16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE

SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar ve spor liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar ve spor liseleriyle ilgili öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil, eğitim ve öğretim, yönetimle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 29 ve 33 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Okul: Güzel sanatlar ve spor liselerini,

             c) Veli: Öğrencinin anne, baba veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Okulun Amacı

Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

             Okulun amacı

             MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında;

             a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini,

             b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,

             c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini,

             ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,

             d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini,

             e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini,

             f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini

             sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru, Öğrenci Seçimi, Kayıt-Kabul ve Nakiller

Kontenjan

             MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı otuzu; spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise doksanı geçemez.

             (2) Okul yönetimince belirlenen ve il veya ilçe millî eğitim müdürünce uygun görülen, alanlara göre dokuzuncu sınıflara yeni alınacak öğrenci kontenjanı, her ders yılı mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim birimine bildirilir ve ilgili birimce ilan edilir.

             (3) Sınıf mevcutları otuzu geçemez. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması hâlinde bu sayının üzerine çıkılabilir.

             Başvuru

             MADDE 8 – (1) İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler.

             (2) Başvurular, ders kesimiyle başlar ve temmuz ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar devam eder.

             (3) Okul müdürlükleri, sınav giriş belgesini (EK- 1) düzenler ve her program için temmuz ayının son haftası içerisinde öğrenci listesini ayrı ayrı ilan eder.

             (4) Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

             Öğrenci seçimi ve kayıt-kabul

             MADDE 9 – (1) Öğrenci seçimi, ağustos ayının ilk haftası içerisinde okullarda oluşturulan komisyon tarafından iki aşamalı yetenek sınavı ile yapılır. Sınavlar, resmî tatil günlerine denk gelmesi hâlinde takip eden hafta içerisinde yapılır. Gerektiğinde sınavlara cumartesi ve pazar günleri de devam edilir.

             (2) Komisyon, okul müdürünün başkanlığında her alan için ayrı ayrı beş alan öğretmeninden oluşturulur. Komisyon üyesinin üçü ilgili okul öğretmenleri, ikisi ise il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen diğer okulların öğretmenleri arasından seçilir. Gerektiğinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce öğretmen görevlendirmesi yapılabilir.

             (3) Komisyon, sınavlara ilişkin esaslar ile puanlama ölçütlerini belirler. Değerlendirme, 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır.

             (4) Değerlendirme sonunda birinci ve ikinci aşama sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınır ve her alan için 50 (elli) puan barajını aşan adaylardan en yüksek puanı alanlardan başlanarak sıralama yapılır. Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste ilan edilir.

             (5) Kesin kayıtlar, asıl listeden başlanarak ağustos ayının ikinci haftası içerisinde yapılır. Açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek ağustos ayının üçüncü haftasının ilk iş günü mesai saati bitiminde okul müdürlüklerince ilan edilir ve yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları takip eden dört iş günü içerisinde yapılır. Buna rağmen açık kontenjanı bulunan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına ağustos ayının son haftasının mesai bitimine kadar devam ederler.

             (6) Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesi olmayan veya yedek listede yeterli sayıda öğrenci bulunmayan okullar, eylül ayının ilk haftası içerisinde aynı usulle sınav yaparak öğrenci alır.

             (7) Öğretim yılında nakiller dışında öğrenci kayıt ve kabulü yapılmaz.

             Nakiller

             MADDE 10 – (1) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri;

             a) Naklen gidilmek istenilen okulda, öğrenim gördüğü alan ve sınıflarda açık kontenjan bulunması hâlinde,

             b) 9 uncu sınıflar için ilköğretim diploma puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanı veya puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre

             ilgili okul müdürlüğünce yapılır.

             (2) Bütün sınıflarda alanlara göre oluşacak açık kontenjanlar, haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar okul yönetimince tutanakla tespit edilerek takip eden üç iş günü süresince okul, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilir. Ancak, ders yılı içinde öğrencilerin kendi istekleriyle ayrılması nedeniyle boşalan kontenjanlar on günlük sürenin bitiminde ilan edilir.

             (3) Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler. Ancak, 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerden, kayıt döneminde ayrılanlar isterlerse asıl kayıtların yapıldığı sürede geri dönebilirler.

             (4) Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK- 2) ile birlikte naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne yapılır.

             (5) Nakil başvuruları, öğrenim görülen alan ve sınıf seviyesinde açık kontenjan bulunması şartı ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre haftanın son iş günü okul yönetimince değerlendirilerek ilan edilir. Ancak, nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının ilan edilen açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde kur’a ile belirlenen öğrencinin nakli kabul edilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç iki iş günü içerisinde bildirilir.

