22 Mayıs 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27235

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/3/2007 tarihli ve 26468 sayılı Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Kurulacak işletme arazisinin belediye sınırı ve belediye mücavir alanı içinde bulunması durumunda ilgili belediyeden, belediye sınırı ve belediye mücavir alan dışında bulunması durumunda ise, il özel idaresinden görüş alınır. Ayrıca işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatı gereği yer seçiminin uygunluğu veya komisyonda görev alıp almayacakları hususlarında Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli teşkilatlarının görüşleri alınır. 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince gayrisıhhî müessese belgesi, işyeri kurulma belgesi veya çalışma izni belgesi için yukarıda belirtilen kurumlardan alınan görüşlerin bir nüshasının il müdürlüğüne ibrazı halinde bu kurumlardan yeniden görüş alınmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “n) Kuluçkahanelerde kullanılacak sular 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen içme-kullanma sularının taşıdığı nitelikleri haiz olmalıdır. Şehir şebeke suyu kullanmayan işletmelerde su, resmî bir laboratuvarda kimyasal yönden bir defa ve mikrobiyolojik yönden de her altı ayda bir analiz ettirilerek "içme-kullanma suyu" nitelikleri haiz olduğuna dair rapor alınarak işletmenin faaliyette bulunduğu sürece dosyasında muhafaza edilir. Şehir şebeke suyu kullanan işletmelerde su faturası veya su ile ilgili ödemeleri gösteren belgeler işletme yetkilileri tarafından iki yıl süreyle dosyasında saklanır. Kuluçkahane işletme yetkilileri; talep edilmesi durumunda suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gösterir raporları denetim için gelen uzmanlara gösterir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i), (ş) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) Damızlık işletmelerinde kullanılacak sular İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen içme-kullanma sularının taşıdığı nitelikleri haiz olmalıdır. Şehir şebeke suyu kullanmayan işletmelerde su, resmî bir laboratuvarda kimyasal yönden bir defa ve mikrobiyolojik yönden de her altı ayda bir analiz ettirilerek "içme-kullanma suyu" nitelikleri haiz olduğuna dair rapor alınarak işletmenin faaliyette bulunduğu sürece dosyasında muhafaza edilir. Şehir şebeke suyu kullanan işletmelerde su faturası veya su ile ilgili ödemeleri gösteren belgeler işletme yetkilileri tarafından iki yıl süreyle dosyasında saklanır. Damızlık işletme yetkilileri; talep edilmesi durumunda suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gösterir raporları denetim için gelen uzmanlara gösterir.”

             “ş) İşletme içerisinde gübre, çöp ve benzeri atıklar bulundurulmaz.”

             “v) Damızlık kanatlı işletmeleri, işletmenin girişinde işletme numarasının da yer aldığı bir tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır. İşletmede yer alan kümeslerin uygun bir yerine kümes ile ilgili numara, mevcut kapasite ve sayısını gösterir bilgileri taşıyan levhalar asılır veya bu bilgiler kümes kartlarında bulundurulur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletme sahibi veya yetkililerinin bu Yönetmelik çerçevesinde işletmelerine yönelik çalışma izni ve düzenli olarak sağlık sertifikası almaları zorunludur. Çalışma izni ve sağlık sertifikası bulunmayan işletmelerin tespiti halinde bu işletmeler çalışma izni ve sağlık sertifikalarını almaları için süre verilerek uyarılır. Süre sonunda çalışma izni ve sağlık sertifikası almayan işletmeler valilik oluru ile faaliyetten men edilir. Çalışma izni bulunmayan işletmelerdeki hayvanlar yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni almış, aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait bir işletmeye veya tüm masrafları gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanmak kaydıyla farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye ait işletmeye nakledilir. Ancak barınak yeri yönünden nakle imkân bulunamadığı takdirde işletmedeki hayvanlar kesime gönderilir.”

             “(2) Çalışma izni verilen işletmelerin denetimi esnasında belirlenen eksikliklerinin giderilmesi için süre verilir. Süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda söz konusu işletmeler valilik oluru ile faaliyetten men edilerek çalışma izni ve sağlık sertifikaları iptal edilir. İşletmede hayvan bulunması halinde bu hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni bulunan aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait bir işletmeye veya tüm masrafları gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanmak kaydıyla farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye ait işletmeye nakledilir. Ancak barınak yeri yönünden nakle imkân bulunamadığı takdirde işletmedeki hayvanlar kesime gönderilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Yer Seçim Raporu, Ek-4 Kuruluş Raporu ve Ek-5 Açılma Raporu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2007

26468

 

 

Ek-3

            

YER SEÇİM RAPORU

            

             1 - Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı         :

                  b) Firmanın açık adresi                                   :

                  c) İşletmenin açık adresi                                 :

                  d) Firmanın telefon no.                                  :

                  e) Firmanın faks no.                                       :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                              :

 

             2 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin yeri ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı?

