30 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27243

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA

İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA

GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

(Seri: VIII, No: 61)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,

             a) Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile aracı kurumlar ve katılma payları Borsa’da işlem gören fonların kurucuları tarafından bu Tebliğ kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve açıklamanın elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na,

             b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve ortaklıklar, aracı kurumlar ve fonlara elektronik ortamda

             gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 6, 16, 16/A ve 38 inci maddeleri ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının  (e) ve (u) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

             b) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

             c) Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

             ç) Ortaklık: Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören anonim ortaklıkları,

             d) Fon: Katılma payları Borsa’da işlem gören fonları,

             e) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

             f) Elektronik İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan elektronik imzayı,

             g) İmza Sahibi: Bildirimlerini elektronik imzalı olarak göndermek zorunda olan ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları ile bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınan ve elektronik imza oluşturmak amacıyla, bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi ve bağımsız denetim kuruluşlarında sorumlu ortak başdenetçiyi,

             ğ) Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen elektronik sertifikayı,

             h) Zorunlu Haller: Yangın, doğal afetler, harp hali, terör faaliyetleri, ortaklık faaliyetlerinin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, ortaklık bilgi işlem sisteminin ortaklığa isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi halleri

             ifade eder.

             (2) Elektronik veri, imza oluşturma verisi, imza oluşturma aracı, imza doğrulama verisi, imza doğrulama aracı ve zaman damgası, 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki anlamlarıyla kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik İmzanın Kullanım Alanları ve Hukuki Sonucu

             Elektronik imzanın kullanım alanları

             MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen ve elektronik veri olarak hazırlanan bildirimlerde, imza oluşturma aracı ile oluşturulan elektronik imza kullanılır.

             a) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gönderilmesi gereken finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları,

             b) Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca gönderilmesi gereken özel durum açıklamaları,

             c) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler ve diğer duyuru metinleri,

             ç) Kurulun yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirimler,

             d) Ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri,

             e) Ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların iç tüzükleri,

             f) Kurul ve/veya Borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen diğer bildirimler.

             (2) Yukarıda belirtilen bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından Kurul ve/veya Borsa tarafından belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun şekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP’a gönderilir. Ayrıca, (a) bendinde belirtilen finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenerek ortaklıklara, aracı kurumlara ve fon kurucularına elektronik ortamda gönderilen bağımsız denetim raporlarında da imza oluşturma aracı ile oluşturulan elektronik imza kullanılır.

             (3) Kurul, Borsa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca belirlenecek diğer kurumlar tarafından yapılacak duyurular da elektronik imzalı olarak KAP’a iletilir.

             KAP’a gönderim zorunluluğu

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının, kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına ilişkin Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan bildirimlerin gönderim yerine ilişkin hükümlerde yer alan atıflar bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KAP için yapılmış sayılır.

             Taahhütname imzalama yükümlülüğü

             MADDE 6 – (1) İmza sahipleri, bu Tebliğ ekinde yer alan Sertifika Sahibi Taahhütnamesini elektronik sertifikalarını teslim almadan önce imzalayarak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına vermek zorundadırlar.

             (2) Bu Tebliğin ek-1 ve ek-2 sinde yer alan Taahhütnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin olarak ilgili ortaklık, aracı kurum, fon kurucusu ve bağımsız denetim şirketlerinin sorumlulukları saklıdır.

             Sertifika başvurusu yapma zorunluluğu

             MADDE 7 – (1) Borsada işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alınması talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, bu Tebliğin 8 inci maddesinde esasları belirtilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması zorunludur. Ortaklıklar ve fonlar, elektronik sertifika başvuru belgesini kayda alma başvurusu aşamasında Kurul’a ibraz ederler. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranır. Sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya ilk defa kayda alma başvurusunda bulunmuş olan fonların katılma paylarının kayda alınmaması,  kayda alma başvurusundan vazgeçilmesi ya da borsada işlem görememesi hallerinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikalar Kurulun bildirimi üzerine, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından derhal iptal edilerek, durum ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bildirilir.

             (2) Aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının ise, Kurulca yetkilendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde bu Tebliğin 8 inci maddesinde esasları belirtilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.

             (3) Ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşları, bu Tebliğ kapsamındaki bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

             (4) Elektronik sertifikaların değişmesini gerektiren durumlarda, sertifika başvurusunun, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 3 işgünü içerisinde yapılması zorunludur. Ortaklıklar ve aracı kurumların ticaret unvanları ile fonların unvan değişikliklerinde Kurula başvuruda bulunulduğu tarihte, bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvan değişikliklerinde ise unvan değişikliğine ilişkin genel kurul tarihinde sertifika başvurusunun yapılması ve başvurulduğuna dair Kurula derhal bilgi verilmesi gereklidir. Esas sözleşme/fon iç tüzük değişikliğinin ticaret siciline tescilinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, yayım tarihini izleyen 3 işgünü içerisinde ilgili ortaklık, aracı kurum, bağımsız denetim kuruluşu veya fon kurucusu tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına iletilmesi üzerine, eski sertifika iptal edilerek yeni sertifika kullanıma açılır.

             (5) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı söz konusu iptal işlemi ve yeni sertifikanın kullanıma açılması işlemi tamamlandığında, konuya ilişkin olarak derhal Borsa’ya ve Kurul’a bilgi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı

             MADDE 8 – (1) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan gerçek veya tüzel kişidir. Kurul, bu Tebliğ kapsamındaki hizmetleri verebilecek elektronik sertifika hizmet sağlayıcısında aranan koşulları belirler. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının adı ve sertifikasının ayırt edici bilgileri Kurulca kamuya duyurulur.

