18 Haziran 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27262

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/17)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

             Soruşturma

             MADDE 1 – (1) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerli üretim dalı adına AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hong Kong menşeli “elektrikli ev aletlerinde kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar” için 15/11/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/2 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

             Yerli üretim dalının temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Soruşturma sürecinden elde edilen bilgi, belge ve bulgulardan yerli üretim dalı adına damping soruşturması başvurusunda bulunan şikâyetçi firmanın Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

             Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

             MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, şikayet konusu eşyanın Müsteşarlıkça ticaret unvanı ve iletişim adresleri tespit edilen yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ÇHC ve Hong Kong’da yerleşik üretici/ihracatçılarına ve anılan ülke–bölgede yerleşik diğer ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliği ile Hong Kong Özel İdaresine ve talep üzere söz konusu idarenin Brüksel Temsilciliğine soru formları gönderilmiştir. Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri ise karşılanmıştır.

             (2) Yerli üretim dalını temsilen anılan yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, mezkur firma soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

             (3) “Üretici/ihracatçı soru formu”na ÇHC’de yerleşik firmalardan herhangi bir cevap alınmamış olup, sadece merkezi Hong Kong’da bulunan Frameway Seiko Co., Ltd. ticari unvanlı firma tarafından cevap verilmiştir.

             (4) Soru formuna usulüne uygun olarak süresi içerisinde cevap vermeyen firmaların işbirliğinde olmadığı kabul edilmiştir.

             (5) İlgili taraflara nihai bildirimler gönderilmiş ve görüşlerine sunulmuştur ancak herhangi bir görüş ya da itiraz alınmamıştır.

             Yerinde doğrulama soruşturmaları

             MADDE 5 – (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul’da yerleşik üretim ve idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

             (2) Soru formuna cevap veren tek üretici–ihracatçı firma olan Seiko Frameway Seiko Co., Ltd.’nin göndermiş olduğu bilgi ve belgelerin yerinde doğrulanması yoluna gidilmemiştir.

             İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

             MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne, Hong Kong Özel İdaresi ile ticari unvanları ve iletişim adresleri Müsteşarlığımızca bilinen üretici/ihracatçı firmalara şikâyetin gizli olmayan metni ile soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

             (2) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı bilgi ve belgeleri sunma imkânı verilmiştir.

             (3) İlgili tarafların soruşturma sırasında gündeme getirdiği nesnel iddialar ile belgeler değerlendirilmiş olup, ilgili hususlara bu Tebliğ içerisinde yeri geldiğince değinilmiştir.

             Soruşturma dönemi

             MADDE 7 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2008 – 31/12/2008 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2005–31/12/2008 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

             Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

             MADDE 8– (1) Soruşturma konusu eşya 8208.30.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P.), “Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar: Gıda sanayisinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına  mahsus olanlar: Diğerleri” altında sınıflandırılan ve 8509.40 GTP’de yer alan ev işlerinde kullanılan gıda maddelerini öğütücü ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, öğütücü, doğrayıcı veya karıştırıcı uçlardır.

             (2) Soruşturma sürecinde soruşturma konusu eşyanın kapsamı ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonuna ilişkin herhangi bir görüş, itiraz veya bilgi Müsteşarlığımıza intikal etmemiştir.

             (3) Şikayet konusu eşya genellikle elektrikli küçük ev aletlerinden mutfak robotlarının imalatında ve mezkur eşyanın sarf malzemesi olarak kullanılmaktadır.

             (4) Yapılan incelemeler sırasında, ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ile yerli üretim dalı tarafından üretilen eşyanın benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu, aynı dağıtım kanallarından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği tespit edilmiştir.

             (5) Bu çerçevede yerli üretim dalının ürettiği eşya ile ÇHC menşeli soruşturma konusu eşyanın benzer ürün olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir.

             (6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Hong Kong Menşeli İthalat

             MADDE 9 – (1) Soru formuna  cevap veren tek üretici–ihracatçı firma niteliğinde olan Frameway Seiko Co., Ltd, firmasına ait üretim tesislerinin ÇHC’de faaliyet gösterdiği göndermiş olduğu bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır.

             (2) Soruşturma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve bulgulardan ithalat aşamasında Hong Kong menşeli olarak beyan edilen soruşturma konusu eşyanın esasen ÇHC menşeli olduğu anlaşılmıştır.

