19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL-MİNERALLİ SULAR

VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim ve organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (JUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

             d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Jeotermal-mineralli sular ve maden kaynakları ile ilgili jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştırmalar yaparak yeraltının hipotetik modelini oluşturmak,

             b) Detaylı jeofizik etütler sonucunda daha yüksek sıcaklıklı suyun elde edilebileceği uygun lokasyonları saptayarak sondajları programlamak,

             c) Bölgedeki jeotermal-mineralli suların enerji üretimi, sağlık, ısınma, sera ve benzeri amaçlarla kullanımı sırasında en son teknolojinin uygulanmasını sağlamak, jeotermal-mineralli suların birbirine karışmaması ve kirlenmemesi ve beslenme alanlarının korunması için projeler geliştirmek,

             ç) Merkezin alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek,

             d) Merkezin alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuar çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

             a) Jeotermal kaynaklar, aktif jeotermal sistemler, fosil jeotermal sistemler ve kızgın kuru kaya konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             b) Doğal mineralli sular, hidrotermal oluşumlar ve mineral kaynakları ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             c) Yer altı suları ve kuraklık konusunda bilimsel araştırma ve çözüm geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             ç) Metalik cevherler ile sanayinin değişik dallarında kullanılan endüstriyel hammaddelerin araştırılması ve özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili jeolojik, mineralojik, jeokimyasal ve teknolojik araştırmalar yapmak,

             d) Jeotermal su ile geri beslenme, çevre ve yeraltı suyu etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             e) Sağlık turizmi ve termal tedavi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             f) Jeotermal enerjinin ısıtmada, sanayide ve elektrik üretiminde kullanımı konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             g) Jeotermal-mineral sular ve maden kaynakları konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

             ğ) Jeotermal-mineral sular ve maden kaynakları konusunda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

             h) Merkezin alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılım belgesi vermek,

             ı) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek,

             i) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları, kitap, dergi ve bülten yayınları ile elektronik ortamlarda yayınlar yapmak,

             j) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.  Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

             ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

             (4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

             b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

             c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

             ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.