19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN KONSER,

FESTİVAL VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİNDE

GÖREVLENDİRİLME USÛL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ve sanatçı niteliğinden dolayı Kurumun idareci, uzman, şef ve benzeri kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden oluşacak toplulukların, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde görevlendirilmeleriyle ilgili hususları kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan görevlendirmeler için ödenecek hizmet bedeli her yıl Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği komisyon tarafından belirlenir. Komisyon kararı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.” 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak görevlendirmelerde hizmet bedelinde uygulanacak istisnalar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca çıkarılan 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenir.” 

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.