16 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27230

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/1/2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        

             “MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Şeker Kurulunca verilen kotalar dahilinde, şirketlerce A kotası kapsamında üretilen kristallendirilmiş sakarozu kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine (l) bendinden sonra gelmek üzere (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

             “m) Ortalama Fiyat: Şirketlerce bildirilen şeker satış fiyatlarının, şirketlerce A kotası satış tahmininin bildirilmemesi halinde, A kotası esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını,”

             “n) Temel Prim: Prim tutarlarını hesaplamak üzere, aylık ortalama stok miktarı üzerinden ödenecek kg başına prim tutarını,”

             “o) Kesinti Oranı: Kesinti tutarını hesaplamak üzere, şirketlerin yıllık arz miktarlarının ortalama fiyatla çarpılması sonucu elde edilen bedellerine uygulanacak yüzde oranı”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Kurum, her pazarlama yılının sonuna kadar, başlayacak olan pazarlama yılı için şirketlerin A kotası ile belirlenen arz miktarlarını dikkate alarak depolama prim ve kesintisi için tahmini bütçe yapar. Kesinti oranı ve temel primi belirler. Kesinti oranı, Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan kısıtlamalar dikkate alınarak belirlenir. Şirketler, A kotası ile belirlenen yıllık arz miktarlarından farklı satış tahminleri olması halinde, söz konusu tahminlerini her pazarlama yılının Ağustos ayının en geç 15 inci gününe kadar Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bütçeleme esnasında; bu durumdaki şirketler için yıllık arz miktarı olarak, A kotası arz miktarları yerine, satış tahminleri dikkate alınır. Bütçede esas alınacak toplam stok miktarı, şirketlerin varsa önceki yıl verileri dikkate alınarak, tahmini olarak hesaplanır.

             Herhangi bir pazarlama yılı için hesaplanan primlerin toplamı, hesaplanan kesintilerin toplamına eşit olacak şekilde belirlenir. Bu nedenle; temel prim ile kesinti oranının,  eşitliği sağlayacak şekilde tespit edilmesi gerekir.

             Bir pazarlama yılında primler ile kesintilerin toplamı herhangi bir nedenle birbirine eşitlenememiş ve depolama kesintisi ve prim ödemeleri hesabında fark oluşmuşsa, bu fark bir sonraki pazarlama yılına aktarılır.

             Bütçede yer alacak tahmini kesintiler toplamı, şirketlerin A kotası veya bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ve şirketlerce Kuruma beyan edilecek olan, yıllık tahmini satış miktarlarının ortalama fiyat ve Kurulca belirlenecek kesinti oranı ile çarpılması suretiyle bulunur.

             Bütçe ile belirlenen ilgili pazarlama yılındaki tahmini kesintiler toplamına, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen önceki pazarlama yılından kalan fark ilave edilir. Çıkan rakam, tahmini toplam stok miktarına bölünerek temel prim belirlenir.

             Buna göre yapılacak bütçe; toplam kesinti tutarına hesap farklarının ilave edilmesiyle bulunur. Bu tutar ödenecek toplam prime denk olacaktır.

             Fark tutarının dağıtımı, şirketlerin kesinti tutarının toplam kesinti içindeki payı esas alınıp, orantılanmak suretiyle yapılır.

             Bütçe hesaplamasındaki toplam kesinti, yıllık arz miktarının ortalama fiyat ve kesinti oranı ile çarpımı, toplam prim ise, toplam satış miktarının temel prim ile çarpımı sonucunda bulunur.

             Tahmini bütçede pazarlama yılı öncesinde belirlenen kesinti oranı ve kilogram başına prim tutarı; bütçenin uygulanması sırasında, oluşan aylık satış ve stok gerçekleşmeleri dikkate alınarak bütçe denkliğini sağlayacak şekilde Kurul tarafından yeniden belirlenebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Depolama primi, stoklarında A kotası şekeri bulunduran şirketlere şekerin net ağırlığı üzerinden ödenir.

             Herhangi bir ay için prime tabi miktar; o ayın başı ve sonunda stokta bulunan şeker miktarlarının aritmetik ortalamasına eşittir. Prime tabi miktar; 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince şirketlerce, aylık dönemler halinde bir sonraki ayın ilk iki haftası içinde doğru ve tam olarak Kuruma bildirilmesi zorunlu olan ay başı - ay sonu stok miktarları esas alınarak Kurumca hesaplanır. Bu yolla hesaplanan prime tabi miktar, temel prim ile çarpılarak tahakkuk edecek prim tutarı bulunur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Depolama kesintisi tutarı; satışı yapılan A kotası şekerinin net ağırlığının, ortalama fiyat ve kesinti oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.”

             “Kesintiye esas olacak miktarın belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler "satış" sayılır:”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Kurum, prime hak kazanmış veya kesintiye tabi olacak her şirketin; almaya hak kazandığı aylık prim tutarlarını ve tahakkuk eden aylık kesinti tutarlarını, birincisi Eylül-Şubat ve ikincisi Mart-Ağustos olmak üzere altı aylık dilimler halinde hesaplar. Hak kazandıkları prim tutarları ile ödeyecekleri kesinti tutarlarını birbirine mahsup ederek, oluşan net kesinti tutarlarını ve net prim alacağı tutarlarını ilgili şirketlere bildirir.

             Birinci fıkrada belirlenen tutarlar ile ilgili ödeme veya tahsilat; altı aylık dilimler halinde olmak üzere, ilk dilim ilgili pazarlama yılının Nisan ayı içinde, ikinci dilim ise izleyen pazarlama yılının Ekim ayı içinde yapılır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Fiili stoklar ile prim ödemesine yönelik olarak kaydedilen stoklar arasında bir farklılık çıkması halinde, gerekli düzeltmeyi yapmak Kurumun yetkisindedir. Fazla ödendiği tespit edilen prim miktarı Kurum tarafından, ilgili şirkete bildirilir. Şirket bu meblağı bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum hesabına yatırır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Şekerin prim ödemesine hak kazanabilmesi için, muhafaza edildiği depolar, yürürlükteki Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yer alan gıdaların depolanması kurallarına uygun olmalıdır.

             Şeker Kurulu; şirketleri, depolarını uygun hale getirmeleri için uyarmak, süre vermek, süreyi uzatmak, verilen süre içerisinde bu şartları aramamak, ilgili şirketi ya da şirketleri prim ödemesi kapsamından çıkarmak yönünde kararlar alır ve uygular. Uygun koşullarda depolanmaması nedeniyle prim ödemesi kapsamından çıkarılan şirketin, daha sonra bu şartı sağlaması halinde prim ödemesi kapsamına alınması Kurul Kararıyla olur.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (l) bendi, 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 2008/2009 pazarlama yılı için hazırlanan Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Bütçesi Kurul tarafından Yönetmeliğe uygun olarak düzeltilir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.”

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.