19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/7/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “j) Yükümlü Sigorta Şirketi: Hesap kapsamında teminat sağlanan zarar veya talepler için zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigorta teminatı sağlayan sigorta şirketini,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hesaba;” ibaresi “Hesaba zorunlu sigortalara ilişkin olarak;” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Sigortalının veya sigortayı yaptırmakla sorumlu olanın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Müsteşarlığın gerekli görmesi halinde, bir önceki yıl sonu itibariyle biriken fon tutarının toplam yüzde birini aşmamak kaydı ile Müsteşarlığın belirleyeceği oranda Bilgi Merkezi ve Komisyona yapılacak katkı,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Bu Yönetmelik kapsamında Hesaba yapılması gereken ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmayanlar hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde faiz yürütülerek tahsilat yapılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – (1)  Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

             a) Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,

             b) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

             c) Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

             ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde yükümlü sigorta şirketine,

             d) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle Büroya,

             ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücû edilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Hesaptan bu Yönetmelik uyarınca tahsilat yapan sigorta şirketleri riziko tarihi itibariyle geçerli sigorta teminat limitleri dahilinde sorumlulardan mükerrer tahsilat yapamazlar.”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2007

26594