             Elektronik sertifika tahsis edilmeyecek kişiler ve sertifikanın iptalini gerektiren haller

             MADDE 9 – (1) Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) veya (h) bentleri veya diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kişilere elektronik sertifika tahsis edilmez.

             (2) İmza yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, aracı kurumların faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması, ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya fonların katılma paylarının sürekli olarak Borsa kotundan, pazarlarından/listesinden çıkarılması hallerinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikalar Kurulun ve/veya Borsa’nın bildirimi üzerine, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından derhal iptal edilerek, durum ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bildirilir.

             Elektronik ortamda bildirim yapılamaması 

             MADDE 10 – (1) Ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından bu Tebliğde belirtilen zorunlu haller dolayısıyla elektronik ortamda bildirim yapılamaması veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca ortaklığa, aracı kuruma ve fon kurucusuna gönderilecek bildirimin elektronik imzalı olarak yapılamaması durumunda, ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla bildirim Borsaya yapılır. Bu durumda ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından gönderilen bildirim en kısa süre içinde Borsa tarafından KAP’a aktarılır. Zorunlu bir hal olmamasına rağmen bildirimlerin bu Tebliğ uyarınca elektronik ortamda gönderilmemesi halinde ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğu saklıdır. Zorunlu bir halin varlığına ilişkin ispat yükü ilgili ortaklığa, aracı kuruma, fon kurucusuna ve bağımsız denetim kuruluşuna ait olup, ispata ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu halin ortaya çıktığı günü takip eden 3 iş günü içinde Kurul’a ve Borsa’ya gönderilmesi zorunludur. Gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde zorunlu bir halin mevcut olmadığının ya da zorunlu halin varlığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığının anlaşılması halinde Kurul ve Borsa tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli işlemler tesis ettirilir.

             (2) Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde imza sahibi olarak tanımlanan kişiler dışındakiler tarafından yapılacak bildirimler en seri haberleşme vasıtasıyla Borsaya iletilir. Bu durumda bildirim en kısa süre içinde Borsa tarafından KAP’a aktarılır.

             (3) Bildirimlerin Borsa tarafından KAP’a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 11 – (1) Kurul tarafından uygun görülen hallerde, KAP’a bildirim gönderilmesi esaslarına ilişkin olarak Borsa tarafından düzenleme yapılabilir.

             Geçiş dönemi

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak gönderilmesi gereken bildirimlerin, bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden itibaren Kurulca belirlenecek tarihe kadar, Kurulun ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak Kurula ve/veya Borsaya gönderilmesine de devam edilir. Bu süre boyunca elektronik imzalı olarak gönderilecek bildirimler, Kurulun ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gönderilen bildirimlerden herhangi bir farklılık içermeyecek şekilde yapılır. Her iki bildirim arasında farklılık olmasından kaynaklanabilecek zararlardan bildirimde bulunan ilgili gerçek ya da tüzel kişiler sorumludur.

             Sertifika hizmetleri

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki sertifika hizmetleri nitelikli sertifikaya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar TÜBİTAK Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından yerine getirilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Ek-1: Taahhütname

SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ

(Ortaklıklar, Aracı Kurumlar, Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Fon Kurucuları için)

             MADDE 1 – (1) Bu taahhütnamede geçen “sertifika sahibi” ibaresi, ortaklıklar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve fon kurucuları tarafından Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında gönderilecek her türlü bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanması hususunda, şirketlerin ve fon kurucularının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınarak elektronik imza oluşturma amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanacak olan gerçek kişiyi ve bağımsız denetim kuruluşlarında sorumlu ortak başdenetçiyi ifade etmektedir.

             MADDE 2 – (1) Sertifika Sahibi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,

             a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfını şahsen teslim almayı,

             b) Bu taahhütnameyi okuduğunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dışında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunu;

             c) Elektronik sertifikasını, imza oluşturma aracı ve imza oluşturma verisini Tebliğde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını,

             ç) Kurul, Borsa veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,

             d) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve Borsa’ya yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,

             e) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul, Borsa ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sorumluluk yüklenemeyeceğini

             kabul ve taahhüt eder.

             MADDE 3 – (1) Sertifika sahibi, Tebliğ çerçevesinde, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, elektronik ortamda tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliğini taşıyacağını ve bunun bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul eder.

             MADDE 4 – (1) Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

İmza Tarihi

Sertifika Sahibinin

Adı-Soyadı

İmzası

 

Ek-2: Taahhütname

SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ

(Kurul, Borsa, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen

Diğer Kurumlar için)

             MADDE 1 – (1) Bu taahhütnamede geçen “sertifika sahibi” ibaresi, Kurul, Borsa, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ya da Kurulca belirlenen diğer kurumlar tarafından yetkili kılınarak Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında elektronik imza oluşturma amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanacak olan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

             MADDE 2 – (1) Sertifika Sahibi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,

             a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfını şahsen teslim almayı,

             b) Bu taahhütnameyi okuduğunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dışında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunu;

             c) Elektronik sertifikasını, imza oluşturma aracı ve imza oluşturma verisini Tebliğde belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını,

             ç) Kurul, Borsa veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,

             d) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve Borsa’ya yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,

             e) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul, Borsa ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına sorumluluk yüklenemeyeceğini

             kabul ve taahhüt eder.

             MADDE 3 – (1) Sertifika sahibi, Tebliğ çerçevesinde, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, elektronik ortamda tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliğini taşıyacağını ve bunun bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul eder.

             MADDE 4 – (1) Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

İmza Tarihi

Sertifika Sahibinin

Adı-Soyadı

İmzası