             (6) Naklin uygun bulunması ile ilgili tebliği izleyen üç iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, özre bağlı sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün on gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir. Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin tasdikname ve öğrenci dosyası geldiği okulundan istenir.

             (7) Bu okullara, resmî ve özel güzel sanatlar ve spor liseleri ile üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuvarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarından öğrenci nakli yapılır. Bu okullardan resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş ise ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

             (8) Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuvarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarındaki öğrencilerin nakilleri de yukarıdaki hükümler doğrultusunda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Alanlar, Alan Uygulamaları ve Etkinlikler,

İş Birliği ve Başarının Değerlendirilmesi

Öğretim programları

             MADDE 11 – (1) Bu okullarda;

             a) Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilir.

             b) Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanat ve sporla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

             Alanlar

             MADDE 12 – (1) Bu okullarda resim, müzik ve spor alanları ile branşlaşmaya yönelik alt branşlar açılır. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik program uygulayan başka alanlar da açılabilir. Ancak, bütün alanların aynı okul bünyesinde açılma zorunluluğu yoktur. Açılacak alanlar, okulun fiziki alt yapısı ve çevre şartları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

             Alan uygulamaları ve etkinlikler

             MADDE 13 – (1) Alan uygulamaları ve etkinlikler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya toplu olarak öğretmen gözetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimince; öğrencilerin okulun spor salonu, spor sahası ve diğer spor alanları ile resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkânlarından yararlanmaları için gerekli önlemler alınır.

             (2) Okullarda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili hangi alan uygulamalarına ve etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir.

             (3) Öğrenciler güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili etkinliklere, uygulama çalışmalarına, öğretmenlerinin gözetim ve sorumluluğunda katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

             İş birliği

             MADDE 14 – (1) Güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yükseköğretim kurumları, gençlik ve spor il veya ilçe müdürlüğü, il kültür ve turizm müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için çaba gösterilir.

             Başarının değerlendirilmesi

             MADDE 15 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortamdan yararlanma

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde gerektiğinde elektronik ortamdan da yararlanılabilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ortaöğretim okul veya kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Mevcut öğrencilerin durumu

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrenimine Anadolu güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencisi olarak başlayan ve hâlen bu okulların bünyelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin her türlü iş ve işlemleri, öğrenim hakları sona erinceye kadar bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

             MADDE 18 – (1) 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

 

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ

             ÖĞRENCİNİN

             T.C. Kimlik No             : ........................................                         

             Aday No                        : ........................................

             Adı-Soyadı                    : ........................................

             Baba Adı                        : ........................................

             Ana Adı                         : ........................................

             Doğum Yeri                   : ........................................

             Doğum Tarihi                : ........................................

             Cinsiyeti                        : ........................................

             Mezun Olduğu Okul     : ........................................

             Sınav Tarihi                   : ........................................

             Sınav Saati                     : ........................................

             Sınav Yeri                      : ........................................

FOTOĞRAF

 

 

 

 

                                                                                                                     OKUL MÜDÜRÜ

                                                                                                                           Adı-Soyadı

                                                                                                                          İmza-Mühür

 

EK-2

 

………………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             ……/…….Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı………..alanı…………nolu öğrencisi ………………………….’ı naklen........................................... Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine kaydettirmek istiyorum.

             Başvuru için gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim.

 

                                                                                                                   Öğrenci Velisinin

                                                                                                                   Adı Soyadı

                                                                                                                   İmza

 

             ADRES:

 

             Tel:

 

 

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

 

             Sayı :

             Konu :

 

             .......................................................Müdürlüğüne

 

             ............. nolu .....................sınıfı ....................... alanı öğrencisi............................nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

             Gereğini arz ederim.

Okul Müdürü

.................................

Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

 

             1) İlköğretim mezuniyet puanı………………………………..

             2) a) 9. sınıf yıl sonu başarı puanı……………………………

                 b) 10. sınıf yıl sonu başarı puanı…………………………..

                 c) 11. sınıf yıl sonu başarı puanı…………………………..

             3) Nakle esas yıl sonu başarı puan ortalaması

             4) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ............................

 

                                                                                                             Kayıtlarımıza uygundur

                                                                                                             OKUL MÜDÜRÜ

                                                                                                             Adı-Soyadı

                                                                                                             İmza-Mühür

 

             Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı-mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.