16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)’ndan:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmesinin iş ve işlemleri muhasebesi ile kontrol ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 40 ıncı ve Geçici 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Döner Sermaye: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayeyi,

             b) Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

             c) Genel Müdürlük: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

             ç) Harcama Yetkilisi: Genel Müdürü veya bu görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

             d) İşletme Müdürü: Üst yönetici tarafından usulüne göre görevlendirilen veya ataması yapılan kişiyi,

             e) İşletme: (a) bendi uyarınca tahsis edilen sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan Döner Sermaye İşletmesini,

             f) Mali Yıl: Takvim yılını,

             g) Muhasebe Birimi: İşletmenin gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi,

             ğ) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu yöneticiyi,

             h) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

             ı) Üst Yönetici: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

             ifade eder.

             Faaliyet alanları

             MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanları;

             a) Genel Müdürlüğün asli görevlerini aksatmamak ve geciktirmemek kaydıyla, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

             b) Açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek veya sipariş almak suretiyle her türlü meteorolojik bilgiler ile teknik hizmetler üretmek, uygulamak, idari işlemleri yapmak ve bunların üretim hizmetlerine katılmak.

             c) Bilgi bankası oluşturulması, yazılım geliştirilmesi, veri girişi ve benzeri bilgi işlem hizmetlerini üretmek.

             ç) Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerince üretilmiş olan her türlü bilgi, belge, rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminlerini bu konudaki kanuni kısıtlamalar saklı kalmak şartı ile bedeli mukabilinde isteklilere vermek.

             d) Dünya Meteoroloji Teşkilatına üye ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliği çerçevesinde bilimsel, teknik ve eğitim amaçlı ulusal ve uluslararası nitelikte toplantı, kurs, seminer, konferans ve kongre gibi faaliyetlerde bulunmak.

             e) Meteorolojik hizmetin gerektirdiği aletler, cihazlar, tesis ve ekipmanlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli  hallerde zorunlu olan meteorolojik alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek; aletlerin ayar, kalibrasyon bakım ve onarımları ile ilgili atölye ve tesislerin işletilebilmesi için gerekli olan bakım, onarım ve malzeme desteğini sağlamak.

             f) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında hizmet ve görev amaçlı kullanılan binaların, rasat parklarının ve tüm araçların bakım, onarım, sigorta ve yakıt giderlerini karşılamak, bunlara ilişkin etüt ve projeler yapmak veya yaptırmak.

             g) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından izinleri alınan yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

             ğ) Meteoroloji alanında görsel ve işitsel yayın yapmak maksadı ile verici istasyonları, program iletim sistemleri ile gerekli stüdyo tesislerini kurmak, geliştirmek,  yayın hizmetlerine yönelik gelir getirici faaliyetlerde bulunmak veya düzenlemek.

             h) Görsel ve işitsel amaçlı stüdyolarda kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek.

             ı) Yurt içinde yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat ve benzeri türlerde eğitici ve aydınlatıcı nitelikte program yapmak veya yaptırmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Gelirler ve Giderler

             Sermaye

             MADDE 5 – (1) İşletmenin sermaye limiti 25.000.000.- (Yirmi beş milyon) TL. dır. Sermaye miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlıkça dört katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

             (2) Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir.

             Sermaye kaynakları

             MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları;

             a) Genel Müdürlük bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

             b) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

             c) Bağış ve yardımlardan,

             ç) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

             oluşur.

             Gelirler

             MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır:

             a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretler.

             b) Faiz, komisyon, kiralama ve reklam gelirleri.

             c) Diğer gelirler.

             Giderler

             MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin giderleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük hizmetlerinde çalışan personelin, ilgili mevzuat uyarınca ödenmesi gereken ücret, ikramiye, kıdem tazminatları, iş sonu tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderleri.

             b) Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluk giderleri.

             c) Merkez ve taşra birimleri için her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri.

             ç) Haberleşme, ilan, ulaşım ve taşıma ile kırtasiye giderleri.

             d) Taşıt, makine teçhizat ve demirbaş malzeme alımları.

             e) Merkez ve taşra teşkilatına ait her türlü iletişim devrelerinin devre bağlantıları ve işletme giderleri ile yurt dışı devrelerinin bakım, onarım ve işletme giderleri.

             f) Bina ve rasat parkları ile araç ve gereçlerin bakım ve onarım, akaryakıt, ısıtma, su, temizlik ve aydınlatma giderleri.

             g) Hizmetin gerektirdiği, fizibilite, etüt, proje, röleve, eğitim, danışmanlık, müşavirlik, komisyon ve kiralama giderleri.