             (3) Eşyanın Hong Kong çıkışında doğru biçimde ÇHC menşeli beyan edildiği ve Hong Kong menşeli ithalatın gerçekte ihmal edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Hong Kong menşeli bahse konu eşya ithalatına yönelik soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Ekonomisi Uygulamayan Ülkelerde Faaliyet Gösteren

Üretici–İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer

             Piyasa koşullarının değerlendirilmesi

             MADDE 10 – (1) Soruşturmanın açılış Tebliğinde de belirtildiği üzere ÇHC piyasa ekonomisi uygulamayan ülke olarak kabul edilmiştir.

             (2) Soruşturma sırasında ÇHC’de ilgili üretim dalında piyasa koşullarının geçerli olduğu yönünde herhangi bir görüş alınmadığından ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

             Oluşturulmuş normal değer

             MADDE 11 – (1) Oluşturulmuş normal değer, açılış Tebliğinde de belirtildiği üzere emsal ülke olarak alınan Türkiye’deki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari (SGİ) giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

             İhraç fiyatının belirlenmesi

             MADDE 12 – (1) Frameway Seiko Co., Ltd firması için ihraç fiyatı, adı geçen firmanın soruşturma kapsamında sunmuş olduğu belgelerde yer alan Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenmiş olan fiyat esasında belirlenmiştir.

             Fiyat karşılaştırması

             MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

             (2) ÇHC menşeli soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden Hong Kong merkezli  Frameway Seiko Co., Ltd firması için normal değer ile ihraç fiyatını aynı ticari aşamaya getirmek ve bu suretle adil bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla ihraç işlemleriyle ilgili olarak firma tarafından ileri sürülen ve fiyat karşılaştırmasını etkileyen taşıma, paketleme, sigorta, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları vb. gibi hususlardan belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülenler için ayarlamalar yapılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

             Genel

             MADDE 14 – (1) Yönetmelik’in 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

             (2) Bu çerçevede, Frameway Seiko Co., Ltd firması için damping marjı 20,93 ABD Doları/kg; ÇHC’de yerleşik diğer üreticiler için damping marjı 20,85 ABD Doları/kg olarak hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

             Genel

             MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir değişim olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Veri toplama ve analiz amacıyla 1/1/2005 - 31/12/2008 arasındaki dönem esas alınmıştır.

             (2) Hong Kong menşeli ithalat ihmal edilebilir düzeyde olduğundan zarar ve nedenselliğe ilişkin belirlemelerde “dampingli ithalat” ifadesi ÇHC menşeli ithalat yerine kullanılmıştır.

             Maddenin genel ithalatı

             MADDE 16 – (1) Şikayet konusu ürünün ithalat gelişimi 2005 yılı baz alınarak incelendiğinde; ithalat 2006 yılında miktar bazında % 184 değer bazında % 109 oranında artış göstererek 17.830 Kg ve 337.166 ABD Doları olarak gerçekleşmiş; 2007 yılında miktar bazında % 447, değer ise % 240 oranında artarak 34.344 Kg ve 546.575 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (2) Soruşturma dönemi ithalatı ise baz yıla göre miktar bazında % 507, değer bazında % 425 oranında artarak 38.128 Kg ve 845.521 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

             (3) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde 2005 (25,6 ABD Doları/Kg) yılında istikrarlı bir seyir gösterirken 2006 yılında yaşanan ithalat sıçramasıyla birlikte birim fiyatlarda düşüş eğilimi (18,9 ABD Doları/Kg) hakim olmaya başlamış ve 2007 yılında da (15,9 ABD Doları/Kg) düşüş eğilimi devam etmiştir. SD’nde ise (22,2 ABD Doları/Kg) eşyanın ithalatının takibine yönelik uygulamalar sonrası ortalama ithal birim fiyatlar yükseliş eğilimi göstermiştir. 

             Maddenin ÇHC’den ithalatı

             MADDE 17 – (1) Şikayet konusu ürünün 2005 – 2008 dönemi ithalat gelişimi izlendiğinde; 2005 yılında mezkur ülkelerden ithalat görülmez iken 2006 yılında miktar ve değer bazında büyük bir sıçrama yaşanmıştır. ÇHC menşeli ithalat, 2006 yılında 11.449 Kg ve 158.701 ABD Doları ile genel ithalattan miktar bazında % 64, değer bazında ise % 47 oranında; 2007 yılında 30.265 Kg ve 416.759 ABD Doları ile genel ithalattan miktar bazında % 88 ve değer bazında % 76,3 oranında; SD’nde ise 35.791 Kg ve 754.924 ABD Doları ile genel ithalattan miktar bazında % 94 ve değer bazında % 89 oranında pay almıştır.

