16 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27230

YÖNETMELİK

             Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KISA MESAJ HİZMETLERİNDE TÜRKÇE KARAKTER

KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkçe karakter ihtiva eden kısa mesaj hizmetinin, tüketicilerin ekonomik açıdan fayda ve menfaatlerinin korunması temelinde sunulması ile bu özelliği haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı hususunda imalatçı, üretici, yetkili temsilci, dağıtıcı ile işletmeci tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik,

             a) Türkçe karakterleri ihtiva eden kısa mesaj hizmetinin verilmesi ile bu özelliği haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı hususunda imalatçı, üretici, yetkili temsilci, dağıtıcı ile işletmeci tarafından yürütülecek faaliyetleri kapsar.

             b) Yurtdışında sonlandırılacak ya da yurtdışından gönderildiği halde yurtiçinde ücretlendirilecek kısa mesajlar ile bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilen cihazları kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (n) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Cihaz: Kısa mesaj hizmetinin verilmesi özelliğini haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarını,

             b) Dağıtıcı: Cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

             c)  ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

             ç) ETSI TS 123.038: Kısa mesaj hizmetlerinde alfabe ve diller konusundaki teknik özellikleri,

             d) ETSI TS 123.040: Kısa mesaj hizmetlerinde uygulamalar konusundaki teknik özellikleri,

             e) İmalatçı: Bir cihazı tasarlayan ve/veya imal eden veya tasarımını ve/veya imalatını yaptıran ve adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini imalatçı olarak tanıtarak cihazı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

             f) İşletmeci: Kurum tarafından yapılan bir yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketini,

             g)  Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             ğ)  Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             h) Piyasaya arz: Montaj dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir cihazın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

             ı)  Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticarî veya meslekî olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

             i) Unicode sistem: Elektronik haberleşme şebeke ve cihazlarında kısa mesaj hizmeti sunumunda kullanılan tüm dillerde var olan harf ve sembolleri içeren ve bunları on altı bit ile kodlayan sistemi,

             j) Üretici: Bir cihazın imalatçısını, imalatçının yurt dışında yerleşik olması halinde Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini ve/veya bu cihazın ithalatçısını ve faaliyetleri bu cihazın güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

             k) Yetkili temsilci: İmalatçının, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kısa Mesaj Hizmetini Haiz Cihazların Teknik Özellikleri ve

İşletmecilerin Yükümlülükleri

             Kısa mesaj hizmetini haiz cihazların teknik özellikleri

             MADDE 4 – (1) Piyasaya arz edilen kısa mesaj hizmetini haiz cihazlar, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerine uygun olmalıdır.

             (2) Birinci fıkrada yer alan teknik özelliklere uygun olan cihazların tanıtma ve kullanma kılavuzları ile ambalajı üzerinde “Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.” ifadesi ile tanıtma ve kullanma kılavuzlarında varsa bu özelliklere ilişkin kullanıcı tarafından yapılması gereken işlemleri tarif eden bilgiler yer alır.

             (3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların piyasaya arzına izin verilmez. Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların varlığının tespiti halinde, cihazların piyasaya arzı durdurulur, cihazlar sırasıyla imalatçısı, üreticisi, yetkili temsilcisi veya dağıtıcısı tarafından toplanır veya toplattırılır. İmalatçı, üretici, yetkili temsilci veya dağıtıcı bu hususlarda Kurum ile işbirliği yapar ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlar.

             İşletmecilerin yükümlülükleri

             MADDE 5 – (1) İşletmeciler, kısa mesaj altyapılarında, ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerini veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerini haiz olmayan cihazlar ile unicode sistemi kullanılarak kodlanan, Türkçe karakterleri içeren ve 160 karaktere kadar olan kısa mesajı, tek bir mesaj olarak kabul eder ve ücretlendirir.

             (2) İşletmeciler kısa mesaj alt yapılarında, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerini veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerini haiz cihazların, bu özelliklere uygun hizmet vermesini engellemeyecek şekilde gerekli tedbirleri alır.

             (3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülük, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerine uygun olarak kodlanan kısa mesajların ücretlendirilmesinde aranmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Tanıtma ve kullanım kılavuzlarında bulunması gereken açıklayıcı bilgiler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince, cihazların tanıtma ve kullanma kılavuzlarında bulunması gereken açıklayıcı bilgiler, 1/7/2010 tarihine kadar cihaz ambalajı içine konulacak bilgilendirme sayfasında yer alabilir.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.