20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR SAĞLIĞINI GELİŞTİRME,  

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, faaliyet alanı, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlıklı yaşam ortamlarını sağlamak ve geliştirmek için yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel çalışmalar ve uygulamalar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Şehir sağlığı ile ilgili konularda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları desteklemek,

             b) Su ve atık su kirliliği, hava kirliliği ve gürültü, toprak kirliliği ve katı atıklar, kentsel alanlardaki fiziksel mekanlar, bu mekanların nitelikleri ve insanların sosyal yapılarına ve sağlığına olan etkileri, insan, bitki, hayvan ve çevre etkileşim alanları başta olmak üzere şehir sağlığı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, sektörler arası planlama, şehir düzeyinde ortaklık, toplum katılımı, veri kayıt sistemi kurulması, izleme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

             c) Toplumun şehir sağlığı konusunda farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve gelişmesine imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak,

             ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak,

             d) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;  ortak faaliyetler ve projeler yürütmek,

             e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

             b)  Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

             ç) Her faaliyet yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             (2) Müdür çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile  ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez ve gerektiğinde salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek,

             b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

             c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve  bunların görevlerini düzenlemek,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

             e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanla ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzman kişilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak,

             b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,

             c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak,

             ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel  ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Mali konular

             MADDE 15 – (1)  Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.