16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

KURUL KARARI

Kamu Görevlileri Etik Kurulundan:

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI

             Dosya Numarası   : 2007/33

             Başvuru Tarihi      : 31/07/2007

             Karar Tarihi          : 06/05/2009

             Karar Numarası    : 2009/19

             A. BAŞVURU SAHİBİ

             Mehmet YILMAZ

             B. HAKKINDA İNCELEME YAPILAN KAMU GÖREVLİSİ

             A. Erdal GÜLDEREN, Petrol İşleri Genel Müdürü

             C. RAPORTÖR

             Ergün TORLAK

             D. İDDİALARIN ÖZETİ

             Başvuran dilekçesinde özetle; Enerji Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdürü Erdal GÜLDEREN’in, 2007 yılı Haziran ayında hafta içinde beş temizlik işçisini devletin arabasıyla dört gün süreyle mesai saatleri içinde, evine temizliğe gönderdiğini, söz konusu işçilerin mesai saatleri içinde dairede bulunmamaları nedeniyle dört günlük ücretlerinin kesilerek mağdur edildiklerini, bu durumdan dairede çalışan diğer personelin de haberinin olduğunu iddia etmektedir.

             E. İNCELEME

             Raportör tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu hazırlanan rapor değerlendirilerek, 17/04/2009 tarihinde konunun esastan incelenmesine geçilmiştir.

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından konu hakkında gerekli incelemenin yapılarak, bilgi ve belge gönderilmesi talep edilmiş, anılan Bakanlıktan gelen yazıda, Bakanlığa intikal eden ihbar mektubu ile Genel Müdür Erdal GÜLDEREN’in savunma niteliğindeki 07/11/2007 tarihli açıklamalarının gönderilmesi üzerine, Kurulumuzca yeniden ilgili bakanlığa yazı gönderilerek, konunun incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının göndermiş olduğu 17/11/2008 tarihli yazı ile ekindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; 

              Anılan Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı, konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapmak üzere iki müfettiş görevlendirdiği; müfettişlerin yapmış oldukları inceleme sonucu düzenlemiş oldukları 21/10/2008 tarih ve 111–1 sayılı ve Bakan “olur”lu inceleme raporunda sonuç olarak; Genel Müdür Erdal GÜLDEREN hakkında bu defaya mahsus olmak üzere disiplin tertibinden işlem yapılmasına gerek bulunmadığı mütalaa olunmakla birlikte, 657 sayılı Yasa’nın 10. maddesi uyarınca bu ve benzer konularda daha dikkatli olması için, yazılı bir şekilde uyarılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

             Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Petrol İşleri Genel Müdürü A. Erdal GÜLDEREN’in savunmasının istenmesine karar verilmiştir.

             F. SAVUNMANIN ÖZETİ

             Petrol İşleri Genel Müdürü A. Erdal GÜLDEREN, süresi içinde gönderdiği yazılı savunmada; olayın geliştiği dönemde gerek iş yoğunluğu gerekse tansiyon problemi nedeniyle, evinde başlattığı boya işleriyle ilgilenemediğini, eşinin o dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini, dolayısıyla bu işlerle meşgul olacak durumunun olmadığını ve ustalarla yalnız kalmak istemediğini, bu nedenle makam şoförüne durumu anlatıp, zaman zaman evde çalışan işçilere nezaret etmesini istediğini, bugün gelinen noktada, bir işçinin bir gün, iki işçinin ise yarımşar gün olmak üzere, evde boya yapan ustalara nezaret ettiklerini öğrendiğini, kendi talimatı olmaksızın evine gönderilen üç müteahhit elemanından, iki gün süreyle Kurumunun kamu hizmeti alamadığı düşüncesiyle, aylık asgari ücretin iki günlük brüt tutarını saymanlık veznesine yatırdığını, belirtmiştir.

