19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim ve organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (GURAM): Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

             d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Güneş enerjisi başta olmak üzere rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve bölge bazındaki potansiyelini belirlemek, kullanımı ve tasarrufu alanlarında araştırmalar yapmak,

             b) Özellikle Ege Bölgesinde ve Afyon ilinde, mevcut yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanımı, uygulanabilir enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim faaliyetleri yürütmek,

             c) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, labaratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak,

             ç) Halkın ve sanayicinin enerji tüketimi ve enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile enerji çalışmalarının etkin olarak kamusal birimlerin desteğini de alacak biçimde yaygınlaştırılmasını sağlamak,

             d) Merkezin alanı ile ilgili konularda, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek,

             e) Merkezin alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuar çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

             a) Yörenin güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemek,

             b) Güneş enerjisi uygulama alanları ve bunların Afyon ilinde uygulanabilirliğinin araştırılması üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

             c) Güneş enerjisinin orta ve düşük sıcaklık uygulama alanlarında bilimsel araştırma projelerinde bulunmak ve yörede kullanılabilirliklerini incelemek,

             ç) Rüzgâr enerjisinden faydalanma yönünde bilgilendirme, araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

             d) Yörede kullanılabilecek diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının tespiti ve kullanılabilirliği yönünde araştırmalar yapmak,

             e) Sanayinin ihtiyacı olan enerjinin bir kısmının veya tamamının başta güneş enerjisi olmak üzere güneş – rüzgâr hibrit sistemleri veya diğer yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla kamu veya özel kuruluşlarla ortak araştırma projelerine girmek ve bunları hayata geçirmek,

             f) Üniversite kampüsünün ihtiyacı olan enerjinin, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi ile karşılanabilmesi amacıyla araştırma projelerinde bulunmak,

             g) Güneş kolektörleri yapan firmalara; üretimlerini standartlaştırmak için gerekli belgeleri almalarında ve tasarımlarını geliştirmelerinde danışmanlık hizmeti vermek, gerekli deneyleri onlar adına yürütmek,

             ğ) Halk ve sanayiciyi enerji tüketimi ve enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek, enerji çalışmalarını, etkin olarak kamusal tüm birimlerin desteğini de alacak biçimde yaygınlaştırmak,

             h) Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

             ı) Merkezin alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, katılım belgesi vermek,

             i) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için Üniversite – sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları ile kitap, dergi, bülten yayınları ve elektronik ortamlarda yayınlar yapmak,

             j) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

             ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

             (4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

             b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

             c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

             ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.