20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14959

             2009 Yılı Yatırım Programında 2008E030240 proje numarası ile yer alan “Ağrı Havaalanı Pistinin Genişletilmesi ve Müteferrik İşler” projesi kapsamında ekli planda belirtilen taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın 7/4/2009 tarihli ve 5333 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

                  C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                              N. EKREN                  M. BAŞESGİOĞLU

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı V.

          M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                      E. BAĞIŞ                            M. A. ŞAHİN                        F. ÇELİK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Adalet Bakanı             Millî Savunma Bakanı V.

                B. ATALAY                         A. BABACAN                      K. UNAKITAN                      H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                        Maliye Bakanı                Millî Eğitim Bakanı

               M. M. EKER                           R. AKDAĞ                          B. YILDIRIM                     M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı V.             Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı         Tarım ve Köyişleri Bakanı

                              F. ÇELİK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                               M. H. GÜLER

               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                              M. H. GÜLER

                                       Kültür ve Turizm Bakanı                          Çevre ve Orman Bakanı V.