5 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27249

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE

UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/3)

             Kapsam, Dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesini ve tarifenin uygulama esaslarını kapsar.

             Ücret tarifesi

             MADDE 2 – (1) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretler, tarafların katılımı ile hazırlanarak Ek–1 nolu tabloda gösterilmiştir.

             Tarife uygulama esasları

             MADDE 3 – (1) Ücret tarifesinin uygulanması Ek–2’de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

             Yürürlükten kaldırılan tebliğ

             MADDE 4 – (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)” yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı müştereken yürütür.

 

EK–1

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ (2009)

 

  

 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

 

(sintine suyu, atık yağ, slaç )

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

 

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

 

140

3

2

1

5001-10000

 

210

4

3

2

10001-15000

 

250

5

4

2

15001-20000

 

300

6

5

2

20001-25000

 

350

7

5

3

25001-35000

 

400

8

6

3

35001-60000

 

540

10

10

4

60000-üstü

 

720

13

15

5

 

 

EK–2

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

             1 - Ülkemiz limanlarına gelecek olan gemiler ile karasularında atık vermek isteyen uğraksız gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

             2 - Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda sabit ücret ödenmesi zorunludur.

             3 - Sabit ücret ödeyen gemiler Ek-1’in birinci kısmında belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret alınır.

             4 - Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemiler ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler. Uğraksız geçen gemilerin talepleri halinde atık tür ve miktarına bakılmaksızın Sabit Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m3 başına ücret tarifesi uygulanır.

             5 - Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

             6 - Ülkemiz limanlarına gelen bir gemi sabit ücreti ödedikten sonra başka bir limana giderek atık vermek istemesi durumunda Ek-1’in birinci kısmında belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

             7 - Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Ülkemiz limanlarına gelen gemilerden sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret öderler.

             8 - Atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3’tür.

             9 - Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana veya platforma teknik nedenlerden dolayı yanaşamayan gemilerden atık alma gemisi ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

             10 - Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

             11 - Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

             12 - Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. Açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

 

Atık alımına başladıktan sonra;

-              slop

 

10 saat, 

 

-              atık yağ

2 saat,

 

-              kirli balast

 

10 saat,

-              zehirli sıvı atık

4 saat,

-              sintine suyu

 

4 saat,

-              pis su

4 saat,

-              slaç

4 saat,

-              çöp

1 saattir.

 

             13 - Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapabilir.

             14 - Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca belirlenir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin belirleyeceği ücret uygulanır.

             15 - Atık alım hizmet ücreti banka aracılığı ile yatırılır/tahsil edilir.

             16 - Muafiyet belgesi verilen ve atık alımı yapmayan limanlar sabit ücreti alır ve anlaşma yaptığı limana verirler.

             17 - Limanlar, atık alım hizmetlerini veren gemi veya diğer araçlardan herhangi bir isim altında ücret alamazlar.