19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma halinde en fazla iki ay içinde aynı usule göre seçim yapılır.”

             “ Yıl içinde yapılacak toplantı sayısı Yönetim Kurulunca belirlenir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – (1) Kara araçları sorumluluk sigorta branşında faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketleri Büronun doğal üyesidirler.

             (2) Üyeler;

             a) Büro emrine nakden 50.000 Türk Lirası kefalet akçesi yatırmak,

             b) Yabancı ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen sigorta poliçeleri ile ilgili olarak Büro tarafından kurulan Havuzlara katılmak

             zorundadırlar.

             (3) Üyeler, Büronun amacına uygun olarak yapılacak tüm anlaşmalara uymak ve bu anlaşmalardan doğan ve üzerlerine düşen tüm taahhütleri ve yükümlülükleri ile Yönetim Kurulu kararlarını ilk istemde derhal yerine getirmek zorundadır.

             (4) Bu yönetmelik uyarınca Büroya üye olmayan sigorta şirketleri ile bu maddenin (3) üncü fıkrasında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – (1) Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer.

             a) Birlik nezdinde tutulan levha kaydının silinmesi,

             b) Üyenin karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaktan men edilmesi veya ruhsatının iptal edilmesi.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Büroya üyelik için gereken süre

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca Büroya üye olması gereken ilgili sigorta şirketleri üye olmak için gereken şartları 1/1/2010 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar. Müsteşarlık söz konusu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay uzatabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2008

26920