             (2) ÇHC menşeli ithalatın ortalama birim fiyatının diğer önemli tedarikçi ülkelerden önemli oranda düşük olduğu görülmektedir. ÇHC için ortalama ithal birim fiyatı 2006 ve 2007 yılında 13,9 ABD Doları/Kg iken; 2008 yılında ise eşyanın ithalatının takibine yönelik uygulamalar sonrası 21,1 ABD Doları/Kg seviyesine yükselmiştir.

             Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı

             MADDE 18 – (1) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, 2005 yılı ile SD arasında miktar bazında % 63 oranında, değer bazında ise % 44 oranında gerilemiştir. Aynı dönemde üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payı miktar bazında % 100’den, % 6’ya; değer bazında ise % 100’den, % 11’e gerilemiştir.

             (2) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatının ortalama birim fiyatları incelendiğinde eşya birim fiyatlardaki sürekli yükseliş eğilim dikkat çekmektedir. 2005 yılında 25,6 ABD Doları/Kg olan ortalama ithal birim fiyatı 2006 yılında 28 ABD Doları/Kg’a; 2007 yılında 31,8 ABD Doları/Kg’a ve SD’de 38,8 ABD Doları/Kg yükselmiştir.

             Dampingli ithalatın tüketime göre artışı

             MADDE 19 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları hesaplanırken tek yerli üretici konumundaki AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış. Tic. Ltd. Şti’nin verileri esas alınmıştır.

             (2) Yurtiçi tüketim endeks olarak 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 235, 2007 yılında 216 ve SD 217 olarak gerçekleşmiştir.

             (3) 2005–SD’de soruşturma konusu ürünün yurtiçi pazarının büyüme eğilimi içerisinde olduğu ve düşük birim fiyatlı ÇHC menşeli eşyanın yurtiçi pazar payının yerli üretim dalı ile üçüncü ülkeler aleyhine genişlediği görülmektedir. Düşük birim fiyatlı ÇHC menşeli soruşturma konusu eşyanın pazar payı endeks olarak 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 264 ve SD 313 olmuştur.

             (4) Yerli üretim dalının pazar payı ise endeks olarak 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 217 seviyesine yükselmiş, 2007 yılında 2005 yılı seviyesine düşmüş ve SD ise 79 seviyesine gerilemiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ise 2005 yılında endeks olarak 100 iken 2006 yılında 102 seviyesine yükselmiş, 2007 yılında 65 seviyesine ve SD’de 37 seviyesine gerilemiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Yerli Üretim Dalının Satış Fiyatları Üzerindeki Etkisi

             Genel

             MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli ithalattan kaynaklanan baskı sonucu maliyetlerinin altında kalması nedeniyle dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi fiyat baskısı ve kırılması esasında değerlendirilmiştir. Bu aynı zamanda, SD sonrasında dampingli ithalata yönelik talebin olası seyrine de ışık tutan bir gösterge olarak dikkate alınmıştır.

             Fiyat baskısı ve kırılması

             MADDE 21 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

             (2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkenin SD’deki ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına gümrük vergisi ve masrafları eklenerek bulunan Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı (hedef fiyat) ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir.

             (3) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

             (4) Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu eşyanın ithal maliyeti yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemede, önemli ölçüde fiyat kırılması tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu ve Zarar Analizi

             Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

             MADDE 22 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsil eden  AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış. Tic. Ltd. Şti’nin 2005  –SD arasındaki verileri baz alınmıştır.

             (2) Diğer taraftan değerlendirmeler yapılırken, mümkün olduğu ölçüde soruşturma konusu ürüne ilişkin veriler kullanılmıştır.

             (3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Yeni Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmıştır.

             a) Üretim ve kapasite kullanım oranı (KKO): (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006 yılında 193’e yükselmiş; 2007 yılında 118 seviyesine gerilemiş ve SD’de ise baz yılın da altına düşerek 91 olarak gerçekleşmiştir.

             (2) Yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı 2005 yılında %13,7, 2006 yılında %26,4, 2007 yılında %16,1 ve SD’de % 12,4 olmuştur.

             b) Yurtiçi satışlar: (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi satış endeksi 2006 yılında 217’e yükselmiş, 2007 yılında ise tekrar 100 seviyesine gelmiş, SD’de de düşüş eğilimi devam ederek 79 seviyesine gerilemiştir.

             c) Yurt içi fiyatlar: (1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 89’a, 2007 yılında 81’e gerilemiş, SD’de ise 88 olarak gerçekleşmiştir.

             d) Maliyetler: (1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 102, 2007 yılında 106 ve SD’de 125 seviyesine yükselmiştir.

