20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER

BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık  Sınıfında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık  Sınıfında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Enstitü: İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsünü,  

             b) Hazırlık Sınıfı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfını,

             c) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ç) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

             d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

             e) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

             f) Senato: İzmir Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  Senatosunu,

             g) TOEFL: Test of English Foreign Language Sınavını,

             ğ) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             h) Yabancı Diller Bölümü: İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünü,  

             ı) YDS: Yabancı Dil Sınavını,

             i) Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

             Hazırlık sınıfı eğitiminin amacı

             MADDE 4 – (1) Hazırlık Sınıfının amacı, Enstitüye kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek ve eğitim ve öğrenimlerini İngilizce olarak sürdürebilecek düzeye getirmektir.

             İngilizce seviye tespit sınavı

             MADDE 5 – (1) Seviye tespit sınavından başarılı olanlarla, ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, İngilizce dilinin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yüksek öğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti için yapılan TOEFL gibi sınavlarda, ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS, KPDS veya ÜDS gibi sınavlarının birinden Senatoca belirlenen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. Bu koşulları sağlayamayan tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına kayıt olurlar.

             (2) Seviye tespit sınavı, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca kararlaştırılır. Seviye tespit sınavında, başarı notu %70 ve üstüdür. Ayrıca seviye tespit sınavında %90 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

             Eğitim süresi

             MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim süresi en çok dört yarıyıldır.

             (2) Hazırlık sınıflarında en fazla dört yarıyıl okuyup derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl sonunda başarısız olan lisans ve lisansüstü öğrencilerine, son bir hak olarak, takip eden akademik yılın başında yapılan seviye tespit sınavına girme hakkı tanınır. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

             (3) Yabancı dille verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin; yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan final sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da Enstitüde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Enstitüye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

             Devam durumu

             MADDE 7 – (1) Yabancı Diller Bölümünde derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar ve final sınavına giremezler.

             Başarı ve değerlendirme

             MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları final ve yıl içi başarı notunun, öğrencinin yıl içinde eğitim aldığı düzey grubuna göre, aşağıda belirtilen oranlarda toplanmasıyla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, final ve yıl içi başarı notunun aşağıda belirtilen oranlardaki toplamının en az %70 olması gerekir. Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için; yıl içi başarı notunun en az % 60, yıl sonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az % 60 olması gerekir. Final sınav notu % 60’ın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır.

             (2) Devam muafiyeti alan öğrencilerin başarı durumu final sınavından aldıkları puana göre değerlendirilir. Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, final sınavında % 70 ve üstü başarı sağlamaları gerekir.

             (3) Yıl içi başarı notu; ara sınavların  %60’ı, kısa sınavların  %30’u, sınıf içi başarı notunun  % 10’u toplamı alınarak hesaplanır. Bunlardan;

             a) Ara sınavlar: Her yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere gerekli sayıda yapılır.

             b) Kısa sınavlar: Kısa süreli sınavlar olup, her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır.

             (4) Yıl sonu başarı durumu (sınıf geçme); düzey grubu A’da yıl içi başarı notunun %30’u + final sınavının %70’i, düzey grubu B’de yıl içi başarı notunun %25’i + final sınavının %75’i,  düzey grubu C’de yıl içi başarı notunun %20’si + final sınavının %80’inin  toplamı alınarak hesaplanır.

             Notlar

             MADDE 9 – (1) Geçer notlar: Yıl sonu başarı değerlendirmesi sonucu en az %70 başarı sağlayan öğrenciler S notu alırlar.

             (2) Geçmez notlar ve tanımları şunlardır.

             a) U: Yeterlik sınavında başarısız.

             b) U1: Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.

             c) U2: Devam etti, yıl içi başarı notu yeterli olduğu halde final sınavına girmedi.

             ç) U3: Final sınavına girdi ve başarılı olamadı.

             d) U4: Yaz okulu sınavına girdi, başarılı olamadı.

             e) U5: Yıl içi başarı ortalaması yetmeyip, final sınavına girme hakkı kazanamadı.

             (3) Öğrencilerin sınavlarda elde ettiği notlar ve/veya bu notlara karşılık gelen yukarıda tanımlanmış kodlar öğrencilere duyurulur.

             Mazeretler

             MADDE 10 – (1) Öğrencilerin seviye tespit, final sınavı ve ara sınavlarda mazeretli sayılmalarına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı durumunda, Yabancı Diller Bölüm Başkanının önerisi üzerine, Yönetim Kurulunca karar verilir.

             (2) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yapılır. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.

             (3) Mazeretleri nedeniyle seviye tespit, final sınavı veya herhangi bir ara sınava katılmayan ve mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

             Seviye tespit ve yıl sonu sınavlarına kabul koşulları

             MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Bahar dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı: Bu sınava, Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri ile sınavın yapıldığı dönemde Yabancı Diller Bölümünde eğitimine devam etmekte olup sınav tarihi itibarıyla devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olan lisansüstü öğrencileri girebilir.

             b) Güz dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı: Bu sınava, Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri girebilir.

             c) Yeni kayıt lisans seviye tespit sınavı: Bu sınava;

             1) Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri ile yabancı diller bölümünde birinci yılını tamamlamış olup devam yükümlülüğüne bakılmadan başarısız olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri,

             2) Yabancı diller bölümünde ikinci yılını tamamlamış olup devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başarısız olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri son bir hak olarak,

             3) Yönetim Kurulunca devam muafiyeti verilmiş lisansüstü öğrencileri,

             4) Çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler

             girebilir. Ancak, yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri ve hazırlık sınıfında kalıp durumları yukarıda sayılan hallerden birine uyan lisans ve lisansüstü öğrencileri dışında kalan öğrenciler ile Yabancı Diller Bölümünde ikinci yılını tamamlamış olup, ikinci yılında devamsızlıktan kalanlar giremez.

             ç) Final sınavı: Bu sınava;

             1) Devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi ortalaması yeterli öğrenciler

             2) Enstitü Yönetim Kurulunca devam muafiyeti verilmiş öğrenciler

             girebilir. Ancak, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler izinli sayıldıkları yılın final sınavına giremezler.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 12 – (1)  Öğrenciler, sınav sonuçlarına, ilanından itibaren iki hafta içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak gerekli düzeltme yapılır ve itiraz Yabancı Diller Bölümünün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır.

             İzinli sayılma

             MADDE 13 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri tekrar Enstitüye dönmek üzere bir yıl için izinli ayrılabilirler. İzin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dahil edilmez.

             (2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İngilizce seviye tespit sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Yabancı Diller Bölümüne devam hakları saklıdır.

             İlişik kesme

             MADDE 14 – (1) Hazırlık eğitimini belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamamış öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. İlişik kesme Yabancı Diller Bölümünün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile sonuca bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 15 – (1) 2/12/1998 tarihli ve 23541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik  28/8/2009  tarihinde  yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.