20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

KURUL KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

             Karar Tarihi  : 30/4/2009

             Karar No         : 2009/DK/214

             Toplantı No    : 2009/16

             Konu               : Karar Düzeltme (4/3/2009 tarih ve 2009/DK-09/109 sayılı karar)

             Karar               : Kurul'un 4/3/2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kararı ile kabul edilen "IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafının üçüncü cümlesinde yer alan "..bulunmalıdır." ifadesinin "..bulunmamalıdır." şeklinde düzeltilmesine Karar verilmiştir.