16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15082

             Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/6/2009 tarihli ve 25070 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

               C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

              H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

           Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

               E. BAĞIŞ                                H. YAZICI                          C. YILMAZ                               S. ERGİN

           Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

           M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

      Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

       Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                     

           N. ÇUBUKÇU                            Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                        

                               M. Z. ÇAĞLAYAN                                                                V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı V.                                                Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

             MADDE 1 – 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir.

             "b) Türkiye'de yerleşik kişiler aşağıda belirtilen şekillerde döviz kredisi açabilirler.

             i) İthalat ve ihracat rejimlerine göre açılacak emtia kredileri,

             Bankaların;

             ii) İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri,

             iii) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri ile yatırım mallarının finansmanı için açacakları döviz kredileri,

             iv) Yurt dışında iş yapan Türk müteşebbislerine, uluslararası yurtiçi ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri,

             v) Türkiye'de yerleşik kişilere kullandıracakları ortalama vadesi bir yıldan uzun olan, 5 milyon ABD Doları ve üzerindeki döviz kredileri,

             vi) Teminat olarak alacakları Türkiye'deki şubelerinde bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere Türkiye'de yerleşik kişilere ticari ve mesleki amaçlı kullandıracakları döviz kredileri,

             vii) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri."

             "e) Bankalar, Türkiye'de yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli kredi kullandırabilirler.

             f) Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce, bu maddenin (b) ve (e) fıkraları ve Bakanlıkça belirlenecek haller dışında, yurt içinden ve yurt dışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanılamaz."

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/1989

20249

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/1990

20444

20/6/1991

20907

21/3/1993

21531

21/12/1994

22148

10/6/1997

23015

31/12/1998 (mükerrer)

23570

19/8/1999

23791

28/8/2001

24507

2/7/2003

25156

27/8/2004

25566

31/12/2004

25687

28/3/2006

26122

30/12/2006

26392

8/2/2008

26781

10/3/2009

27165