20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

          Karar Sayısı : 2009/14948

             28 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/3/2009 tarihli ve HUMŞ/300 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                                  N. EKREN                      M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

 

  M. BAŞESGİOĞLU                     N.ÇUBUKÇU                           N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

 

  M. S. YAZICIOĞLU                M.Z.ÇAĞLAYAN                       M. A. ŞAHİN                            F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı V.                           Adalet Bakanı                 Millî Savunma Bakanı V.

 

        B. ATALAY                            A. BABACAN                          K. UNAKITAN                          H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı

 

         F. N. ÖZAK                               R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM                         M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                       M. Z. ÇAĞLAYAN                                       M. H. GÜLER

       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                             E. GÜNAY                                                      M. H.GÜLER

                                  Kültür ve Turizm Bakanı                                  Çevre ve Orman Bakanı V.

 

TÜRK-ARNAVUT EKONOMİK, TİCARİ, SANAYİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

KARMA KOMİSYONU ONUNCU DÖNEM PROTOKOLÜ

 

             Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (bundan böyle Karma Komisyon olarak anılacaktır) Onuncu Dönem Toplantısı, 27-28 Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

             Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, Arnavut Heyetine ise Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Tüketici Koruma Bakanı Sayın Jemin Gjana başkanlık etmiştir.

             İki Heyetin üyeleri sırasıyla, Ek I ve Ek II'de yer almaktadır.

             Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Tüketici Koruma Bakanı Sayın Jemin Gjana Ankara'da bulunduğu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın M. Said Yazıcıoğlu ile temaslarda bulunmuştur.

             Toplantı sırasında, iki Heyetin Başkanları, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki yatırımların ve ticari ilişkilerin teşvikinin yanısıra, daha güçlü ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesinin iki Hükümetçe paylaşılan ortak amaçlar olduğunu belirtmişlerdir. Heyet Başkanları, ikili ekonomik işbirliğini ekonominin tüm alanlarında genişletmek ve çeşitlendirmek için yol ve yöntemleri görüşmüşlerdir.

             Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             Ticari İlişkiler

             Taraflar, Karma Komisyonun son toplantısından bu yana ticaret hacmindeki artıştan duydukları memnuniyete işaret etmişlerdir. Taraflar, dengeli bir ticarete ulaşmak için birlikte çalışmaya karar vermişlerdir.

             Taraflar, 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasından (STA) ve sözkonusu anlaşmanın sorunsuz işleyişinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, İşbu Anlaşmanın ikili ticaretin artış trendine katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir.

             Ticaret ve Yatırımı Artırıcı Faaliyetler

             Türk Tarafı, 2009 yılının ilk yarısı içerisinde Arnavutluk'a bir ticaret heyeti organize etme yönündeki niyetini belirtmiştir.

             Taraflar, İş Konseyi'nin müteakip Toplantısının 2009 yılının ikinci yarısı içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinde kaydedilen gelişmeleri dikkate alarak, iş çevrelerinin karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasının öneminin altını çizmişlerdir. Bu çerçevede Türk Tarafı, Arnavutluk'taki Türk yatırımcıların taleplerine ilişkin bir belge sunmuştur.

             Arnavutluk Tarafı, bu talepleri olumlu mülahaza için ilgili yetkililere iletmeyi taahhüt etmiştir.

             Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

             Taraflar, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri konusunda düzenli istişareler için bir mekanizma kurulmasına ilişkin görüşmelerin başlatılması hususunda anlaşmışlardır. Bu amaçla, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Dair Düzenli İstişareler Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı taslağı, Türk müteahhitlik heyetinin 21-22 Ocak 2009 tarihlerinde Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle Arnavut tarafına tevdi edilmiştir.

             Taraflar, sözkonusu Mutabakat Zaptının 2009 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlandırılması amacıyla ilgili makamlarını teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             Patent ve Standardizasyon

             Taraflar, Türk Patent Enstitüsü ile Arnavutluk Patent Ofisi arasındaki ikili işbirliğinin altyapısının oluşturulması amacıyla 2009 yılının ilk yarısı içerisinde bir protokol imzalanmasına karar vermişlerdir.

             Taraflar, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türk Standartları Enstitüsü ile Arnavutluk Standardizasyon Genel Müdürlüğü arasında yeni bir Mutabakat Zaptı imzalanması amacıyla en kısa süre içinde görüşmelerin başlatılması hususunda anlaşmışlardır. Türk Tarafı bir ay içerisinde bir taslak metin tevdi edecektir.

