20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/2/2006 tarihli ve 26094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yönetim Kurulu; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünün öğretim üyeleri arasından iki, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin diğer bölümlerinin öğretim üyeleri arasından bir ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2006

26094