             e) İhracat: (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2006 yılında 120, 2007 yılında 197 seviyesine yükselmiştir. SD’de ise endeks düşüş eğilimine girerek 146 seviyesinde gerilemiştir. Bu durum, dampingli ithalatın hızla yükseldiği 2007 yılında yerli üretim dalının ihracat pazarlarında rekabet kabiliyetinin bulunduğuna işaret etmektedir.

             f) Kârlılık: (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi satış kârı 2005 yılında endeks olarak 100 iken 2006 yılında 9 seviyesine gerilemiş, 2007 yılında mutlak zarara geçerek–85 ve SD’de de   –123 olarak gerçeklemiştir.

             d) Pazar payı: (1) Yerli üreticilerin ilgili üründe yurt içi pazar payı baz yıldan itibaren sürekli düşüş eğilimi göstermektedir. Pazar payı endeksi 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 93, 2007 yılında 46 ve SD’nde de 37 seviyesine gerilemiştir.

             e) Stoklar: (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe stok düzeyi endeksi 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 159 seviyesine yükselmiş, 2007 yılında 140 olarak gerçeklemiş, SD sonunda ise yerli üretim dalı stoklarını eritmiştir.

             g) İstihdam: (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe çalışanlarının sayısı endeks olarak 2005–2006 arasında 100’den 175’e yükselmiş, 2007 yılında büyük bir düşüşle 83 seviyesine gerilemiş, SD’de ise 92 olarak gerçekleşmiştir.

             h) Ücretler: (1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2005–SD arasında dalgalı seyir göstererek 2006 yılında 87, 2007 yılında 102 ve SD’nde 85 olarak gerçeklemiştir.

             i) Verimlilik: (1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2006 yılında 100’den 110 seviyesine, 2007 yılında 141 seviyesine yükselirken SD’nde 99 seviyesine gerilemiştir. 

             l) Yatırımlar: (1) Yerli üretim dalının tevsi yatırımları endeksi 2006 yılında 108 seviyesine yükselmiş iken 2007 yılında 58 seviyesine gerilemiştir. SD’de yerli üretim dalının tevsi yatırım yapmadığı görülmektedir.

             m) Nakit akışı: (1) Yerli üretim dalının reel nakit akışı (kâr + amortisman) inceleme döneminde sürekli kötüleşme eğilimi göstermektedir. 2005 yılında endeks 100 iken, 2006 yılında 99, 2007 yılında 47 ve SD’de   –8 seviyesine gerilemiştir.

             n) Büyüme: (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif endeksi 2005 yılında 100 iken 2006 yılında 116 seviyesine yükselmiş, 2007 yılında 88 seviyesine gerilemiş ve SD’de de düşüş eğilimi devam ederek 73 seviyesine inmiştir.

             Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

             MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının özellikle ÇHC’den yapılan soruşturma konusu dampingli eşya ithalatının büyük ölçüde artış gösterdiği 2007–SD dönemindeki ekonomik göstergeleri incelendiğinde yurtiçi satışları, yurtiçi birim fiyatları, yurtiçi satış içindeki kârlılık, maliyet, KKO başta olmak üzere ekonomik göstergelerin tamamında olumsuzluklar bulunmaktadır.

             (2) Yerli üretim dalının stoklarında yaşanan azalma ise ihracat performansındaki gelişme ve üretimin kısılmasından kaynaklanmaktadır.

             (3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, iç pazar ihtiyacının tamamını karşılama kapasitesine sahip olan yerli üretim dalının mevcut şartlarda ithalat artış eğilimi giderek yükselen ÇHC menşeli dampingli ithalat ile rekabet edemediğini ortaya koymaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

             Dampingli ithalatın etkisi

             MADDE 24 – (1) Yönetmelik’in 17’nci maddesi hükümleri gereğince, soruşturma konusu dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra zarara yol açabilecek diğer unsurlar da incelenmiştir.

             (2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde özellikle dampingli ithalatın hızlı artış gösterdiği 2007–SD arasında ciddi bozulmalar yaşanmıştır.

             (3) ÇHC menşeli dampingli ithalatın, toplam ithalat içerisindeki payı 2005–SD arasında yerli üretim dalı ve üçüncü ülkeler aleyhine önemli oranda artış göstermiştir. Aynı dönemde, pazardaki büyümeye rağmen yerli sanayinin iç piyasa satışlarının mutlak ve nispi olarak gerilediği, yerli sanayinin büyüyen pazardan yararlanamadığı ve bunun sonucu olarak yerli üretimin pazar payının önemli oranda azaldığı, bu pazar payının ise tamamen ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya tarafından ele geçirildiği tespit edilmiştir.