            

             3 - Kurulacak işletmenin yeri, bu Yönetmelik ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık kanatlı sürülerinin yetiştirilmesi için uygun mu? Uygun görülmemiş ise nedenleri.

 

 

 

Enstitü Md. lüğü             Enstitü Md. lüğü         Hay. Sağ. Şb. Müdürü          Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü       Hay. Sağ. Şb. Md. Lüğü/

                                                                                                                                                                İlçe Tarım Md.lüğü

   Vet. Hekim                     Vet. Hekim                   Tarih, İmza                         Vet. Hekim                          Vet. Hekim

   Tarih, İmza                    Tarih, İmza                                                              Tarih, İmza                          Tarih, İmza

 

 

             Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesinin yer seçim raporunu uygun görüşle arz ederim.

            

               

            

                                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                                           İl Müdürü

                                                                                                                                                                 

Uygun görüşle arz ederim

Tarih, İmza

Vali Yardımcısı

            

OLUR

Tarih, İmza

Vali

                                                                                 

 

Ek-4    

 

KURULUŞ RAPORU

            

             1 - Kurulacak kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı         :

                  b) Firmanın açık adresi                                   :

                  c) İşletmenin açık adresi                                 :

                  d) Firmanın telefon no.                                  :

                  e) Firmanın faks no.                                       :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                              :

            

             2 - Kurulacak işletmenin iş akışı ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Yönetmeliği hükümlerine göre; kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi, sağlıklı damızlık kanatlı sürülerinin yetiştirilmesi açısından planlaması ile ilgili enstitü görüşü uygun mu?

            

             3 - Belgeleri mevzuata uygun ve eksiksiz mi ?

 

             4 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesine kuruluş izni verilmesi uygundur/uygun değildir. (Uygun görülmemiş ise nedenleri)

            

            

          Hay. Sağ. Şb. Müdürü                                       Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü          Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü /İlçe Tarım Md.lüğü

                 Tarih, İmza                                                      Vet. Hekim                                                  Vet. Hekim

                 Tarih, İmza                                                      Tarih, İmza

            

                Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesinin kuruluş raporunu uygun görüşle arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                                           İl Müdürü

                                                                                                                                                                 

Uygun görüşle arz ederim

Tarih, İmza

Vali Yardımcısı

            

OLUR

Tarih, İmza

Vali

 

 

 

Ek-5

 

AÇILMA RAPORU

            

             1 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmelerinin

            

                  a) Sahibinin adı ve soyadı veya ticari adı         :

                  b) Firmanın açık adresi                                   :

                  c) İşletmenin açık adresi                                 :

                  d) İşletmenin telefon no.                                :

                  e) İşletmenin faks no.                                    :

                  f) Ada, pafta ve parsel no.                              :

            

             2 - Kuluçkahane veya damızlık kanatlı işletmesinin işletme kurma izni aşamasındaki projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı:

                  a) Yapılmıştır.                                                      b) Yapılmamıştır.

            

                3 - Mahallinde yapılan inceleme sonucunda işletmenin yönetmelik hükümlerine göre uygun olup, olmadığı?

                  a) Uygundur.

                 

                  b) Uygun değildir. (Uygun görülmemiş ise nedenleri)

            

             Kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmesine açılma raporu verilmesi uygundur/uygun değildir.

            

            

Enstitü Md. lüğü             Enstitü Md.lüğü         Hay. Sağ. Şb. Müdürü          Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü         Hay. Sağ. Şb. Md. lüğü/

                                                                                                                                                                İlçe Tarım Md. lüğü

   Vet. Hekim                     Vet. Hekim                   Tarih, İmza                         Vet. Hekim                          Vet. Hekim

   Tarih, İmza                    Tarih, İmza                                                              Tarih, İmza                          Tarih, İmza

 

 

             Kurulacak kuluçkahane/damızlık kanatlı işletmelerinin kuruluş raporunu uygun görüşle arz ederim.

            

            

                                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                                           İl Müdürü

Uygun görüşle arz ederim

Tarih, İmza

Vali Yardımcısı       

OLUR

Tarih, İmza

Vali