KARAR

             Dosyanın incelenmesinden; Petrol İşleri Genel Müdürü Erdal GÜLDEREN’in 05/06/2007 günü evinde boya badana yaptırdığı esnada, Bakanlık hizmet alımı yöntemiyle temizlik firması ile çalışan bir işçinin mesai saatleri içinde bir tam gün, iki işçinin yarım gün ihale şartnamesi dışında özel işinde çalıştırdığı ve çalıştırdığı bu işçilere hizmet karşılığı olarak bir miktar para ödediği ve konu ile ilgili Bakanlık Teftiş Kurulunun konuya el atması üzerine, işçilerin kendi evinde çalışması dolayısıyla kurumca bu kişilerin hizmetinden faydalanılamadığı gerekçesiyle iki günlük brüt asgari ücret tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırdığı anlaşılmıştır.

             Petrol İşleri Genel Müdürü A. Erdal GÜLDEREN’in, temizlik firmasının bazı elemanlarını mesai saatleri içerisinde evine gönderip, temizlik yaptırmak suretiyle 5176 sayılı Kanun’un 5. maddesinin verdiği açık yetkiye istinaden çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in, 10. maddesinin son fıkrasındaki, “Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.”,

             16. maddesindeki; “Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.”

             İlkelerine aykırı davrandığına, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve taraflara tebliğine, tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yolu açık olmak üzere,

             06/05/2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Başkan

Teoman ÜNÜSAN

Üye

Talip KABAN

Üye

 

 

 

Dr. E. Aydın ÖZKUL

Üye

Selçuk HONDU

Üye

(X)

Erdoğan KESİM

(Üye

 

 

 

Metin İlyas AKSOY

Üye

Filiz DİNÇMEN

Üye

Muharrem GÖKTAYOĞLU

Üye

 

 

 

Prof. Dr. Salih AYNURAL

Üye

Gülsüm AZERİ

Üye

( X )

 

AZLIK OYU

             Dosyada bulunan şikayet dilekçesinde, Petrol İşleri Genel Müdürü’nün evinde badana yapılırken genel müdürlükte çalışan temizlik firması işçilerinin genel müdürün evine götürülüp getirilmesi, mesailerini daire dışında geçirmeleri nedeniyle etik ilkelere aykırı davranıldığı belirtilmiştir.

             Bu konudaki iddialar Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca tanık ifadelerine başvurularak incelenmiş ve raporlara bağlanmıştır. Ayrıca şikayet edilen kişide ayrıntılı olarak hem Teftiş Kurulu Müfettişlerine hem de Kurulumuza savunmasını vermiştir.

             Yapılan soruşturma belgeleri ve tanık ifadeleri incelenmiş ve şikayet dilekçesinin aksine aşağıda belirtilen hususların çekişmesiz bir şekilde görevlilerce tespit edildiği görülmüştür.

             - Şikayet edilen, evine işçi gönderilmesi konusunda emir talimat vermemiştir.

             - Eve giden işçiler zorla gönderilmemişler ve gittikleri yerde badana yapan ücretle çalışan işçilere nezaret etmişler, iş görmemişler.

             - Genel müdürün eşinin bu dönemde hasta ve evde yalnız olduğu kendisine yardımcı olması için bayan işçinin gittiği,

             - Bu göndermenin devamlı yapılmadığı, hastalık ve evde başka kimsenin bulunmadığı bir zamanda yapıldığı,

             Bu tespitler karşısında işçilerin eve ihtiyaç ve zaruret nedeniyle gönderildiği, zorlama ve emir vermenin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

             Ayrıca gönderilen işçiler her ne kadar genel müdürlükte görev yapsalar da personel mevzuatına göre değil tamamen temizlik ihalesini alan firmanın işçileri olarak çalışmaktadırlar. Dolayısıyla firma sahibi ile işçiler arasında bir hizmet sözleşmesi söz konusudur. Bu durumda kamu imkanlarının şahsi çıkarı doğrultusunda kullanıldığı da söylenemez.

             Açıklanan nedenlerle şikayet başvurusunun reddi oyu ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

             Selçuk HONDU                                                                               Gülsüm AZERİ

                       Üye                                                                                                  Üye