20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

YARGITAY KARARI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

             Esas No           : 2008/14826

             Karar No         : 2009/4123

             Mahkemesi    : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi

             Tarihi              : 15/5/2008

             Numarası        : 2008/32-2008/337

             Davacı             : HSBC Bank A.Ş. vekili avukat İlker Peksezer

             Davalı              : Burçin Sözkesen vekili avukat Mustafa Celil Kayıket

             Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davacının itirazının reddine hakem heyeti Başkanlığı kararının aynen ifasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

             Davacı, davalının talebi üzerine 40 YTL kredi kartı üyelik aidatının tüketici davalıya iadesine dair Yenimahalle Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 28/12/2007 tarihli 1889 sayılı kararının hatalı ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

             Davalı, davanın reddini dilemiştir.

             Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 23/10/2008 tarih ve 2008/199250 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.

                Mahkemece davanın reddine karar verildikten sonra, davanın açılmasında davacı tarafın kusuru bulunmadığından bahisle vekalet ücreti takdirine yer olmadığına hükmedilmiştir. Avukatlık ücreti HUMK.nun 423/6 maddesine göre yargılama giderlerinden olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da vekalet ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı bu davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen tutar üzerinden, davalı lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, 220 YTL vekalet ücretinin takdiri gerekir. Davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Ankara 2. Tüketici Mahkemesinin 2008/32-337 sayılı ve 15/5/2008 tarihli kararının hukuki sonuçları saklı kalmak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 26/3/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.