20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (KABÜSEM): Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma   Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE  5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği tüm alanlarda, akademik programlar dışında eğitim programları düzenlemek, araştırmalar yapmak, Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerle işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, projeler hazırlar, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve faaliyet konularında Üniversitenin imkanlarının tanıtımını yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün yokluğunda yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,

             ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini içeren raporları düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.  Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (2) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

             (3) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

             (4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yıllık çalışma planını, programını ve bütçesini hazırlamak,

             b) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları görüşüp değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler düzenlemek, araştırma konularında yayınlar yapmak,

             ç) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım, sertifika ve benzeri belgelerin katılımcılara verilmesi ile ilgili esasları Üniversite Senatosunda karara bağlanmak üzere Rektörlüğe önermek,

             d) Merkezin yönetimi ve faaliyetleriyle ilgili diğer kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.