             Enerji ve Madencilik

             Taraflar, enerji alanındaki işbirliğinin önemini belirtmişler ve doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Arnavutluk'a ve Avrupa pazarlarına muhtemel nakli konusunda ülkeleri arasındaki mevcut işbirliğini devam ettirmek hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, krom gibi geleneksel madenler alanında ve özellikle sınai madenlerde, ilgili kuruluşları arasında tecrübe değişiminde bulunmak hususunda istekli olduklarını yinelemişlerdir.

             Taraflar, karşılıklı ilgi duyulan madenlere ilişkin olarak her iki ülkede ortak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi hususunda işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

             Türk Tarafı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün, Uzaktan Algılama ve GIS uygulamaları ile mevcut coğrafi haritaların dijital ortama aktarılarak analizi konularında bilgi ve tecrübe aktarımı yoluyla destek sağlamaya hazır olduğunu yinelemiştir.

             Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

             Taraflar, iki ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) arasındaki işbirliğinin, ekonomileri açısından önemini vurgulayarak, imalat sanayiine özel önem atfetmek suretiyle, KOBİ'ler arasında işletmeden işletmeye toplantıların organize edilmesine karar vermişlerdir.

             Taraflar, KOSGEB ile Albinvest arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Ulaştırma

             Kara Ulaştırması

             Taraflar, ulaştırmanın ticaretin ayrılmaz bir parçası olduğunun ve iki ülke arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri doğrudan etkilediği gerçeğinin altını çizerek, Türk-Arnavut Kara Ulaştırması Karma Komitesinin müteakip toplantısının 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılmasına karar vermişlerdir.

             Deniz Ulaştırması

             Taraflar, iki ülkenin ana limanları arasında düzenli RO-RO, konteynır ve tren-feri hatları kurulması imkanlarının araştırılması amacıyla ilgili firmalarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

             Bu çerçevede Taraflar, sözkonusu projenin hukuki, teknik ve idari yönlerini incelemek üzere, iki ülkenin ilgili kuruluşlarının katılımıyla 2009 yılı içerisinde bir toplantı yapmaya karar vermişlerdir.

             Tarım

             Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya karar vermişlerdir:

             - Yüksek vasıflı büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarının yaygın kullanımı,

             - Entansif hayvan yetiştiriciliği,

             - Hayvan ıslahı için hayvan tanımlama sistemleri, soy kütüğü ve döl kontrolü gibi modern hayvancılık sistemlerinin kurulması,

             - Damızlık yetiştiricileri birliklerinin kurulması için destek sağlanması,

             - Üretim ve pazarlama ile ilgili politikaların birlikte belirlenmesi, her türlü damızlık hayvanlar ile ilgili araçların, aletlerin, makinelerin ve ekipmanların ihtiyaçlarının tespit edilmesi,  

             - Küçükbaş hayvancılık, besicilik ve süt sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlanması, bu alanlarda kısa dönemli eğitim programları ile çalıştaylar ve uzmanlar için karşılıklı eğitimler düzenlenmesi,

             - Meyve ve sebze üretimi, özellikle zeytin yetiştiriciliği ve yağ işleme alanında teknoloji transferi ve bilgi alışverişi,

             - Organik tarım ve modern sulama sistemlerinde ortak projeler geliştirilmesi, tarım araç ve gereçlerinin bakımı ve kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların, tahıl üretiminin, biyoteknolojinin ve hayvan sağlığının korunması; materyal ve uzman değişimi, bu projeler çerçevesinde eğitim programlarının organizasyonu,

             - İki ülke özel sektörlerinin kümes hayvanları yetiştiriciliği ve arıcılık konularında uzman mübadelesi yapılması,

             Türk Tarafı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Arnavut uzmanlar için "Basınçlı Sulama Sistemleri", "Tarım Alet ve Makinelerinin Bakımı ve Kullanımı" konularında kısa süreli eğitim programları sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Çevre

             Taraflar, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya karar vermişlerdir:

             - Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) alanlarında uzman değişimi,

             - İki ülkenin ÇED sistemlerinin analizi,

             - Sektörel etki değerlendirmesi,

             - Karşılıklı eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi.

             Turizm

             Taraflar, ilgili makam ve kuruluşlarını, karşılıklı turist ziyaretlerinin artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla daha fazla işbirliği yapmaları hususunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Arnavutluk Tarafı buna ilave olarak turizm teşviki alanında işbirliğine ilgisini bildirmiş olup, bu amaçla Taraflar, tur operatörleri, gazeteciler ve seyahat yazarları için karşılıklı tanıtma turları düzenlenmesi imkânlarını araştıracaklardır.

