçerli diploma ya da sertifikaya sahip kişiler öncelikli olmak üzere işsizlere, iş planına dayalı iş kurma ve yönetme konusunda verilen eğitimi,” 

             “k) Staj programı: İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen, Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesini,”

             “l) Kursiyer zaruri gideri: Kursiyerlere, kursa devam ettikleri her fiili eğitim günü için, miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek ödenen gideri,” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “(3) Girişimcilik programlarına, geçerli bir diploma ve/veya sertifika sahibi kişiler öncelikli olmak üzere işsizler ile Kurumca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarında başarılı olan işsizler katılabilir. Girişimcilik programlarından bir kez yararlanılabilir.”

             “(4) Lise ve dengi veya üstü eğitim seviyesindeki Kuruma kayıtlı işsizlerin katılabileceği staj programları düzenlenebilir. İşgücü yetiştirme kursları dâhil bir işsizin programlardan toplam yararlanma süresi en fazla altı aydır. Programların düzenlenebileceği kurum/kuruluşlar ile programlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir. Staj programlarından bir kez yararlanılabilir. Yararlanıcıların, staj programları başlamadan önceki üç aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve fiilen staj yaptırılması gerekir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Kurumca, 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi uyarınca ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak kurs düzenlenebilir. Ancak bu durumda Kurumca herhangi bir gider ödenmez.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Programlar kapsamındaki çalışmalar, 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak da yaptırılabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             “b) Kursiyer zaruri giderlerinden,”

             “(2) Kurumca düzenlenen kurs, staj ve girişimcilik programlarında kursiyerlere birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ödeme yapılır ve bu kişiler için aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen prim ödenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Katılımcılara TYÇP süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten,”

             “b) Katılımcıların TYÇP süresince ödenen ücret üzerinden sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve işveren katkıları ile vergiler ve diğer yasal kesintilerinden,”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2009 ve 2010 yıllarında uygulanacak TYÇP'ler için 6 ncı maddenin altıncı fıkrasındaki yüzde onluk oran, yüzde otuzbeş olarak uygulanır.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2008

27097 (Mükerrer)