             (4) Yerli üretim dalının satış fiyatları, dampingli ithalattan kaynaklanan fiyat baskısı nedeniyle ticari maliyetlerinin altında kalmıştır. Hesaplamalarda fiyat baskısının önemli oranlarda olduğu görülmüştür. 

             (5) Yerli üretim dalı fiyatlarının oldukça altındaki dampingli fiyatlarla artan soruşturmaya konu ithalata paralel olarak yerli üretim dalının üretim, yurtiçi satış, pazar payı, kapasite kullanım oranı gibi hemen tüm ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

             (6) Soruşturma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve bulgular ile ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, soruşturmaya konu dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmektedir.

             (7) Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve baskı altında tutmasıyla yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

             Üçüncü ülkelerden ithalat

             MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu ürünün ortalama ithal birim fiyatları incelediğinde; ürünün ortalama genel ithal birim fiyatının 2005 yılında 25,6 ABD Doları/Kg seviyesinden düşük birim fiyatlı dampingli ithalatın etkisiyle 22,2 seviyesine gerilediği görülmektedir. ÇHC dışındaki üçüncü ülkeler menşeli ortalama ithal birim fiyatı ise aynı dönemlerde 25,6 seviyesinden 38,8 seviyesine yükselmiştir.

             (2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta, 2005–SD döneminde fiyatlar % 51 oranında artış gösterir iken ithalat miktar bazında % 63 oranında azalmıştır. Bu çerçevede, anılan dönemde üçüncü ülkelerin ithalat içindeki payı miktar bazında % 94, değer bazında % 89 oranında azalmıştır. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatta görülen bu değişim, dampingli ithalatın anılan ülkelerin piyasadaki payını da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

             (3) Soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının oldukça üzerinde seyreden ortalama birim fiyatları ve azalan payları ile üçüncü ülkeler menşeli ithalatın yerli üretime zarar verebilecek boyutta olmadığı görülmektedir.

             Diğer unsurların etkisi

             MADDE 26 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiştir.

             (2) Hammadde ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar yalnızca Türkiye piyasasını değil tüm küresel piyasaları etkilemiştir. Ayrıca, yerli üretim dalı için soruşturma konusu ürünün hammaddelerine erişimin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu sebeple yerli üreticiler ile soruşturmaya konu ülkelerde mukim üreticilerin kimi farklılıklar haricinde (navlun vb) aynı fiyat düzeyinden hammadde temini mümkün bulunmaktadır.

BEŞİNCİ KISIM

İlgili Taraflarca Gündeme Getirilen Hususlar

             İthalatçı firmalar tarafından gündeme getirilen hususlar

             MADDE 27 – (1) Bir ithalatçı firma tarafından rendelerin ve karıştırıcı uçların soruşturma kapsamı dışında tutulması gerektiği dile getirilmiştir.

             (2) İşbu Tebliğ’in “Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün” başlıklı kısmında belirtildiği üzere soruşturmaya konu eşya, elektrikli ev aletlerinden mutfak robotlarında kullanılan ve 8208.30.90.00.00 GTİP’nunda sınıflandırılan “mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar: Gıda sanayisinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar: diğerleri” altında yer alan kesici, öğütücü veya doğrayıcı uçlarıyla sınırlı tutulmuştur.

             (3) Bu bağlamda, mezkur elektrikli mutfak eşyasında kullanılmayan yiyecekleri ince dilimler haline ya da toz haline getirmek için kullanılan mutfak eşyası niteliliğindeki “rende”ler ile yine mezkur elektrikli mutfak eşyasında kullanılmayan keskin kısmı sayesinde çeşitli şeyleri kesmede veya bir olguya zarar verme amacıyla kullanılabilen “bıçaklar” bu Tebliğ kapsamında yer almamaktadır.

ALTINCI KISIM

Sonuç

             Karar

             MADDE 28 – (1) Soruşturma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve bulgulardan; ithalat aşamasında Hong Kong menşeli olarak beyan edilen soruşturma konusu eşyanın esasen ÇHC menşeli olduğunun, eşyanın Hong Kong çıkışında doğru biçimde ÇHC menşeli beyan edildiğinin ve Hong Kong menşeli ithalatın gerçekte ihmal edilebilir düzeyde olduğunun tespit edilmesi nedeniyle İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile Hong Kong menşeli bahse konu eşya ithalatına yönelik soruşturma önlemsiz olarak kapatılmıştır.

             (2) ÇHC menşeli ürünün ithaline ilişkin soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen eşyanın Türkiye’ye serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde ithalatında tabloda belirtilen miktarda ülke bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi

(ABD Doları/ Kg)

8208.30.90.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

20,85

 

             Uygulama

             MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.