             Sağlık

             Taraflar, sağlık alanında işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla eczacılık alanında işbirliği için yeni imkânları araştırmaya karar vermişlerdir.

             Taraflar, aşağıdaki alanlarda daha fazla işbirliği yapılması hususunda anlaşmışlardır:

             - Başta kamu sağlığı laboratuarları, çevresel değişikliklerin sağlık etki değerlendirmesi, rahim ağzı kanserinin önlenmesi ile ilgili olarak kamu sağlığı,

             - Uzman değişimi ve karşılıklı eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenmesi.

             Teknik Yardım

             Taraflar, kurumsal ilişkilerin yasal bir statü temelinde geliştirilmesi ve belirli prensiplere dayalı olarak kurulan işbirliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Arnavutluk Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı arasında "İşbirliği Protokolü"nün, 2009 yılının ilk çeyreğinde imzalanması hususunda anlaşmışlardır.

*

*             *

             Taraflar, Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sınai ve Teknik Karma Komisyonu Onbirinci Dönem Toplantısının, diplomatik kanallar yoluyla belirlenecek bir tarihte Tiran'da gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır.

             28 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da, İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                         ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

                 HÜKÜMETİ ADINA                                                                               BAKANLAR KONSEYİ ADINA

 

                   Nimet ÇUBUKÇU                                                                                               Jemin GJANA

                      Devlet Bakanı                                                                                   Tarım, Gıda ve Tüketici Koruma

                                                                                                                                                        Bakanı

 

 

 

ANNEX I

 

TÜRK HEYETİ

 

Nimet Çubukçu                                :   Devlet Bakanı,

                                                             KEK Eşbaşkanı

 

Hasan Yalçın                                    :   Genel Müdür Yardımcısı,

                                                             Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

                                                             Dış Ticaret Müsteşarlığı,

                                                             Teknik Heyet Başkanı

 

Ömer Coşkun                                   :   Genel Müdür Yardımcısı,

                                                             Gemi İnşa ve Tersaneler Müdürlüğü,

                                                             Denizcilik Müsteşarlığı

 

İskender Okyay                               :   Daire Başkanı,

                                                             İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı,

                                                             Dışişleri Bakanlığı

 

Kemal Uğur                                      :   Daire Başkanı,

                                                             Haberleşme Genel Müdürlüğü,

                                                             Ulaştırma Bakanlığı

 

Fatih Turhan                                    :   Daire Başkanı,

                                                             Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

                                                             Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Kenan Eyüpoğlu                              :   Daire Başkanı,

                                                             Teşvik Planlama ve Uluslararası İlişkiler,

                                                             Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,

                                                             Denizcilik Müsteşarlığı

 

Ateş Yurttaş                                     :   Ülke Kredileri Daire Başkanı,

                                                             EXIMBANK

 

ANNEX II

 

ARNAVUTLUK HEYETİ

 

Jemin Gjana                                      Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanı

 

Tatjana Kongoli                                Tanıtım, Kamu Politikası ve Diaspora Genel Müdürü,

                                                         Dışişleri Bakanlığı

 

Altin Kodra                                      Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi

 

Xhevdet Mehmetaj                          Özel Kalem Müdürü,

                                                         Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı

 

Sali Metani                                       Entegrasyon Politikaları Bölümü Başkanı,

                                                         Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı

 

Sonila Metohu                                  Dış İlişkiler ve Avrupa Entegrasyonu Müdürü,

                                                         Maliye Bakanlığı

 

Artur Pilkati                                     Stratejik Programlama Müdürü,

                                                         Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı

 

Bashkim Sykja                                 Yatırım Teşvik Müdürü,

                                                         Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı

 

Brikena Tare                                     Ulaştırma Enstitüsü Müdürü,

                                                         Kamu İşleri, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı

 

Greta Nako                                       Dış Ekonomik İlişkiler Uzmanı,

                                                         Tanıtım, Kamu Politikası ve Diaspora Genel Müdürlüğü,

                                                         Dışişleri Bakanlığı

 

Zhaneta Miska                                 Kamu Sağlığı Uzmanı,

                                                         Kamu Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı

 

Nada Kallçiu                                     Genel Müdür,

                                                         Arnavutluk Ulusal Turizm Ajansı

 

Artan Gjergji                                    Özel Kalem Müdürü,

                                                         Tirana Ticaret ve Sanayi Odası