             ğ) Yurt içi ve yurt dışından; gazete, kitap, dergi, her çeşit süreli ve süresiz yayın, slayt, fotoğraf, plak, bant, CD ve DVD gibi bilişim teknolojisi yolu ile üretilenler de dahil olmak üzere her türlü görsel, işitsel ve basılı materyal satın alma, yaptırma, bastırma ve çoğaltma giderleri.

             h) Telif, tercüme, yarışma, ödül, kurs ve eğitim ücret ve giderleri.

             ı) Meteoroloji alanında görsel ve işitsel yayın yapmak maksadı ile verici istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesislerinin kurulması, geliştirilmesi, tesislerde kullanılacak alet ve cihazların satın alınması ile bunların onarım ve bakım giderleri.

             i) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat ve benzeri türlerde eğitici ve aydınlatıcı nitelikte program yapılması veya yaptırılmasına ait giderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

             Teşkilat

             MADDE 9 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Yönetim Kurulu, Harcama Yetkilisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve gerekli görülen diğer personel tarafından yürütülür.

             Döner Sermaye Yönetim Kurulu

             MADDE 10 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Müdürün Başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve İşletme Müdüründen teşekkül eder.

             (2) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak ve koordinasyonu yürütmek görevi İşletme bünyesinde görevlendirilecek personel tarafından yapılır.

             Yönetim Kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri ile ilgili kararlar almak.

             b) Döner Sermaye İşletmesinin uygulayacağı kâr hadleri ve fiyat listelerini karara bağlamak.

             Toplantı ve karar nisabı

             MADDE 12 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyunun bulunduğu yönde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

             Toplantı zamanı

             MADDE 13 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, Başkanın isteği üzerine toplanır.

             Harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu

             MADDE 14 – (1) İşletme bütçesinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında, hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

             (2) Genel Müdür, harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını yardımcılarına devredebilir.

             (3) Genel Müdür harcama yetkilisi olarak işletme müdürünü görevlendirmesi halinde, bu kişi yetkilerinin tamamını veya bir kısmını alt kademe yöneticisine devredebilir.

             İşletme Müdürü

             MADDE 15 – (1) İşletme Müdürü, Genel Müdür tarafından en az Şube Müdürü veya daha üst kadrolarda bulunan Genel Müdürlük personeli arasından atanır.

             (2) İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, mevzuata, çalışma programlarına, bütçe esaslarına ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

             b) İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

             c) İşletme personelinin atamalarını teklif etmek ve İşletmeye alınması, çıkarılması ve özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.

             ç) İşletmenin çalışma programlarının hazırlanmasını sağlamak.

             Gerçekleştirme Görevlisi

             MADDE 16 – (1) Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettirilir.

             Muhasebe Yetkilisi

             MADDE 17 – (1) İşletmenin muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca atanacak Muhasebe Yetkilisi ile muhasebe birimi personelince yürütülür. Muhasebe Yetkilisinin geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, bu görev Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali İşlemler

             Hesap dönemi

             MADDE 18 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin hesap dönemi mali yıldır.

             Denetim

             MADDE 19 – (1) İşletmenin iş ve işlemleri, Genel Müdürlük denetim elemanları ile Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın denetimine tabidir.

             Taşınır devir işlemleri

             MADDE 20 – (1) Döner sermaye hizmetleri için edinilen taşıt ve taşınırlardan merkez ya da taşra birimlerinde kullanılması uygun görülenler bedelsiz olarak ilgili harcama birimine devredilebilir.

             Kayıt işlemleri

             MADDE 21 – (1) İşletme Muhasebe Birimince tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

                BEŞİNCİ BÖLÜM

                Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücret tarifesinin tespiti

             MADDE 22 – (1) Genel Müdürlükçe üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; ham madde ve malzeme, işçilik, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kârdan oluşturulmak suretiyle aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak İşletmece hazırlanan ücret tarifeleri Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Yönetim Kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

             Alım, satım ve ihale işleri

             MADDE 23 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             (2) İşletmece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelere, İşletme Muhasebe Biriminden komisyon üyesinin katılmaması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi hükmüne istinaden, idarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması nedeniyle İhale Yetkilisince muhasebe birimlerinden üye istenilmesi halinde en az bir personel görevlendirilir.

             Hüküm bulunmayan hususlar

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 25 – (1) 3/11/1994 tarihli ve 22100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.